Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk İslam Devletlerinde Eğitim Ünitesi Testleri

TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM TEST SORULARI
1-)Anadolu’nun ilk medresesi Tokat Niksar’da Danişmentliler tarafından açılan …………………. Medresesi’dir. Yukarıdaki cümlenin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Karatay
B) Yağıbasan
C) Süleymaniye
D) Yakutiye
E) Cacabey

2-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu köylerinin dolaşıp vaaz veren menderese öğrencilerinin bunun karşılığında aldıkları yiyecek ve paralara verilen isimdir?
A) cer  
B) nafaka
C) icar
D) nakit
E) cülüs

3. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan Sibernetik’in kurucusu olarak bilinen Artuklular
döneminde yetişen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) El Cezeri
B) Ömer Hayyam
C) İbni Sina
D) Muhammed Beyhaki
E) Ahmet Tusi

 

4-Karahanlılarda medrese müderrisinin ve yöneticisinin seçimi Semerkant’taki ilim adamlarınca gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları burslarla karşılanmaktaydı.
Yukarıda bahsedilen uygulamaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Eğitim kurumlarının dış etkilerden uzak tutulması
B) Akademik özerkliğin sağlanması
C) Özgürlüklerin sağlanması
D) Öğrencilerin sadece eğitime odaklanmalarının sağlanması
E) Eğitim ve öğretimin devlet denetiminde tutulması

 

5-Karahanlılar resmi dili, edebiyat dili ve bilim dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Yalnız bu bilgiye bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kozmopolit bir yapıya sahiptirler.
B) Milliyetçi karakter taşımaktadırlar.
C) İslamiyetle birlikte Araplardan etkilenmişlerdir.
D) Ticaretin gelişmesine önem vermişlerdir.
E) Bilimsel çalışmalara önem vermemişlerdir.

 

6-Çeşitli etnik grupların oluşturduğu Gaznelilerde saray ve orduda Türkçe konuşulurken resmi dil Arapçaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Türklerin asimile olmasına
B) Arapların Türkler üzerinde hakimiyet kurmalarına
C) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına
D) Bilimin ilerlemesine
E) İsyanların çıkmasına

7- Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Hükümdara öğütler verir. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanı Lügati’t Türk
B) Siyasetname
C) Kutadgu Bilig
D) Atabet’ül Hakayık
E) Divanı Hikmet

 

8. Büyük Selçukluların medreseler kurmasında;
I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi,
II. Batınilerin yıkıcı çalışmalarının önlenmek istenmesi,
III. Devletin yetişmiş memura ihtiyaç duyması durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

9- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A) Biruni – Geometri
B) Farabi – Felsefe
C) İbni Sina – Tıp
D) İbnü’l Esir – Tarih
E) Cabir – Fizik

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam eserleri arasında gösterilebilir?
A) Türemiş Destanı
B) Gılgamış Destanı
C) Divanı Hikmet
D) Orhun Abideleri
E) Oğuz Kağan Destanı

 

11-Muhakemetül Lügateyn (iki dilin karşılaştırılması) adlı eseriyle bilinen ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Ali Kuşçu
C) Ömer Hayyam
D) Ali Şir Nevai
E) Edip Ahmet Yükneki

 

12-Türkiye Selçuklu Devleti’nin resmi yazışma dilinin Farsça olmasına rağmen, varisi olarak kabul edilen Karamanoğullarının resmi yazışma dili Türkçedir.
Buna göre;
I. Karamanoğulları ulusçu devlet özelliğine sahiptir.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İran kültüründen etkilenmiştir.
III. Karamanoğulları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin etnik yapıları farklıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

13-Türklerde pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilip, “ilimlerin sayımı” adlı kitabı ile bilimleri ilk sınıflandırılan bilim adamıdır.
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim adamı kimdir?
A) İbni Sina
B) Biruni
C) Ahmet Yesevi
D) Ferruhi
E) Farabi

 

14-“Türkler İslamı kabul ettikten sonra bilime ve araştırmalara çok önem vermişlerdir” diyen bir tarihçi;
I. Nizamiye medreselerinin açılması,
II. Celali takviminin yapılması,
III. Manas destanının yazılması durumlarından hangilerini örnek gösteremez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

15-Karahanlıların;
I. İlk burslu eğitim sistemi,
II. İlk ribatların yapılması,
III. İlk medreselerin kurulması özelliklerinden hangileri eğitime verilen önemin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

16-Timur Devleti döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.
Bu dönemde yaşamış, Semerkant rasathanesinde önemli araştırmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Hüseyin Baykara
D) Ali Şir Nevai
E) Şahruh

 

17-– Türklerde pozitif bilimin kurucusudur.
– Aristo’dan etkilenmiştir.
– “Medinetü’l Fazıla” adlı eseri vardır.
Yukarıda bahsedilen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biruni
B) Harezmi
C) Gazali
D) İbni Sina
E) Farabi

 

18– Büyük Selçuklular zamanında yaşamıştır.
– Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmıştır.
– İhyayıulumiddin adında eser yazmıştır.
– 1111 yılında Tus şehrinde vefat etmiştir.
Yukarıda, hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Gazali
B) Ali Kuşçu
C) Farabi
D) Ömer Hayyam
E) Taberani

 

19-I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi
II. Batınilerin yıkıcı propagandalarını etkisiz hale getirebilecek bilgili insanlar yetiştirme düşüncesi
III. Yeni Müslüman olmuş göçebe Türkmenleri eğitmek için din adamına duyulan gereksinimin artması
Büyük Selçuklular döneminde medreselerin yaygınlaştırılmasının yukarıdaki nedenlerinden hangileri sosyal devlet anlayışına sahip olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Leave a Reply