Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Trablusgarp ve Balkan Savaşları 25 Soruluk Test ve Cevapları

Trablusgarp ve Balkan Savaşları 25 Soruluk Test ve Cevapları
Trablusgarp ve Balkan savaşları ile ilgii KPSS ve AYT ve TYT sınavlarına hazırlıkta kullanabiliceğiniz bu testimizi sadece kopyala yapıştır tekniği ile word’e aktarabilir ve kullanabilirsiniz. Trablusgarp ve Balkan savaşları ile ilgili eksiklerinizi tespit edebilirsiniz. İsterseniz Öğretmenler olarak yazılı sorularında kullanabilirsiniz.

1. Osmanlı Devleti yıkılmadan hemen önce aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşı kar­şıya kalmış olamaz?
A) Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgal edil­mesiyle
B) Balkan uluslarının Ruslarca kışkırtılmasıyla
C) Rusya’nın Kırım’a asker çıkarmasıyla
D) Meşrutiyet Hareketi’ne karşı bir isya­nın başlamasıyla
E) Arap topraklarının İtilaflara kaptırılmasıyla

 

2. İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde, bölge hal­kının Osmanlı Devletiyle beraber İtalyanlara karşı mücadele etmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A) Sömürgeciliğe karşı olduklarının
B) Ümmetçilik anlayışına bağlı kaldıklarının
C) Ülke bütünlüğünü savunduklarının
D) Osmanlı yönetiminden memnun oldukları­nın
E) Ulusçuluk düşüncesini savunduklarının

 

3. Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşını kaybetme sebepleri arasında, aşağıdakiler­den hangisi yer almaz?
A) Donanmasının yetersiz oluşu
B) Avrupa devletlerinin olaya seyirci kalmaları
C) Karadan yardım gönderme ihtimalinin ol­mayışı
D) Balkan Savaşlarının başlaması
E) Bölge halkından yeterince destek alınama­ması

 

4. I. Balkan Savaşı öncesinde ve sırasında,  Balkan devletleri arasında var olan birlik ve beraberliğin bozulduğunu,
I.   Bab-ı Ali Baskını ile İttihatçıların hükümeti devirmesi
II.   II. Balkan Savaşının çıkması
III.   Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını kay­betmesi  gelişmelerinden hangileri kanıtlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)  I ve II
E) I, II ve III

 

5. Balkan Savaşları sırasında işgaller sebebiyle sınır bağlantımızın kalmadığı Arnavutluk; İtalya ve Avusturya’nın da desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiştir.
Bu durum,
I.    Balkanlarda büyük devletlerin etkin rol oy­nadığı
II.    Osmanlı Devleti’nin Arnavutluğun bağım­sızlığını tanıdığı,
III.    İtalya ve Avusturya’nın imparatorlukların parçalanmasına karşı olduğu, yargılarından hangilerini destekler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)  I ve II
E) II ve III

 

6. Balkan Savaşları sonrasında imzalanan Atina Antlaşması’na göre Yunanistan’da kalan Türk azınlığın, Yunan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olacağı belirtilmiştir.
Bu durum,
I.   Türkler azınlık konumuna düşmüştür
II.   Yunanistan, Türklerin haklarını koruyacağı­na dair güvence vermiştir.
III.   Eşitlik anlayışı gözetilmiştir
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

7. İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde,
I.      Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışında geri kalması
II.      Gelişen sanayisi için pazar ve hammadde araması
III.      Osmanlı Devletinin bu bölgeyle kara bağ­lantısının olmaması
IV.     Osmanlı donanmasının yetersiz olması
V.      Avrupa devletlerinin işgale sessiz kalması
etkenlerinden hangileri, işgalin asıl sebe­binden çok, işgali kolaylaştıran bir etken ol­muştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
 D) I, II ve III
E) III, IV ve V

 

8. İtalya’nın Trablusgarb’ı işgale başlaması üzeri­ne Mustafa Kemal ve Enver Bey buraya gizlice geçerek Bingazi, Deme ve Tobruk’ta yerli halkı örgütlemişlerdir Yapılan direniş karşısında İtalyanlar içerilere ilerleyememiş, sadece kıyıda tutunabilmişlerdir.
Bu durum,
I.   Mustafa Kemal’in halkı örgütlemede başarılı olduğu
II.   Bölge halkının saltanata bağlılıklarının devam ettiği
III.   Bölge halkının hürriyetçi akımlara destek verdiği  yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

9. Uşi Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti, Trab­lusgarb’ı İtalya’ya bıraktığı halde bölgenin dini bakımdan Osmanlıya bağlı kalmasını da İtal­ya’ya kabul ettirmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Halifelik yetkisi siyasi amaçlarla kullanıl­mıştır
B) İtalya, sömürgeci emellerine ulaşamamıştır
C) Savaş sonucunda Osmanlı Devleti üstün gelmiştir
D) Ülke bütünlüğü doğrultusunda hareket edil­miştir
E) Osmanlı Devletinin uluslar arası arenada siyasi gücü artmıştır

 

10.  İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde, bölge halkı­nın Osmanlı Devletiyle beraber İtalyanlara kar­şı mücadele ettiği görülmüştür.
Bu durum bölge halkının
I.      Ülke bütünlüğü
II.      Ümmetçilik
III.      Milliyetçilik
ilkelerinden hangilerini savunduğuna bir kanıt olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive II
E) II ve III

 

11. Rusya’nın Balkan topraklarında karışıklık çıkarmasının en önemli sebebi, aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Sıcak denizlere inme politikası
B) Slav milletleri tek çatı altında toplamak iste­mesi
C) Ortodoksların lideri olmak istemesi
D) Reval görüşmeleri sonucunda İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlar’da serbest bırakması
E) Uzak doğuda Japonlardan aldığı yenilgiyi dünya kamuoyunda unutturmak amacıyla Balkanlar’a ağırlık vermesi

 

12.   Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki partisi tarafından Bâb-ı Âli Baskını ile yönetim ele geçirilmiştir. Bu olay sonucunda İttihatçı Mahmut Şevket Paşa sadrazam olmuştur.
Bu durum,
I.      Yenilgilerin iç hesaplaşmalara yol açtığı
II.      Kanun-ı Esasi’ye aykırı uygulama yapıldığı
III.      Egemenlik anlayışının değiştiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

13. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapı­lan İstanbul Antlaşması’nın Türklerle ilgili hü­kümlerinden bazıları şunlardır:
I.      Mülk edinebileceklerdir.
II.      Müftülerini kendileri seçebileceklerdir.
III.      Okullarında eğitim dilleri Türkçe olacaktır.
Bunlardan hangileri, Bulgaristan’ın, Türk azınlığın haklarını koruyacağına dair güven­ce verdiğine bir kanıttır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

14. Balkan Savaşları başladığında Osmanlı Devletinin durumu hiç iyi değildi. Ordunun bir kısmı terhis edil­mişti. Ayrıca komutanlar arasında siyasi nedenler yüzünden anlaşmazlık vardı. Bu olumsuz duruma rağmen, Osmanlı Devleti çeşitli cephelerde savaş­maya başladı ve sonuçta Balkan’larda büyük top­raklar kaybetti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A) Birlik, beraberlik sağlanmıştır.
B) Gümrük gelirleri artmıştır.
C) Dış borçlar sanayileşmeyi önlemiştir.
D) Alman hayranlığı savaşa girilmesine yol açmış­tır.
E) Siyasal çatışmalar ve tedbirsizlik ülkenin parça­lanmasına yol açmıştır.


15.
   Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde,
I.    Balkan Savaşlarının yenilgi ile sonuçlanması
II.    Araplar ve Arnavutlar gibi toplulukların bağım­sızlık mücadelesine girişmeleri
Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nde aşa­ğıdaki akımlardan hangisinin güçlenmesine sebep olmuştur?
A) Batıcılık
B) Osmanlıcılık
C) Türkçülük
D) Ümmetçilik
E) Turancılık

 

16.      I. Balkan Savaşı’ndan sonra Balkan devletleri arasındaki payla­şım sorununa Avusturya da katılmıştır. Özellikle Makedonya’­nın paylaşım konusu Bulgaristan ile Sırbistan’ın arasını açmış­tır. Avusturya’nın kışkırtmasıyla hareket eden Bulgaristan, Sırbistan’a savaş açmıştır. Bu savaşa Bulgaristan’ın büyüme­sinden korkan Yunanistan ve Romanya da katılmıştır.
Yukarıda verilen duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bulgaristan ulusçu bir devlettir.
B) Avusturya’nın da Balkanlarda çıkarı vardır.
C) Bulgaristan, diğer Balkan ülkelerine karşı yalnızdır.
D) I. Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur.
E) Bulgaristan, II. Balkan Savaşı’nı başlatırken kendi iradesiyle hareket etmemiştir.

 

17.   I. Balkan Savaşı’ndaki yenilgiden Kamil Paşa hüküme­tinin sorumlu olduğunu öne süren İttihat ve Terakki Fırkası, hükümet merkezi olan Bab-ı Ali’ye bir baskın düzenleyerek yönetime tamamen hâkim olmuştur.
Buna göre;
I.      Hükümete karşı bir darbe yapılmıştır.
II.      Demokratik gelenekler yerleşmiştir
III.      Yasama organı ülkeye hâkim durumdadır.
yargılarından hangilerine ulaşılmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

18. II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’la yaptığı İstanbul Antlaşması ile Bulgaristan’da kalan Türklerin;      

I.      İlk ve ortaokullarda eğitimlerinin Türkçe yapılması
II.      Mal ve mülk sahibi olabilmeleri
III.      Din başkanları olan müftüleri kendilerinin seçebilmeleri
kabul edilmiştir.
Bu durum, Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangi­sini korumaya çalıştığının göstergesidir?
A) Hukuk birliğini
B) Azınlık haklarını
C) Veraset sistemini
D) Parlamenter yönetimi
E) Ekonomik işbirliğini

 

19.   İtalya 1911’de Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Trablusgarp’ı (Libya) işgal etmiştir.
İngiltere ve Fransa gibi devletlerin bu işgali desteklemesi aşağıdakilerden hangisine yönelik olabilir?
A) II. Abdülhamit’i tekrar padişah yapmaya
B) İtalya’yı Almanya’nın yanından uzaklaştırmaya
C) Meşrutiyet karşıtı hareketleri desteklemeye
D) İtalyan birliğinin kurulmasını sağlamaya
E) İttihat ve Terakki iktidarını devirmeye

 

20. – İtalya, Trablusgarp Savaşı sırasında isteklerini Os­manlı Devleti’ne kabul ettirmek amacıyla Oniki Ada’yı işgal etmiştir.
– Uşi Antlaşması’nda Osmanlı Devleti Balkan Savaş­ları sona erinceye kadar Oniki Ada’nın İtalya’da kal­masını kabul etmiştir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi sa­vunulabilir?
A) Osmanlı donanmasının yetersiz olduğu
B) Osmanlıların denge politikası izlemediği
C) Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kıyısının olduğu
D) İtalya1nın Balkan Savaşlarına katıldığı
E) Çanakkale Boğazının İtalya’ya bırakıldığı

 

21. Osmanlı Devleti’nin nüfusuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda;
–    Edirne Antlaşması ile Rum nüfusunun
–    Berlin Antlaşması ile Sırp nüfusunun
–    Balkan Savaşları ile Arnavut nüfusunun azaldığı belirlenmiştir.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla­bilir?
A) Yapılan anlaşmalar Türk nüfusunun azalmasına neden olmuştur
B) Antlaşmalar öncesinde yapılan savaşlarda birçok İn­san ölmüştür
C) Bu antlaşmaların Rum ve Sırpların Müslümanlaşmasını sağlamıştır
D) Yapılan antlaşmalar Rum ve Sırp halkına imtiyazlar verilmesini sağlamıştır
E) Sırplar, Rumlar ve Arnavutlar Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır

 

22. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın bir maddesine göre; On İki Ada Osmanlı Devleti’ne geri verilecektir. Yunanistan’ın adaları işgal edebileceği düşüncesiyle Balkan Savaşları sonuna kadar adaların İtalya’nın elinde kalması kararlaştırılmış­tır. Ancak İtalya, bu adaları ikinci Dünya Savaşı’na ka­dar geri vermemiştir. Bu savaşı kaybedince de adaları Yunanistan’a bırakmıştır.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla­bilir?
A) Uşİ Antlaşması tam olarak uygulanmamıştır.
B) Trablusgarp Savası’nı Balkan devletleri çıkarmıştır.
C) Yunanistan Uşi Antlaşması’na dayanarak Oniki Ada’yı işgal etmiştir.
D) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına Oniki Ada’daki sorunlar neden olmuştur,
E) Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması kararlarına uyarak Oniki Ada’nın İtalya’ya kalmasına tepki göstermemiştir

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, IL Balkan Savaşı sonrasın­da Osmanlı Devleti’ne Bulgaristan’da kalan Türk azınlığın haklarının korunması için güvence verildi­ğini göstermez?
A) Bulgaristan’daki Türkler mülk edinebilecektir.
B) Türkler müftülerini kendileri seçecektir.
C) Türkler ilkokul ve ortaokulda Türkçe öğretimi göre­ceklerdir,
D) Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye bırakılacaktır.
E) Bulgaristan’daki Türklere din ve mezhep hürriyeti verilecektir.

 

24. Avrupalı devletler Balkan Savaşlarının başlangıcında mevcut sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini bildirmişler, ancak savaştan mağlup çıkan Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesine ses çıkarmamışlardır.
Buna güre, Avrupalı devletlerin savaşın başında aşa­ğıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?
A) Boğazların güvenliğini sağlamayı
B) Osmanlı Devleti’nin genişlemesini önlemeyi
C) Kapitülasyonların devamını sağlamayı
D) Balkanlarda barışın sürekliliğini sağlamayı
E) Akdeniz ticaretini güvence altına almayı

 

25. Balkan Savaşlarının sonunda Osmanlı Devleti Balkan davetleriyle imzaladığı antlaşmalarla bu devletlerdeki Türk azınlığın statüsünü belirlemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gösterge­sidir?
A) Azınlık haklarının önemsenmediğinin
B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprak kaybına uğ­radığının
C) Balkanlarda siyasal birliğin sağlandığının
D) Balkanlarda Türk nüfusunun arttığının
E) Osmanlı Devletinde azınlık nüfusun arttığının

CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-E 4-B 5-A 6-E 7-E 8-D 9-A 10-C 11-A 12-D 13-E 14-E 15-C 16-A 17-E 18-B 19-B 20-A 21-E 22-A 23-D 24-B 25-B

 

Leave a Reply