Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
Yeni adı İle Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi İle ilgili Her seviyede kullanılabilecek yazılı sorularını buraya ekliyoruz. Bildiğiniz gibi bu dersimiz ile alakalı dökümanlar web sitemizde mevcut idi sadece içeriklerin adlarını değiştirip gerekli güncellemeleri yaptık. Belki bu yıl biraz kafa karışıklığı olsa da ilerleyen zamanlarda inanıyorum ki herkes dersin adına alışacaktır.
Yazılı Sorularımız gördüğünüz gibi klasik sorular, Boşluk doldurma ve Test sorularından oluşmaktadır. 

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
1- İlk Türk Devletlerinde Devleti oluşturan 4 ana unsurunu yazınız. (5 puan)
2.Türk cihan hakimiyeti düşüncesi nedir? Bu düşünce Türklerin İslamiyete girişi ile nasıl bir değişikliğe uğramıştır?AçıklayınızAşağıdaki yargıların doğru olanların başındaki boşluğa “D”, yanlış olanların başındaki boşluğa “ Y” yazınız. (Doğru cevaplar 3 puandır.)
1-(    ) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin Hükümdara Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı
2-(    ). 1.İlk Türk devletlerinde devlet işleriyle ilgili önemli kararlar KURULTAY da alınırdı
3-(    ). İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır.
4-(    ) Türk hükümdarları içerisinde ilk Sultan unvanını Gazneli Mahmut kullanmıştır.
5-(    ) Oksızlık Türklerin çok eski zamanlardan beri var olan karakteristik bir özeliğidir.      

6-(    ) Türk-İslam devletlerinde saray devletin idare edildiği merkezdir.
7-(    ) Kara Kuvvetlerinin de kuruluşu sayılan onlu sistemi Mete Han M.Ö.1390 da kurmuştur.
8-(    ) Gulam askerleri Türkmenlerden oluşan ücretli çalışan ve meslekleri sadece askerlik olan ve hükümdara en yakın olan askeri sınıftır.
9-(    )  Seyfiye sınıfı yazışma ve mali işlere bakan merkez teşkilatıdır.
1
0-(    ) İlk Türk devletlerinde kurultayın tabi üyelerinden biri de Hatundur.      


Boşlukları uygun kelimeler veya kavramlarla doldurunuz.(Doğru cevaplar 3 puandır.)
1- Devletin işleyişinde en temel rolü üstlenen yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişi ya da kurumsal yapı üzerinde toplanmasına…………………….  denir.
2- Tımar sistemi uygulanan eyaletlere………………eyaletler denir.
3-  İlk Türk devletlerinde hükümete (Bakanlar kurulu) ………………..adı veriliyordu.
4- Selçuklular, bölge veya eyaletlerin başında idareci olarak tayin ettikleri ……………. adı verilen şehzadelerin yanına …………………. unvanlı kimseleri de verirlerdi.
5- İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerinden  bazıları şunlardır,
a)…………………….
b)…………………
c)…………………………
6- Türk-İslam devletlerinde  belediye hizmetlerini yürüten kişilere …………………… denir.
7- Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya Ilk Türk-Islam devletlerinde           ad verilir
8- Türk kağanının oğulları ………………. Unvanı ile anılırdı. Osmanlı Devletinde padişah çocukları ise ………………….. Olarak anılırdı.
9- Osmanlı deniz askerlerine …………………….deniliyordu.
10- Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkış törenine ………………………………………. denir.


Doğru cevapları işaretleyiniz.(Doğru cevaplar 3 puandır.)
1- Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam devletleri arasında sayılamaz?
A)  Memluküler

B) Selçuklular
C) Gazneliler                             
D)  Göktürk Devleti
E) Karahanlı Devleti

2. Ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A. Türklerde veraset sistemi
B. Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C. Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D. Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E. Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

3- Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özellikleri arasında değildir.
A)Süreklidir.
B)Genellikle süvarilerden oluşur.
C)Onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır.
D)savaştan önce keşif ve yıpratma seferleri yapmıştır.
E)Ücretli askerlerden oluşmuştur.

4- I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.
II. Toprağa bağlı askerlerdir.
III. Tımar sisteminden gelirler.
IV. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapıkulu Ordusuna ait değildir?
A) I-IV
B) II-III
C) I-III
D) I-III-IV
E) II-III-IV

5-   Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde,
I. Divan teşkilatının kurulması.
II. Rumeli Beylerbeyliğimin oluşturulması,
III. Yeniçeri Ocağının kurulması
Çalışmalarından hangilerinin sınırların genişlemesinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

6-  İslam öncesi Türk devletlerinde, “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı benimsenmiştir. Bu uygulama,
I. ulusçu düşüncenin gelişmesi,
II. devletlerin siyasi varlıklarının uzun sürmemesi,
III. yönetim yetkisinin tanrısal olduğuna inanılması
Gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III                                                                               

7-  I. Kut inancı
II.  Ordu-millet anlayışı
III. Cihan hâkimiyeti düşüncesi
Yukarıdakilerden hangileri hem ilk Türk devletlerinde hem de Türk-İslam devletlerinde görülen ortak özelliklerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II-III
E) I-II-III

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?
A)Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
B)Divan’ın gerekli görülen yerde toplanması
C) Kararlarda son sözün padişaha ait olması.
D) Gördüğü işlerin özelliğine göre çeşitli adlar alması
E)Divanda büyük davalara bakılması

9- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde hükümdar unvanlarından değildir?
A) Kağan
B)Han
C)Yabgu
D)İlteber
E)Sultan

10- Osmanlı Devleti’nde Enderun Mektebinin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknik eleman yetiştirmek
B) Din adamı yetiştirmek

C) Devlet adamı yetiştirmek
D) Şehzade yetiştirmek
E) Türk kökenli yöneticiler yetiştirmek

15 Comments

Leave a Reply