İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 66

1. Konargöçer yaşam hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
2. Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak, karasal iklimin insanların hayatını nasıl etkileyeceği
konusundaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 67
İlk Türk devletlerinde toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olan bayram ve
festivalleri, günümüz toplumlarında birlik ve beraberliğe sağladığı katkılar açısından
değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 68
Uygurların kabul ettikleri Mani dini, onların yaşam tarzlarını nasıl etkilemiştir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 69
Konargöçer yaşam tarzı ile yerleşik yaşam tarzı arasındaki benzerlik ve farklılıkların
neler olduğunu açıklayınız?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 71
İlk Türk devletlerinde anne, baba ve çocukların sorumlulukları ile günümüzdeki anne,
baba ve çocukların sorumluluklarını karşılaştırıp benzer ve farklı yanlarını söyleyiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 72
Günümüzde iyi bir haber alındığı zaman, darısı başımıza denilmektedir. Bu sözün nereden
gelmiş olabileceği konusundaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 73
Yandaki şemaya (Şema 2.1) bakarak devletin oluşum sürecini anlatınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 74
1. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türklerin toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmış olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
2. Toplumsal hayatta kadının rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 75
Türk kültüründe ana-baba, karı-koca denirken neden anne babadan, kadın da kocadan
önce söylenmiş olabilir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 76
Türk İslam devletlerinde giyim şeklinin belirlenmesinde yaşam tarzının ve yaşanılan
coğrafyanın etkileri nelerdir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 77
Yukarıdaki metinlerden hareketle, Türk yöneticilerin Anadolu halkına karşı tutumlarının ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 78
Yukarıdaki metni inceleyerek, Türk İslam tarihinde kadınların konumu ile günümüzdeki
kadınların konumunu karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 80
Yukarıdaki metinlerde anlatılanlarla, günümüzde yaşanan toplumsal olaylar arasında
benzerlikler var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşıp çıkan
sonucu alttaki boş alana yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 81
1. Farklı milletlerden olan insanlar, Osmanlı toplumunda çok uzun süre bir arada yaşamayı
nasıl başarmışlardır?
2. Günümüzde sosyal hayat (misafirperverlik, evlenme, doğum, ölüm, bayramlar vb.) hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısının şekillenmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 82
Osmanlı Devleti, fethettiği ülkelerin halkına kendilerini idare etme hakkı vermiş, onların
kültürlerine ve inançlarına müdahale etmemiştir. Bu davranışın Osmanlı’nın varlığını
uzun yıllar sürdürmesinde ne gibi etkileri olduğunu açıklayınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 83
Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçince imar faaliyetlerine niçin ağırlık vermiş olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Yukarıdaki metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dinî unsurlara
karşı sergilediği tutumu yorumlayınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 84
Bu metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin Balkan halkları üzerindeki etkisi
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 85
Yukarıdaki metni inceleyerek, Farabî’ye göre ideal toplumun tanımını yapınız.

 

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 86
Georgina A. Müller (Corcina A. Müller) 1894’te İstanbul’a gelip çeşitli Türk evlerine
ziyaretlerde bulunduktan sonra, Osmanlı kadını hakkında yukarıdaki ifadeleri
kullanmıştır. Buna göre Osmanlı kadınının toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı Devleti’nde hayvanların korunmasıyla ilgili yapılan çalışmaları günümüzdekilerle
karşılaştırınız?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 89
Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Trabzon’dan söz ederken hamsi balığına
özel olarak vurgu yapmıştır. Buradan hareketle coğrafi koşulların yemek kültürü
üzerinde etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 90
1. Osmanlı Devleti’nde eğlence kültürü adlı minyatürü (Görsel 2.26) inceleyerek Osmanlı
Devleti’ndeki müzik aletleri ve eğlence kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Yemek adlı minyatürü (Görsel 2.27) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki sofra kültürünü,
günümüz sofra kültürü ile karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 92
Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa
gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı’nı desteklememektedir.
Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 93
1. Balkan Savaşları sonunda ailesini kaybetmiş ve göçe zorlanmış bir mülteci olsaydınız
neler hissederdiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Yukarıdaki metinden hareketle ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye’ye yapılan
mülteci göçlerini değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 94
1. İnsanlar köylerden kentlere neden göç ederler?
2. Köyden kente göç eden bir aile, şehirde ne gibi zorluklarla karşılaşabilir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 95
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Üretim ile refah arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2. Hızlı zenginleşmenin kültürel değişime etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Tarımda makineleşmenin toplumsal sonuçlarını yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 96
Metni incelediğinizde diğer İslam ülkelerinin Hilâl-i Ahmer’e yardım göndermesini
İslam dünyası açısından değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 97
1. Yukarıdaki anayasaları gayrimüslimlerin hakları bakımından karşılaştırınız.
2. Her üç anayasayı da vatandaşlık olgusu yönünden karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
1. İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesi ile oluşan yapıya ……………… ……….. denirdi.
2. Türk İslam devletlerinde düğünlerde verilen yemeğe  ……………….. denirdi.
3. Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün yazdığı eserin adı ……… …………………… dir.
4. Osmanlı’da vakıfların gelir kaynaklarına …… ………………….. denir.
5. Osmanlı’da çocuklar okula başlarken düzenlenen törene ……………………. ……. denirdi.
6. Osmanlı’da 1899 yılında açılan ilk modern çocuk hastanesi ….. ………. hastanesidir.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
7. İlk Türklerde boyların birleşmesi ile oluşan yapıya ne ad verilirdi?
…………………………………………………………
8. Türkiye Selçuklularında kadın teşkilatlanmalarına verilen ismi yazınız.
…………………………………………………………
9. Osmanlı’daki Hilâl-i Ahmer kurumu, günümüzde hangi isim ile anılmaktadır?
………………………………………………………….
10. Aliye Hanım’ın kadın konusunu işlediği eserin adı nedir?
…………………………………………………………..
C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
11. Türkler devlete neden “Devlet Baba” demektedir?
12. İlk Türk devletlerinde kadının önemi hakkında bilgi veriniz.
13. Batı kültürünün ve Batı tarzı yaşamın Osmanlı toplumuna etkisi hakkında bilgi veriniz.
14. Osmanlı devlet yönetimindeki hakkaniyet çemberi hakkında bilgi veriniz.
15. Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi hakkında bilgi veriniz.
16. 1924 Anayasası’nı vatandaşlık olgusu bakımından değerlendiriniz.
Ç) Aşağıdaki görselleri inceleyerek 17 ve 18. soruları cevaplandırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99
Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 99

17. Balkan göçleri ile ilgili görsellerde niçin daha çok kadın ve çocuklar vardır?
18. Mülteciler göç yolları üzerinde ne tür sorunlarla karşılaşmış olabilir?
19. Balkan göçleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz?
A) Rumeli’de Türk nüfusu azalmıştır.
B) Mülteciler, gittikleri yere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir.
C) Mülteciler gittikleri yere uyum sağlayamayıp isyan çıkarmışlardır.
D) Mülteciler gittikleri yerlerdeki sosyal ve ekonomik hayata katkıda bulunmuşlardır.
E) Savaşlar; kadın, erkek, çocuk ve ihtiyar demeden her kesimi etkilemiştir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 100

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
20. İlk Türk devletlerinde liyakatli, zeki ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu
açıktı. Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer bulabilirdi.
Bu metinden hangi yargıya varılabilir?
A) Türklerde sınıf ayrımı yoktu.
B) İlk Türk toplumunda herkes çalışkandı.
C) Halkın önemli memurluklara gelme şansı yoktu.
D) Askerî kadro kağanın yakınlarından seçiliyordu.
E) Başarılı insanlar hükümdar olabilirdi.

21. İlk Türkler, yaşadıkları coğrafyanın ağır iklim şartlarından dolayı, baharın gelmesini
ve tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve festivallerle kutlar, bu kutlamalara da toplumun her kesimi katılırdı. Bu durumu, ilkbahar ve sonbaharda bayram yapılmasından, festivaller ve spor müsabakaları düzenlenip dinî âdetlerin yerine getirilmesinden anlamak mümkündür.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Baharın gelmesi Türkler için ayrı bir öneme sahipti.
B) İklim şartları insanların kültürlerinin oluşumuna etki ederdi.
C) Türkler inançları gereği bayramlara ayrı bir önem verirdi.
D) İlk Türklerde baharın gelişinin kutlanması tarıma önem verdikleri içindi.
E) Türklerde önemli günler çeşitli eğlencelerle kutlanırdı.

22. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Dârülaceze, kimsesiz çocuklar ile engelli ve muhtaç kimselerin barınması amacıyla yapılmıştır.
B) Dârüleytam, kimsesiz çocukları barındırmak ve onları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
C) İmarethane, kimsesizlere ve öğrencilere barınma olanağı sağlayan kurumdur.
D) Bimaristan, hastanelere verilen genel isimdir.
E) Külliye, camiler etrafında toplanan hayır kurumlarının tamamının bulunduğu yerdir.

23. Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Varlıklı insanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahibi kimseler
için bağışlamaları ile varlığını sürdüren vakıflar; cami, dârüşşifa (hastane), mektep,
zaviye, imaret, çeşme, hamam, han gibi yapıların yapımını gerçekleştirerek halkın yararına sunmuştur.
Yukarıdaki metinden hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Vakıf gelirleri, devlet hazinesinde toplanmıştır.
B) Hayır işleri yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılmıştır.
C) Vakıflar Müslüman Türklerde genellikle büyük şehirlerde kurulmuştur.
D) Vakfedilen gelirlerden yalnızca toplumun ileri gelenleri yararlanmıştır.
E) Vakıflar, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için önemli görevler yapmışlardır.

24. Atatürk, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır.
Bu amaç doğrultusunda
I. Kılık-kıyafet inkılabı
II. Ölçü ve tartı alanındaki değişiklik
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
IV. Batı kültürünün koşulsuz kabul edilmesi
yeniliklerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

25. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi isimi almıştır?
A) Yeşilay
B) Dârülaceze
C) Kızılay
D) Dârüleytam
E) Dârüşşafaka

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir