Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları
Merhaba değerli takipçilerimiz bu yazımızda sizlere Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi‘nin cevaplarını  vereceğiz. Biliyorsunuz 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında MEB Yayınlarında geldi okullarımıza kitaplar. Ders Kitabı cevapları Ders başarısı için çok elzemdir biliyorsunuz. Derslerden yüksek notlar almak için çalışmalısınız. Bunun için çeşitli kaynaklardan faydalanmalısınız. İşte bu kaynaklardan biri de Tarih Derslerine ve Öğretmenlerine Kaynak olan sitemizdir. Şimdi Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersinin sayfa sayfa cevaplarını verelim.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 66
SORU:
1. Konargöçer yaşam hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
CEVAP:Göçebe yaşam eski Türk devletlerinde görülen bir yerleşmedir.Göçebe yaşam tarzında insanlar genel olarak hayvancılık ile uğraşırlar. Hayvanlarını yaz aylarında gür otlar ile beslemek için insanlar yaylalara veya yüksek rakımlı yerlere çıkarlardı. Kış mevsiminde ise hayvanlarını soğuktan korumak için ve çok soğuğa insanlar fazla dayanmadıkları için daha ılıman yerlere gelirlerdi.Bu tür yerleşim biçimine Göçebe Yasam Tarzı denilir. Hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanların otlak yerlerinin azalması sonucu yer değiştirirler.

SORU:2. Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak, karasal iklimin insanların hayatını nasıl etkileyeceği konusundaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP:Karasal iklim . Bu coğrafyada yaşayan Türkler atlı göçebe ya da diğer ismiyle bozkır kültürünü benimsemişlerdir. Bu göçebe hayat sürekli bir yer değiştirme olarak düşünülmemelidir. İki yer arasında olagelmektedir. Yazın otlakların gür olduğu yüksek yaylalara çıkılırken kışın soğukların daha az etkili olduğu vadilere inilmiştir. Göçebe yaşamanın en önemli nedeni, sürelere ot ve su bulma çabasıdır. Dolayısıyla en önemli ekonomik uğraş hayvancılıktır. Bu coğrafi koşullar Türklerin mücadeleci, sert, dayanıklı ve özgürlüklerine düşkün olmasını sağlamıştır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 67
SORU:İlk Türk devletlerinde toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olan bayram ve festivalleri, günümüz toplumlarında birlik ve beraberliğe sağladığı katkılar açısından değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 68
SORU:Uygurların kabul ettikleri Mani dini, onların yaşam tarzlarını nasıl etkilemiştir?
CEVAP:Uygurlar döneminde Türkler Maniheizm dinini kabul etmişlerdir. Maniheizm kültürel ve sosyal bir çok etkisi olmuştur. Mani dini Uygur Türklerinin göçebelikten uzaklaşıp, yerleşik hayata geçmelerini, şehir ve kasabalar kurmalarını mimaride gelişmelerini, bilim, edebiyat ve sanat alanında ilerlemeler göstermelerinde etkili olmuştur. Mani dininin Türkler üzerindeki olumlu etkileri olarak bunlar sayılabilir.Olumsuz etkileri ise; Mani dininde, Herhangi bir canlıyı öldürmek, cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Hatta bir meyveyi dalından koparmak bile tanrısal maddeye zarar verdiği düşünülür. Bu dinde hayvan eti yemek ve savaşmak yasaklanmakta idi. Bu durum Türklerin benliğine uymuyordu. Türkler savaşçı ve avcı bir toplumdu. Bu din yüzünden Uygur Türkleri savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdi

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 69
SORU:Konargöçer yaşam tarzı ile yerleşik yaşam tarzı arasındaki benzerlik ve farklılıkların
neler olduğunu açıklayınız?
CEVAP: Değerli arkadaşlar bu konu için daha önce yazmış olduğumuz makalemize göz atmak isterseniz Yerleşik ve Göçebe Yaşam Arasındaki Benzerlikler ve Farklar makalemize bakabilirsiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 71
SORU:İlk Türk devletlerinde anne, baba ve çocukların sorumlulukları ile günümüzdeki anne, baba ve çocukların sorumluluklarını karşılaştırıp benzer ve farklı yanlarını söyleyiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 72
SORU:Günümüzde iyi bir haber alındığı zaman, darısı başımıza denilmektedir. Bu sözün nereden
gelmiş olabileceği konusundaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP: Eskiden uğur ve bereket getirmesi için, gelinin ba­şına darı serperlermiş. Bu görenek bugün de bazı yerlerde yaşamaktadır. Sonradan bazı yerlerde de geli­nin başına para serpilir olmuştur. Bu söz çok eski de­virlerden kalmış olmalıdır. Darısı başına demek bu durum güzel bir durum umarım sende karşılaşırsın demektir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 73
SORU:Üstteki şemaya (Şema 2.1) bakarak devletin oluşum sürecini anlatınız.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 74
SORU:1. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türklerin toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmış olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte yaşam şekillerini toptan değiştirmemişlerdir.Ancak bununla birlikte
1)yerleşik hayat geçme,
2)sanat ve mimaride gelişme,
3) edebiyat ve yazılı eserlerde yoğun bir şekilde artış gibi bir çok etki olmuştur.
4)Sosyal hayat dini ve örfi kurallara göre şekillenmiştir.
5) Türk kültürü Türk-İslam Kültürü olmuş sentezlenmiştir.
6)Ekonomik hayat canlanmış, komşu islam ülkeleriyle ticari ilişkiler artmıştır.

SORU:2. Toplumsal hayatta kadının rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Türkler de kadın hakkında yazmış olduğumuz bu makale Türkler Kadının Toplumsal yaşamda ki Yeri Hakkında işinizi görecektir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 75
SORU:Türk kültüründe ana-baba, karı-koca denirken neden anne babadan, kadın da kocadan
önce söylenmiş olabilir?
CEVAP:Bu konu burada tek paragrafta cevaplanacak bir soru değildir. Ama kısaca bu ikilemeler bir şeyin göstergesidir. Ana ve Karı kelimeleri kadınları temsil etmektedir. Ve bu kadına verilen önemi en azından hitapta bile gösterildiğinin göstergesidir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 76
SORU:Türk İslam devletlerinde giyim şeklinin belirlenmesinde yaşam tarzının ve yaşanılan coğrafyanın etkileri nelerdir?
CEVAP: Sadece Türk- islam devletlerinde değil tüm toplumlarda bu böyledir. Yaşam tarzı ve cpğrafya kıyafetler üzerinde birebir etkilidir. Sıcak ve Soğuk memleketlerin sakinlerinin giyinişlerinin aynı olması beklenemez. Dini inanış ta kıyafet tercihinde son derece önemli bir etkendir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 77
SORU:Yukarıdaki metinlerden hareketle, Türk yöneticilerin Anadolu halkına karşı tutumlarının ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını yazınız.
CEVAP: Türklerin hoş görüsünü ve anlayışlı halini gören Anadolu halkı Türklerin Anadoluyu ele geçirmesini memnuniyetle karşılaşmıştır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 78
SORU:Yukarıdaki metni inceleyerek, Türk İslam tarihinde kadınların konumu ile günümüzdeki
kadınların konumunu karşılaştırınız.
CEVAP: Bu sorumuzun cevabı maalesef ansiklopediler yazılsa ciltlerce yine cevaplanamaz. Günümüzde de kadınlara Atatürk zamanında her tülü haklar verilse de Özellikle günümüz de de devlet kadınlarla ilgili bir çok düzenlemeler yapsa da halkın büyük bir bölümü bunu henüz tam idrak edememiş ve olması gerekenle olan arasında büyük farklar oluşmuştur. Özellikle kadın cinayetleri çok büyük bir toplumsal sorun olmuştur.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 80
SORU:Yukarıdaki metinlerde anlatılanlarla, günümüzde yaşanan toplumsal olaylar arasında benzerlikler var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşıp çıkan sonucu alttaki boş alana yazınız.
CEVAP:

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 81
SORU:1. Farklı milletlerden olan insanlar, Osmanlı toplumunda çok uzun süre bir arada yaşamayı
nasıl başarmışlardır?
CEVAP: Osmanlının Kurduğu Millet Sistemi Sayesinde bu başarılmıştır. Hoşgörü ve Saygı sevgi toplumum yaratılmaya çalışılmış ve başarılmıştır.
SORU:2. Günümüzde sosyal hayat (misafirperverlik, evlenme, doğum, ölüm, bayramlar vb.) hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Günümüzde de bu tür gelenek ve görenekler çağın şartlarına göre güncellenerek devam ettirilmektedir.
SORU:Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısının şekillenmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?
XIV. yüzyılın başlarında küçük bir Türkmen beyliği olarak Selçuklu Türkiyesi’nin uç bölgesinde görülen Osmanoğulları, XVI. yüzyılda bir cihan devleti kurdular. Bu devlet, çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru oluşturuyordu. Bunun yanında hangi soya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar da hakim unsur konumunda yerlerini alıyorlardı. Buna göre, Müslümanlar Millet-i Hakime (Yöneten Millet), Gayri müslimler de Millet-i Mahkûme (Yönetilen Millet) oluyordu.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 82
SORU:Osmanlı Devleti, fethettiği ülkelerin halkına kendilerini idare etme hakkı vermiş, onların kültürlerine ve inançlarına müdahale etmemiştir. Bu davranışın Osmanlı’nın varlığını uzun yıllar sürdürmesinde ne gibi etkileri olduğunu açıklayınız.
CEVAP: Olumlu etkisi olmuştur. Osmanlının balkanlarda ve diğer bölgelerde hakimiyeti uzun yıllar devam etmiştir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 83
SORU:Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçince imar faaliyetlerine niçin ağırlık vermiş olabilir ? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP: Çünkü bir bölgede kalkınmaya ne kadar önem verir kendinize ait mimari eserlerle ne kadar donatırsanız size ait olabilir. Bu sebeple Osmanlı da Fethettiği yerleri sadece fethetmekle kalmamış aynı zamanda imarına ve gelişmesine de zaman ve kaynak harcamıştır.
SORU:Yukarıdaki metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dinî unsurlara karşı sergilediği tutumu yorumlayınız.
CEVAP: Osmanlı devleti bahsi geçen bu konuda hoş görüsünü göstermiş ve din farkı gözetmeksizin tüm tebaaya hizmet etmeyi şiar edinmiştir

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 84
SORU:Bu metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin Balkan halkları üzerindeki etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Osmanlının hoş görüsü ile Halka haklarını etkilendiğinde bahsedilen bu metinden de anlaşılacağı üzere bu etki yıllarca devam etmiştir. Örneği Bulgar dilinde konuşma dilinde yüzlerce Türkçe kelime olması bunun en önemli göstergesidir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 85
SORU:Yukarıdaki metni inceleyerek, Farabî’ye göre ideal toplumun tanımını yapınız.
CEVAP:İdeal toplum yardımlaşmanın esas alındığı ve bunun üzerine inşa edildiği toplumdur.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 86
SORU:Georgina A. Müller (Corcina A. Müller) 1894’te İstanbul’a gelip çeşitli Türk evlerine ziyaretlerde bulunduktan sonra, Osmanlı kadını hakkında yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Osmanlı kadınının toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Kadın sadece miasfir ağırlayıp kabul eden bir konumda değildir. Kadın toplumsal hayatın tam ortasındadır.

SORU:Osmanlı Devleti’nde hayvanların korunmasıyla ilgili yapılan çalışmaları günümüzdekilerle
karşılaştırınız?
CEVAP:Osmanlı devletinde de bugünkü olduğu gibi hayvan hakları le ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Çünkü Hayvan sevgisi İnsanlığın gereğidir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 89
SORU:Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Trabzon’dan söz ederken hamsi balığına özel olarak vurgu yapmıştır. Buradan hareketle coğrafi koşulların yemek kültürü üzerinde etkilerini örnekler vererek açıklayınız.
CEVAP:Bir bölgede en çok hangi ürün yetişiyorsa o bölge için o yiyecek olaraksofralarındaki yerini alır. Örneğin Orduda fındık, Malatya da kayısı, vs

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90

SORU:1. Osmanlı Devleti’nde eğlence kültürü adlı minyatürü (Görsel 2.26) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki müzik aletleri ve eğlence kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Günümüzle benzerlikler göstermektedir. Müzik aleti olarak davul saz, def gibi müzik aletleri kullanılmaktadır. KAdınlar yine halk oyunları oynamaktadır.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi ders kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi ders kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90

SORU:2. Yemek adlı minyatürü (Görsel 2.27) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki sofra kültürünü,
günümüz sofra kültürü ile karşılaştırınız.
CEVAP: Osmanlıda tek çeşit yemek yenirken ve yerde yemek yenirken Günümüzde yemek yeme adabı biraz daha avrupai tarza kaymıştır. Herkes tek tabaktan yediği görülüyor. Günümüzde ise herkes kendi tabağından yemektedir.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 92
SORU:Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı’nı desteklememektedir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
CEVAP:Avusturya Devleti de bir imparatorluktur ve Osmanlı gibi çeşitli milletlerden oluşmaktadır. Osmanlının İnsanlarına vereceği tavizler Avusturya da da yankı bulacaktır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 93
SORU:1. Balkan Savaşları sonunda ailesini kaybetmiş ve göçe zorlanmış bir mülteci olsaydınız neler hissederdiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP:İnsan çok zorlanır. Kim Mülteci olmak ister ki
SORU:2. Yukarıdaki metinden hareketle ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye’ye yapılan mülteci göçlerini değerlendiriniz.
CEVAP:Ülkemizde hoş görü unsuru olması zaman zaman ülkemize olan göçleri artırmıştır.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 94
SORU:1. İnsanlar köylerden kentlere neden göç ederler?
CEVAP:Daha rahat bir yaşam arama uğruna ve para kazanmak için. Eğitim için,
SORU:2. Köyden kente göç eden bir aile, şehirde ne gibi zorluklarla karşılaşabilir?
CEVAP:Uyum sorunu yaşayabilir. Şehirin kendine göre kuralları vardır. Daha çok insanla muhatap olmak belki insanlara zor gelebilir.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 95
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Üretim ile refah arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Üretim arttıkça refahta artar.
SORU:2. Hızlı zenginleşmenin kültürel değişime etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Hızlı zengişleme kültürel gelişim açısından sorunlara neden olabilir.

SORU:3. Tarımda makineleşmenin toplumsal sonuçlarını yazınız.
CEVAP:İnsanlar işssiz kalabilir. Ama aynı zamanda Verim artar.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 96
SORU:Metni incelediğinizde diğer İslam ülkelerinin Hilâl-i Ahmer’e yardım göndermesini
İslam dünyası açısından değerlendiriniz.
CEVAP:İSlamda yardımlaşma esastır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 97
SORU:1. Yukarıdaki anayasaları gayrimüslimlerin hakları bakımından karşılaştırınız.
SORU:2. Her üç anayasayı da vatandaşlık olgusu yönünden karşılaştırınız.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
1. İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesi ile oluşan yapıya URUG denirdi.
2. Türk İslam devletlerinde düğünlerde verilen yemeğe  KÜDEN denirdi.
3. Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün yazdığı eserin adı SİYASETNAME dir.
4. Osmanlı’da vakıfların gelir kaynaklarına AKARAT denir.
5. Osmanlı’da çocuklar okula başlarken düzenlenen törene AMİN ALAYI denirdi.
6. Osmanlı’da 1899 yılında açılan ilk modern çocuk hastanesi .HAMİDYE EDFAL hastanesidir.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
7. İlk Türklerde boyların birleşmesi ile oluşan yapıya ne ad verilirdi?
BODUN
8. Türkiye Selçuklularında kadın teşkilatlanmalarına verilen ismi yazınız.
BACIYANI RUM
9. Osmanlı’daki Hilâl-i Ahmer kurumu, günümüzde hangi isim ile anılmaktadır?
KIZILAY
10. Aliye Hanım’ın kadın konusunu işlediği eserin adı nedir?
NİSVANI İSLAM


C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU:11. Türkler devlete neden “Devlet Baba” demektedir?
CEVAP: Çünkü ailede baba Ev halkının her türlü ihtiyacını karşılar. Devlette tebaanın yani halkın her türlü ihtiyacını karşılar. Bu sebeple saygı anlamında Devlete baba denmiştir.
SORU:12. İlk Türk devletlerinde kadının önemi hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:Bu konuda daki cevabımızı Türklerde kadının hakkında her şey adlı makalemizde vermiştik.
SORU:13. Batı kültürünün ve Batı tarzı yaşamın Osmanlı toplumuna etkisi hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:Batı Kültürü Somanlıyı Özellikle 19 yy da etkilemiştir. Toplumda değişmler daha çok bu çağda görülmüştür.
SORU:14. Osmanlı devlet yönetimindeki hakkaniyet çemberi hakkında bilgi veriniz.

SORU:15. Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:Osmanlı toplumunun büyük bölümünü Türkler oluşturmasına rağmen toplumun diğer unsurları Rum, Ermeni, Yahudi, Rumen, Slav ve Araplardı. Devlet, toplum yapısını şekillendirirken din temeline dayalı bir model uyguladı. Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “millet sistemi” deniliyordu. Devlet, her inanç topluluğunu kendi içinde serbest bırakarak onlara belirli bir özerklik tanımıştı. Osmanlı toplumunda Türk, Arap, Acem, Boşnak ve Arnavutlar, Müslüman çoğunluğu oluştururken Ortodoks, Ermeni ve Yahudiler diğer üç temel millet olarak kabul ediliyordu.
SORU:16. 1924 Anayasası’nı vatandaşlık olgusu bakımından değerlendiriniz.
CEVAP:Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir


Ç) Aşağıdaki görselleri inceleyerek 17 ve 18. soruları cevaplandırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99

SORU:17. Balkan göçleri ile ilgili görsellerde niçin daha çok kadın ve çocuklar vardır?
CEVAP: Çünkü Erkekler savaştadırlar ve Savaşlarda en çok çocuklar ve kadınlar etkilenirler.
SORU:18. Mülteciler göç yolları üzerinde ne tür sorunlarla karşılaşmış olabilir?
19. Balkan göçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz?
A) Rumeli’de Türk nüfusu azalmıştır.
B) Mülteciler, gittikleri yere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir.
C) Mülteciler gittikleri yere uyum sağlayamayıp isyan çıkarmışlardır.
D) Mülteciler gittikleri yerlerdeki sosyal ve ekonomik hayata katkıda bulunmuşlardır.
E) Savaşlar; kadın, erkek, çocuk ve ihtiyar demeden her kesimi etkilemiştir.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 100
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
20. İlk Türk devletlerinde liyakatli, zeki ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu
açıktı. Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer bulabilirdi.
Bu metinden hangi yargıya varılabilir?
A) Türklerde sınıf ayrımı yoktu.
B) İlk Türk toplumunda herkes çalışkandı.
C) Halkın önemli memurluklara gelme şansı yoktu.
D) Askerî kadro kağanın yakınlarından seçiliyordu.
E) Başarılı insanlar hükümdar olabilirdi.

21. İlk Türkler, yaşadıkları coğrafyanın ağır iklim şartlarından dolayı, baharın gelmesini ve tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve festivallerle kutlar, bu kutlamalara da toplumun her kesimi katılırdı. Bu durumu, ilkbahar ve sonbaharda bayram yapılmasından, festivaller ve spor müsabakaları düzenlenip dinî âdetlerin yerine getirilmesinden anlamak mümkündür.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Baharın gelmesi Türkler için ayrı bir öneme sahipti.
B) İklim şartları insanların kültürlerinin oluşumuna etki ederdi.
C) Türkler inançları gereği bayramlara ayrı bir önem verirdi.
D) İlk Türklerde baharın gelişinin kutlanması tarıma önem verdikleri içindi.
E) Türklerde önemli günler çeşitli eğlencelerle kutlanırdı.

22. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Dârülaceze, kimsesiz çocuklar ile engelli ve muhtaç kimselerin barınması amacıyla yapılmıştır.
B) Dârüleytam, kimsesiz çocukları barındırmak ve onları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
C) İmarethane, kimsesizlere ve öğrencilere barınma olanağı sağlayan kurumdur.
D) Bimaristan, hastanelere verilen genel isimdir.
E) Külliye, camiler etrafında toplanan hayır kurumlarının tamamının bulunduğu yerdir.

23. Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Varlıklı insanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahibi kimseler için bağışlamaları ile varlığını sürdüren vakıflar; cami, dârüşşifa (hastane), mektep, zaviye, imaret, çeşme, hamam, han gibi yapıların yapımını gerçekleştirerek halkın yararına sunmuştur.
Yukarıdaki metinden hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Vakıf gelirleri, devlet hazinesinde toplanmıştır.
B) Hayır işleri yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılmıştır.
C) Vakıflar Müslüman Türklerde genellikle büyük şehirlerde kurulmuştur.
D) Vakfedilen gelirlerden yalnızca toplumun ileri gelenleri yararlanmıştır.
E) Vakıflar, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için önemli görevler yapmışlardır.

24. Atatürk, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır.
Bu amaç doğrultusunda
I. Kılık-kıyafet inkılabı
II. Ölçü ve tartı alanındaki değişiklik
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
IV. Batı kültürünün koşulsuz kabul edilmesi
yeniliklerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

25. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi isimi almıştır?
A) Yeşilay
B) Dârülaceze
C) Kızılay
D) Dârüleytam
E) Dârüşşafaka

Leave a Reply