Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 7. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 7. Ünite Cevapları
İlk Türk Devletlerinde Spor
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı
1. Spor faaliyetleri insanlar arasında dayanışma duygusunu geliştirir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
2. Görselleri dikkate alarak geçmişteki spor faaliyetleri ile günümüzdeki spor faliyetlerinin benzerlikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:
Spor faaliyetlerinin toplum açısından ne gibi faydaları vardır?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı
İlk Türk devletlerinde yapılan spor faaliyetleri hakkında verilen bilgileri, o dönemde yapılan spor dalları ile eşleştiriniz.
A) İki kişi ile 48 taşla oynanan bir tür zekâ oyunudur.
B) Hem beslenme hem de savaşa hazırlık niteliğinde olan spor dalıdır.
C) İçi saman dolu oğlak derisiyle at üzerinde oynanan oyundur.
Ç) Süvarilerin saldırı ve savunma yeteneklerini geliştirmek için oynadığı oyundur.
D) Birer metrelik sopayla iki takım hâlinde at üzerinde oynanan oyundur.
E) Düğünlerde kızın, kesilen hayvanı kaçırmasıyla başlayan oyundur.
Cevap:
Gökbörü:
Cirit: =>D
Kızbörü:
Mızrak:
Avcılık:
Mangala:

Türk İslam Devletinde Spor
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı
1. Spor, Türk İslam devletlerinin toplumsal hayatına nasıl bir katkı sağlamış olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:
2. Türklerin İslamiyet’e geçmesi, onların spor anlayışlarında bir değişikliğe yol açmış olabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı
İbni Sina’ya göre spor
“Spor aracılığıyla vücuttaki toksin maddeler dışarı atılır, eklemler güçlenir, besinler kolay hazmedilir ve sindirilir. Güreşmek, koşmak, ok atmak, mızrak atmak, atılan bir cismi tutmak için zıplamak, ata binmek ve kürek çekmek bu egzersizlerden bazılarıdır. Egzersizi terk etmek, hayatı terk etmeye benzer. Kişiler, beden yapısına ve yaşına uygun egzersiz tipleri seçmeli, her organı güçlendirecek sporlar yapmalıdır.”
Yukarıdaki metne göre Türk İslam devletlerinde insan sağılığına verilen önemle günümüzde insan sağlığına verilen önemi karşılaştırınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı
Türkler bedensel faaliyetleri genel olarak savaşa hazırlık amacıyla yapmışlar, bu yüzden yapacakları sporu seçerken savaşlarda kendilerine fayda sağlayacak spor dallarını tercih etmişlerdir.”
Yukarıdaki metinden yola çıkarak, Türklerin en fazla hangi spor dallarına ilgi göstermiş olabileceklerini söyleyiniz.
Cevap:

Osmanlı Döneminde Spor
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı
Geleneksel Türk sporlarından hangilerini biliyorsunuz? Bildiğiniz bu sporları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
2. Güreş ve cirit sporu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı
Osmanlı Devleti, spor faaliyetlerini düzenlerken neleri amaçlamıştır?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı
Osmanlı Dönemi’nde güreş sporu, saray içinde ve saray dışında yapılan güreşler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Saray içinde yapılan güreşler padişah huzurunda yapıldığı için bu güreşler huzur güreşleri olarak anılmıştır.
Sporcuların günümüzde daha çok güreş dalında başarılı olmalarının nedenleri ne olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

Cumhuriyet Döneminde Spor
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı
1. Sporun faydaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:
2. Uğraştığınız bir spor dalı var mı? Varsa arkadaşlarınıza bu spor dalı hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
Okulunuzda yaptığınız spor faaliyetlerinin üzerinizdeki zihinsel ve bedensel katkılarını gözlemleyerek elde ettiğiniz sonucu beden eğitimi öğretmeninizle paylaşınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı
Günümüzde yapılan modern spor dallarından birini tanıtınız.
Cevap:

7. Ünite Türklerde Spor Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
Cevap:
1. İlk Türklerde oynanan çevgan oyunu günümüzdeki…………………………oyununa benzemektedir.
2. Türk İslam devletlerinde okçuluk sporuna…………………………denilirdi.
3. Osmanlı Devleti’nde iyi kılıç kullanmayı öğretmek amacıyla değneklerle oynanan oyuna …………………………adı verilirdi.
4. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1924 yılında…………………………olimpiyatlarına davet edilmiştir.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.

5. Ata sporu olarak bilinen ve günümüzde de yaygın olan sporun adı nedir?
Cevap:
6. Selçuklularda sürgün avına ne denir?
Cevap:
7. Osmanlı Devleti’nde padişahların huzurunda yapılan güreşler hangi isimle anılırdı?
Cevap:
8. Yeni Türk Devleti’nin 1921 yılında sporun kurumsallaşması amacıyla yaptığı ilk çalışma hangisidir?
Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
9. İlk Türk devletlerinde sporun eğitime katkılarını açıklayınız.
Cevap:
10. İlk Türk İslam devletlerinde sporun sosyal hayat üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap:
11. Osmanlı Devleti’nde askerî amaçlı yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
12. Düzenli yapılan sporun bedensel ve zihinsel gelişime katkılarını açıklayınız.
Cevap:

13. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Okula gitme isteği azalmıştır.
B) Ders çalışma isteği gözlemlenememiştir.
C) Derse katılım %50’nin altında kalmıştır.
D) Ders çalışma performansında %14,3 lük bir olumsuz etkisi vardır.
E) Spor yapan öğrenciler okulda yapılan bütün faaliyetlerde olumlu yönde gelişmeler göstermiştir.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı
14. Tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Derse katılım oranı artmıştır.
B) Okula gitme isteği %71,4 tür.
C) Olumlu değişimler %50 nin üzerindedir.
D) Sporun okul başarısında bir etkisi gözlemlenmemiştir.
E) Ders çalışma isteğinde %37,5 lik bir grubun fikirleri değişmemiştir.
Cevap:

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
15. Aşağıdaki oyunlardan hangisi Türklerin binicilik ve savaş yeteneğini geliştiren spor dallarından biri değildir?
A) Tepük B) Cirit C) Gökbörü D) Mızrak E) Çevgan
Cevap:

16. “İlk Türk devletleri ve ilk Türk İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de; güreş, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç kullanma ve ağırlık kaldırma gibi spor etkinlikleri genellikle savaş öncesi idmanı olarak değerlendirilmiştir.”
Bu metinde özellikle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkler yalnızca savaşmak için spor yapmışlardır.
B) Avcılık sporunun amacı, sadece savaş idmanı yapmaktır.
C) Türklerdeki spor faaliyetleri, daha çok savaşa hazırlık niteliğindedir.
D) Eski Türklerdeki sportif faaliyetler günümüzde devam etmemektedir.
E) Güreş ve avcılık sporuna, diğer spor dallarından daha çok önem verilmiştir.
Cevap:

17. Osmanlı Devleti’nde beden eğitimi ve spor, daha çok ders olarak değil talim olarak yer almıştır.
Yukarıdaki metinde Osmanlı Devleti’nde spor ile ilgili anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spora önem verilmemiştir.
B) Spor eğitimi sadece okullarda verilmiştir.
C) Spor daha çok savaş hazırlığı olarak görülmüştür.
D) Okullarda spor eğitimi verilmemiştir.
E) Spor daha çok eğlence amaçlı yapılmıştır.
Cevap:

18. “Spor; fiziki ve zihinsel olarak sağlığı korumak, sosyal ilişkiler kurmak, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve yarışmalarda mücadele etmek amacıyla planlı ya da plansız olarak yapılan fiziksel aktivitelerin her türlü şeklini ifade eder. Spor hem vücudumuzun hem de beynimizin sağlıklı olmasını ve formda kalmasını sağlar.”
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Spor eğlendirir.
B) Spor sakatlanmalara neden olur.
C) Spor sağlıklı yaşamamızı sağlar.
D) Spor mücadele ruhunu geliştirir.
E) Spor zihinsel gelişime de katkı sağlar.
Cevap:

19. Aşağıda verilen amaçlardan
I. Eğlenceli vakit geçirme
II. Birlik ve beraberliği sağlama
III. Yardımlaşma duygusunu geliştirme
IV. Bedensel ve zihinsel gelişimi sağlama hangileri sporun sağladığı faydalardandır?
A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap:

Leave a Reply