Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi- Karahanlılar, Gazneliler, Türk beylikleri, Selçuklular, Anadolu Selçukluları- 2

9. Sınıf Tarih Dersi- Karahanlılar, Gazneliler, Türk beylikleri, Selçuklular, Anadolu Selçukluları- 2
1.     Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen başlıca bilim adamlarından değildir?
Farabi
B) Biruni
C) İbn-i Sina
D)Abdullah Barani
E) Hasan Sabbah

2.    Büyük selçuklu Sultanı Melikşah adına “Celali Takvimi”ni hazırlayan kişi kimdir?
Firdevsi
B) Mahmud Harizmi
C) Ömer Hayyam
D) Abdullah Barani
E) Zemahşeri

3.    Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde gelişme gösteren başlıca sanat dallarından değildir?
A) Minyatür
B) Resim
C) Hat Sanatı
D) Ebru Sanatı
E) Çinicilik

4.    Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde gelişme gösteren başlıca sanat dallarından değildir?
A)Heykelcilik
B)Minyatür
C)Hat Sanatı
D)Ebru Sanatı
E)Çinicilik

5.    Tarihte kurulan ilk Moğol devleti hangisidir?
A) Cengiz İmparatorluğu
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D) Çağataylılar
E) Kubilay Hanlığı

 

6.    Tarihte kurulan ilk Moğol devletinin kurucusu kimdir?
A) Alp Tigin
B) Adsız
C) Timur
D) Hülagü Han
E) Cengiz Han

7.    Aşağıdakilerden hangisi Moğol Devleti’nin parçalanmasından sonra yerine kurulan Moğol devletlerinden değildir?
A)Memlükler
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D)Çağataylılar
E) Kubilay Hanlığı

 

8.    İslamiyet’i kabul etmeyip Çinlileşen Moğol devleti hangisidir?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D)Çağataylılar
E) Kubilay Hanlığı

9.    Hangi devletin yıkılması sonucunda Rusya bölgede güçlenmeye başladı?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D)Çağataylılar
E) Kubilay Hanlığı

10. Altın Orda Devleti hangi hükümdarı zamanında İslamiyet’i kabul etti?
A)Berke Han
B) Özbek Han
C) Toktamış
D) Batu Han
E) Giray Han

11. Altın Orda Devleti halkı hangi hükümdarları döneminde tamamen Müslüman oldu?
Berke Han
B) Özbek Han
C) Toktamış
D) Batu Han
E) Giray Han

12. Altın Orda Devleti’ni yenip, bir daha toparlanamayacak hale getirerek parçalanmasına neden kimdir?
A) Alp Tigin
B) Adsız
C) Timur
D) Hülagü Han
E) Cengiz Han

 

13. Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han tarafından İran’da kurulan Moğol Devleti hangisidir?
A) Çağataylılar
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D) Timur İmparatorluğu
E) Kubilay Hanlığı

 

14. Alamut Kalesi’ni alıp Batınileri ortadan kaldıran, 1258 yılında Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son veren Moğol Devleti hangisidir?
A) Çağataylılar
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D) Timur İmparatorluğu
E) Kubilay Hanlığı

15. 1243 Kösedağ Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti’ni kendine bağlı hale getiren ve bu devletin parçalanma sürecine girmesine neden olan Moğol devleti hangisidir?
A) Çağataylılar
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D) Timur İmparatorluğu
E) Kubilay Hanlığı

16. Timur Devleti hangi Moğol Devleti toprakları üzerinde kurulmuştur?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Altınorda
D)Çağataylılar
E) Kubilay Hanlığı

17. Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra Şah İsmail tarafından İran’da kurulan devlet hangisidir?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Memlükler
D)Fatımiler
E) Safeviler

18. Hindistan’da siyasi birliği sağlayan ilk devlet hangisidir?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Memlükler
D)Fatımiler
E) Gazneliler

19. Hindistan’da kurulan Türk devletlerinin sonuncusu hangisidir?
A)Babürler
B) İlhanlılar
C) Memlükler
D)Fatımiler
E) Gazneliler

20. Babür Devleti hükümdarı Şah Cihan’ın ölen eşi Mümtaz Mahal adına yaptırdığı anıt mezarın adı nedir?
A)Taç Mahal
B) Kubbet’üs Sahra
C) Mescid-i Aksa
D) Elhamra Sarayı
E) Babürname

21. Manas Destanı hangi Türk boyuna aittir?
A) Kırgız
B) Özbek
C) Azeri
D) Türkmen
E) Avşar

22. Yerleşme amacı güderek Anadolu’ya sistemli Türk akınlarını başlatan kişi kimdir?
A) Çağrı Bey
B) Alp Arslan
C) Süleymen Şah
D) Tuğrul Bey
E) Çaka Bey

23. Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk önemli savaş hangisidir?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Miryakefalon
D) Pasinler
E) Kösedağ

24. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden değildir?
A) Danişmendliler
B) Mengücekler
C) Artuklular
D) Saltuklular
E) Karahanlılar

25. Danişmentliler hangi şehir merkez olmak üzere kurulmuştur?
A) Sivas
B) Erzurum
C) Erzincan
D) İzmir
E) Van

26. Mengücekler hangi şehir merkez olmak üzere kurulmuştur?
A) Sivas
B) Erzurum
C) Erzincan
D) İzmir
E) Van

27. Saltuklular hangi şehir merkez olmak üzere kurulmuştur?
A) Sivas
B) Erzurum
C) Erzincan
D) İzmir
E) Van

28. Artuklular Anadolu’nun hangi bölgesindede kurulmuştur?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey Doğu
D) Doğu ve Güney Doğu
E) Kuzey

 

29. İlk Türk denizcisi kimdir?
A) Çağrı Bey
B) Piri Reis
C) Burak Reis
D) Kemal Reis
E) Çaka Bey

30. Çaka Bey, beyliğini hangi şehir merkez olmak üzere kurmuştur?
A) Samsun
B) Antalya
C) Alanya
D) İzmir
E) Mersin

31. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?
A) Alp Tigin
B) Alp Arslan
C) Süleymen Şah
D) Bilge Kül Kadir Han
E) Tuğrul Bey

32. Hangi savaş sonucunda Türkler Anadolu’nun tapusunu almış oldu?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Miryakefalon
D) Pasinler
E) Kösedağ

33. Bizans hangi savaş sonucunda Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anladı?
A) Talas
B) Malazgirt
C) Miryakefalon
D) Pasinler
E) Kösedağ

34. Hangi Türkiye Selçuklu hükümdarı döneminde Samsun alınarak Asya-Avrupa ticaret yolunun güvenliği sağlandı?
A) I. Alaeddin Keykubat
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

35. Hangi Türkiye Selçuklu hükümdarı döneminde Antalya fethedildi ve burada ilk Selçuklu donanması oluşturuldu?
A) I. Alaeddin Keykubat
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

36. Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar zamanıdır?
A) I. Alaeddin Keykubat
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

37. Akdenizde Antalya’dan sonra ikinci ticaret limanı  ve üssü olan Alanya hangi Türkiye Selçuklu hükümdarı döneminde alındı?
A) I. Alaeddin Keykubat
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

 

38. Hangi Haçlı Seferi Bizans üzerine yapıldı ve İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu kuruldu?
A) I.
B) II.
C) III.
E) V

39. Hangi Haçlı seferi sonunda İstanbul’dan kaçan Rumlar İznik ve Trabzon’da birer imparatorluk kurdu?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V

40. Türkiye Selçuklu Devleti hangi savaş sonrasında dağılma sürecine girdi?
A) Talas
B) Yassıçimen
C) Miryakefalon
D) Pasinler
E) Kösedağ

41. Veziri Saadettin Köpek’in etkisinde kalan ve Kösedağ Savaşı’nda gece kaçıp ordusunu terk ederek Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecinin başlamasına neden olan hükümdar kimdir?
A) I. Alaeddin Keykubat
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev

42. Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden değildir?
A) Menteşeoğulları
B) Artuklular
C) Karamanoğulları
D) Karesioğulları
E) Dulkadiroğulları

3 Comments

Leave a Reply