Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
1. Toplumlar niçin ticaret yapmaya ihtiyaç duymuşlardır?
Cevap:
2. Aşağıdaki görselleri inceleyerek, geçmişten günümüze ticaretteki taşımacılığın gelişimi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
Hunlar ve Kök Türklerdeki ekonomik yapı ile Uygurlardaki ekonomik yapıyı karşılaştırınız?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Toplumların ekonomik gelişmesinde ticaretin ne gibi katkıları vardır?
Cevap:

İpek Yolu ve Kürk Yolu ticarette önemli bir yere sahip olmuş, devletler bu yolların hakimiyeti için savaşı bile göze almışlardır. Günümüzde ise İpek Yolu’nu tekrar canlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
Yukarıdaki metni dikkate alarak geçmişteki ticaret yolları ve araçları ile günümüzdeki ticaret yolları ve araçlarını karşılaştırınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Türklerin yaşadığı toprakları gezen Budist seyyah Xuang Zang (Hu San), Karaşar ve Kuca’da yapılan ticarette altın sikkeler, gümüş sikkeler ve küçük bakır sikkeler kullanılmakta olduğunu yazmıştır. Altın sikkeler Bizans Solidi, gümüş sikkeler Sasani, küçük bakır sikkeler ise Çin Wuzhu (Vuzu) sikkeleriydi. Bu sikkeler dışında yerel bakır sikkeler de kullanılmıştır.

Kâşgarlı Mahmud’un eserinde, Uygurlarda; dört arşın boyunda, bir karış eninde, üzerinde Uygur Ka- ğanı’nın mührünün bulunduğu alışverişte para yerine geçen ve adına “kamdu” denilen bir bez parçası olduğundan bahsedilmektedir.
Yukarıdaki metinden hareketle, ticarette kullanılan paraların farklı ülkelere ait ve çeşitli madenlerden yapılmış olmasını ekonomik açıdan değerlendiriniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
1. Ekonominin insanlar üzerindeki etkisi hakkında neler söylenebilir?
Cevap:
2. Ülke ekonomisinin güçlü ve canlı olmasını sağlayan en önemli faktörler nelerdir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Beylikler Dönemi’nde iyi bir koyun on iki dirhem, bir ritl (1kg.) bal, 1/3 dirhem, Germiyan’da bir mud (100-120 kg.) buğday on beş dirhem fiyatla satılıyordu. Sivas’ta Rahat oğlu Kemaleddin, 14. asır başlarında oğlu Ömer Bey’e; yıllık yemek masrafı için 540, kışlık ve yazlık elbiseleri için de 500 dirhem, Ömer’in kızı Dilşad’ın beş yaşına kadar yemek ve elbisesine yılda 400 ve on beş yaşına kadar da yılda 1.200 dirhem maaş tayin etmiştir.
Yukarıdaki metinden hareketle, Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
“.. .Ellerinde ikta bulunan ikta sahipleri, reayaya karşı nasıl davranacaklarını, kendilerine havale edilen vergileri nasıl alacaklarını bilmelidirler.
Reayanın şahsını, malını, oğlunu, emlak ve eşyasını emniyet altında tutacak kadar vergi alınmalıdır. Bu insanların durumu, alınan vergi yüzünden kötü olursa, ikta sahiplerine bunun için müsaade yoktur. Reaya, padişahın dergahına gitmek ve kendi hâlini açıklamak isterse, ikta sahipleri onları bundan alıkoymasınlar. İkta sahipleri bu kurallara uymazlarsa, kendilerine tahsis edilen ikta ellerinden alınsın.”
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. İkta sahiplerinin görevleri nelerdir?
Cevap:
2. Devlet reayanın haklarının korunmasına neden önem vermiştir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Yukarıdaki metni okuduktan sonra, Görsel 4.13’ü inceleyip etiğe aykırı hareket edenlere karşı yapılan uygulamaları, Ahilik anlayışındaki uygulamalarla karşılaştırınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı
Ebu Hanife’nin Ticaretteki Dürüstlüğü
Büyük bir ilim adamı olan Ebu Hanife aynı zamanda kumaş ticaretiyle uğraşan esnaftır. Bir akşamüstü dükkânına iki müşteri gelir. Kumaş toplarından birini beğendiklerini fakat kumaşları ancak sabah alabileceklerini, parasını da sabah ödeyeceklerini söyleyerek oradan ayrılırlar. Sabah olunca dükkâna erkenden gelen başka bir müşteri tezgâhın üzerindeki kumaşı beğenir ve almak ister. Ebu Hanife: “Bu kumaş satıldı. Siz başka bir kumaşa bakın.” diyerek adamın isteğini geri çevirir. Ancak adam o kumaşa iki kat para vererek almak istediğini söyler. Ebu Hanife, tekrar: “Bu kumaş satıldı.” diyerek teklifi reddeder. Müşteri ısrarcıdır ve bu defa kumaş için değerinin üç katı para teklif eder. Bunun üzerine Ebu Hanife: “İsterseniz değerinin yüz katını verin yine de bu kumaşı size veremem. Çünkü ben bu kumaşı başka müşteriye sattım, sözümden dönemem.” diyerek adamın isteğini geri çevirir.
Ebu Hanife’nin davranışını dikkate alarak Ahilerin ticaretteki ahlak anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
1. Ticarette ulaşım neden önemlidir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:
2. Ekonomik bağımsızlık kavramından ne anlıyorsunuz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı
Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa (Bursa İhtisap Kanunnâmesi)
Pideciler ve bilirkişiler çağrılıp eski narhları soruldu. Pidelerin eskiden beri ekmek ağırlığına göre yüz elli dirhem eksik üretildiği öğrenildi. Ancak pide ununun ekmek unundan daha saf olması, ince elekle elenmesi, üzerinde yeteri kadar haşhaş bulunması ve gevrek pişirilmesi şart koşulmuştu. Yağlı pide normal pidenin yarısı olurdu. Yağlı pidenin bir kilesine bir okka tatlı yağ konularak, üstüne haşhaş ekilmesi ve arı undan işlenmesi gerekirdi. Yapılan kontrollerde bu standartlara uyulmadığı görüldü. Bunun sebebi olarak, pidecilerden dört beş yıldır rüşvet alındığı ve bu nedenle pidecilerin kontrol edilmediği ortaya çıktı. “Bundan böyle eski narh uygulansın.” denildi.
Bir belediye kanunundan alınan bu bilgiler ışığında, Osmanlı Devleti’nin vatandaşın günlük yaşayışı ve geçimi ile yakından ilgilenmesinin nedeni hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa (Bursa İhtisap Kanunnâmesi)
“Hamallar nalsız at kullanmayıp, dağ yükünün iki yükünden fazlasını hayvana yüklemeyeler. Eskiden katırla gelen odunun uzunluğu üç karış, deve ile gelenin altı karış olurdu. Dağdan nasıl yükletilirse şehre o hâlde gelirdi. Şimdi bu odunlar bölünüp kısa kesilmeye başlanmıştır. Bu usul yasaklanıp önceki kanuna uyulması kararlaştırıldı.”
Yukarıdaki metni inceleyerek Osmanlı Devleti’nin en küçük taşımacılığa kadar, ticaretle ilgili kanunlar çıkartmasının ticari faliyetlere ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Zanaatkâr İle İlgili Kanun Metni
“Nalbantlar, yirmi beş yıldan beri bir atı altı, katırı beş, merkebi de dört veya üç akçeye nallarlarmış. Araştırılınca kanunlarının bu şekilde olduğu görüldü. Bu kanuna göre hayvanların ayağı sakatlansa, hayvan iyileşinceye kadar bakımını nalbant yapar, yemini hayvan sahibi verirmiş. Bu hususlar yeni narh olarak da kabul edildi.”
Bursa İhtisap Kanunnâmesi’nde bir zanaatkâr ile ilgili yer alan bu kanun maddesinden ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı
Tımar Sistemi’nin askerî önemini kaybetmesinin doğurduğu sonuçlar nelerdir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Para vakıflarının ilki Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet, geliri Yeniçeri Ocakları’na verilen etlerin temin edilmesinde kullanılmak üzere 24 bin altın vakfetmiştir. 1456-1551 yılları arasında kurulmuş 1161 para vakfı (va- kıf-bankalar) vardı. Kanuni Sultan Süleyman da kendisinden önceki bu tür para vakıflarını bir araya getirerek 698 bin akçelik bir vakıf yaptırmıştır. Bu vakfın gelirleri, İstanbul kasaplarına sermaye olarak verilmiştir.
Yukarıdaki metinde bahsedilen vakıfların osmanlıdaki esnaflara ne gibi faydaları olmuş olabilir.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı
Osmanlı Devleti’nin ithalat ve ihracat verileri ile dengelerini yandaki Grafik 4.1 ’den hareketle inceleyi-
1. Grafiğe göre Osmanlı ekonomisinin seyri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:
2. İthalatın en yüksek olduğu dönem hangi yıllar arasındadır?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda ekonomisi ile ilgili gidişat konusunda Koçi Bey’e neden bir rapor hazırlatma gereği duymuştur?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlayışında Merkantilizm ve Makyavelizm neden yer bulamamıştır? Açıklayınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
Osmanlı Ekonomisi Çözülme Sürecinde
“Osmanlı’nın sayısı o kadar fazla olan ve yalnız mahallî tüketimi karşılamakla kalmayıp bütün Doğu’ya ve Avrupa’nın birçok yerlerine ihracat yapan imâlathaneleri, şimdi ya hiç mevcut değil ya da tam bir çöküntü içindedir. Gerçi önceki asırlardan devreden sanayinin belli bazı kalıntıları vardır. Kunduracılık, terzilik ve fırıncılık gibi bazı dallar hariç tutulursa geri kalan sanayi faaliyetleri Osmanlı ekonomisinde önemli yer tutmamakta, Avrupa’nın sanayi kapitalizmi Osmanlı ekonomisine giderek artan bir şekilde nüfuz etmektedir.
Osmanlı’nın hükümet merkezi ile çevresi dokumacı, kalaycı ve bakırcı gibi el ile yapılan işlerle geçinen insanlarla doludur.
Yukarıda anlatılanları da göz önünde bulundurarak, Osmanlı ekonomisinin niçin zor duruma düştüğü hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Osmanlı Devleti’nin borçlu olduğu ülkeler ve borçların oranı, yandaki grafikte (Grafik 4.2) ifade edildiği gibiydi.
Bu grafikten hareketle, Lozan Antlaşması’nda borçlarla ilgili sorunların en çok hangi ülke ile yaşanmış olabileceğini ve bu sorunların sebebinin ne olabileceği hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı
1. Tarımda makineleşmenin olumlu ve olumsuz ne gibi sonuçları olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:
2. Günümüzde ülkeler, ekonomik açıdan dış ülkelerden bağımsız olarak yaşayabilir mi?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı
Erzurum Kongresi’nde temeli atılan “Misak-ı Millî” (28 Ocak 1920), Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerinde şekillenmiş, nihayet son Osmanlı Meclisi olan Meclis-i Mebûsan’da kabul edilmiştir. Bu kararlar daha sonra TBMM tarafından da kabul edilip uygulanmaya çalışılmıştır.
Misak-ı Millî’nin 6. Maddesi’nde özetle: “Millî ve iktisadî gelişmemizi gerçekleştirmek için ülkemizin tam bağımsızlığa kavuşması lazımdır. Dolayısıyla siyasi, adlî ve mali gelişmemizi engelleyici ve sınırlayıcı hususlar kabul edilmeyecektir.” denilmiştir. Lozan Antlaşması’nın (24 Temmuz 1923), 28. Maddesi’nde ise özetle: “Taraflar Türkiye’de kapitülasyonların her bakımdan kaldırıldığım kabul ettiklerini bildirirler.” denilmektedir.
Misak-ı Millî kararları ve Lozan Antlaşması’nın yukarıdaki ekonomi ile ilgili maddelerini karşılaştırıp düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı
Atatürk’ün; “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.” sözünü açıklayınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı
Yandaki grafik (Grafik 4.3) incelendiği zaman ekonominin yaklaşık %24 oranında daraldığı görülür.
Siz de grafiği inceleyerek tarım ve sanayide en çok düşüşün yaşandığı yılları ve bu düşüşün yaşanmasının nedenlerini aşağıya yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
Cevap:
1. İlk Türk devletlerinde tarım ile uğraşanlara…………………………………denirdi.
2. Müslümanlardan tarım ürünleri için alınan vergiye…………………………………denir.
3. Osmanlı Devleti’nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye……………………………denir.
4. Osmanlı Devletin’de kâğıt paraya…………………………………denirdi.
5. Cumhuriyet’in ilk yıllarında…………………………………ekonomik politika izlenmiştir.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
6. Kök Türklerde madenî paraya verilen isim nedir?
Cevap:
7. Kervansarayların Türk İslam devletlerindeki ilk ismi nedir?
Cevap:
8. Osmanlı Devleti’nde temel tüketim maddelerinin fiyatının devlet tarafından belirlenmesine ne denirdi?
Cevap:
9. Türkiye’de limanların millîleştirilmesi hangi kanun ile gerçekleşmiştir?
Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
10. Karasal iklimin tarımsal üretime etkisi hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
11. İlk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir?
Cevap:
12. Ahilik teşkilatının ekonomiye katkıları hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
13. Kervansarayların yapılış amacı hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
14. Merkez maliyesinin en önemli gelir kaynaklarından olan Mukataa gelirleri nelerdir?Cevap:

15. Osmanlı Devleti’nin en önemli giderleri arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedenini açıklayınız.
Cevap:
16. Osmanlı Devleti’nde Merkantilist ekonomik anlayışın görülmeme sebebi nedir?
Cevap:
17. Osmanlı Devleti’ndeki Lonca Teşkilatı hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
18. Arz yönlü ekonomik anlayış ne demektir? Açıklayınız.
Cevap:
19. 1929 Dünya ekonomik bunalımına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirleri nelerdir?
Cevap:

Ç) Aşağıdaki iki soruyu yandaki grafiğe göre cevaplandırınız.
20. Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) En önemli gelir kaynağı ticarettir.
B) Gümrük gelirleri vasıtalı vergilerden daha fazladır.
C) Mısır’da gayrimüslim sayısı Müslüman- lardan fazladır.
D) En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir.
E) Yabancı tüccarlardan elde edilen gelir, tarımdan fazladır.
Cevap:

21. Mısır eyaletinde haraç gelirlerinin az olmasının nedeni nedir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
22. İlk Türk devletlerinde
I. Hayvancılığın yaygın olması
II. Tarımla uğraşılması
III. Madenciliğin gelişmesi
gibi uğraşlardan hangisi veya hangileri iklim ile doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I ve II
Cevap:

23. Çinli elçi, Uygur bölgesinde gördüklerini şöyle yazmıştır; “Ovadan geçen bir nehrin mecrası (yatağı) değiştirilmişti. Bu nehirden açılan kanallarla bahçeler ve tarlalar sulanıyordu.” Yine kaynaklarda da kavun ve karpuzun Çin bölgesine buralardan gittiği yazılmaktadır.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Çinliler kavun karpuz yetiştirmemektedir.
B) Uygurlarda sulu tarım gelişmiştir.
C) Uygurlar tarıma önem vermektedir.
D) Uygurlar tarım ürünleri ihraç etmektedir.
E) Sulama kanalları tarımda önemli bir yere sahiptir.
Cevap:

24. Türkiye Selçuklu Devleti ticareti canlandırmak için birtakım tedbirler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden değildir?
A) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamışlardır.
B) Yeni ticaret yolları açmışlardır.
C) Yüksek gümrük vergisi almışlardır.
D) Kervansaraylar yaptırmışlardır.
E) Devlet sigortası uygulaması yapmışlardır.
Cevap:

25. Tımar Sistemi’nin zamanla bozulmasıyla birlikte güvenlik sorunu ortaya çıkmış, köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp şehirlere göç etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eyalet ordusunun sayısı azalmıştır.
B) Çarpık kentleşme görülmeye başlamıştır.
C) Kırsal kesimde nüfus azalmıştır.
D) Tarım ürünlerinin fiyatı düşmüştür.
E) Taşrada güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.
Cevap:

26. “Sık sık değişen mültezimlerin mümkün olduğu kadar fazla kâr sağlamak uğruna tahrip ettiği vergi kaynağını canlandırmak ve devam ettirmek için mültezimliği sürekli hâle getirmek gerekirdi.” diyen bir tarihçi aşağıdaki sistemlerden hangisinden bahsetmektedir?
A) Malikane Sistemi
B) İltizam Sistemi
C) Narh Sistemi
D) Tımar Sistemi
E) Pencik Sistemi
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
27. İltizam Sistemi, bir gelir kaynağını açık arttırma yoluyla bir süreliğine (3 yıl) bir özel şahsa satmak anlamına geliyordu ve ihaleyi alan kişiye mültezim adı veriliyordu. İlerleyen yıllarda, İltizam Sistemi’nin yayılışı ile birlikte devlet gelirlerinin çoğunu kontrol eden bir mültezim sınıfı ortaya çıkmıştır. Mültezimler, taşradaki etkinliklerini zamanla artırmışlardır. XVIII. yüzyılda, bu mültezim topluluklarının arasından, Ayan adı verilen zengin bir zümre ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki metinden hareketle, İltizam Sistemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Merkezî otorite güçlenmiştir.
B) Feodal yapıya benzer güçler ortaya çıkmıştır.
C) Mültezimler kontrol altına alınmak istenmiştir.
D) Tımar Sistemi tamamen ortadan kalkmıştır.
E) Taşranın yönetimi Ayanlara bırakılmıştır.
Cevap:

28. Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen; “Tam bağımsızlık için şu prensip vardır. Millî egemenlik, iktisadi egemenlik ile pekiştirilmelidir.” sözü ile açılan İzmir İktisat Kongresi’n- de, tam bağımsız bir ekonominin kurulması doğrultusunda kararlar alınmıştır.
Buna göre
I. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
II. İthal malların vergisinin artırılması
III. Aşar vergisinin kaldırılması.
uygulamalarından hangisi veya hangileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Cevap:

29. 1923-1929 yılları arasında Türkiye’nin ithalatı, ihracatının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ortalama her yıl 43,5 milyon dolarlık dışarıdan mal alınmıştır. İthalat yılda ortalama %26,8 oranında ihracattan fazla olmuştur. İthalat ürünlerini; sanayi ürünleri ile şeker gibi temel tüketim malları oluştururken, ihracat ürünlerini ise; kuru üzüm, pamuk, incir ve fındık gibi tarım ürünleri oluşturmaktaydı.
Yukarıda verilen metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ülkede fabrika sayısı yetersizdir.
B) İthalat nedeniyle dış ticaret açığı yaşanmıştır.
C) Hammadde ithal edilmektedir.
D) İthal mala ihtiyaç duyulmaktadır.
E) Tarım ürünleri ihraç edilmektedir.
Cevap:

30. Osmanlı Devleti’nde her türlü ürünün bulunduğu……………….değerli eşyaların satıldığı
……………….bulunurdu. Bunun yanında tek kalem ürünlerin üreticiler tarafından getirildiği toptancı hali diyebileceğimiz……………….vardı.
Yukarıdaki boşlukara sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?
A) kapan-bedesten-kapalıçarşı
B) bedesten-kapan-kapalıçarşı
C) bedesten-kapalıçarşı-kapan
D) kapalıçarşı-kapan-bedesten
E) kapalıçarşı-bedesten-kapan

Cevap:

Leave a Reply