Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı
1. Sanat deyince aklınıza hangi uğraşlar gelmektedir?
Cevap:
2. Yandaki resimlerden hareketle geçmişten günümüze ulaşan müzik aletlerindeki benzerlikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı
Konargöçer yaşam tarzının sanata etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı
Toplumlardaki sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesinin önemi nedir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
Hunlar ve Kök Türkler zamanında yapılan resim sanatında hayvan üslubu öne çıkarken Uygurlarda bitki üslubunun ön plana çıkmasının sebebi ne olabilir?
Cevap:
Uygurlarda yerleşik hayatın yaygınlaşması ile birlikte sanatın hangi dalları gelişmiştir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
İlk Türk devletlerindeki sanat faaliyetleri ile ilgili olarak dikkat çeken önemli hususları tablodaki uygun yerlere yazınız.
Cevap:
İlk Türk İslam Devletlerinde Sanat

 

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
1. Türklerin İslam dinine geçmesi, onların sanat anlayışlarını değiştirmiş olabilir mi?
Cevap:
2. Mimari yapıların oluşumunda yaşanılan coğrafyanın etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı
Aşağıdaki resimlerde, ilk Türk İslam devletlerinde cami mimarisi ile ilgili bazı kavramların görselleri verilmiştir. Bu kavramları tablodan (Tablo 6.1) bularak, görsellerin altına yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

Büyük Selçuklulardan kalan mimari yapıların birçoğunun günümüze kadar ulaşamamasının nedenleri ne olabilir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı
Yandaki görselleri inceleyerek Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önceki sanat anlayışı ile İslamiyetin etkisinde gelişen sanat anlayışlarını karşılaştırınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı
Görselleri inceleyerek bu görsellerin hangi el sanatlarına ait olduklarını altlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

Osmanlı Devletinde Sanat
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı
1. Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:
2. Yaşadığınız bölgedeki mimari eserleri yeteri kadar koruduğunuza inanıyor musunuz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı
Yöneticilerin sanata önem vermesinin ve sanatçıları korumasının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı
Osmanlı Devleti kendine has bir sanat üslubu oluştururken farklı kültürlerden de etkilenmiştir. Osmanlı Devleti’nin etkilendiği kültür çevrelerini yazınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı
Aşağıda kısaca özelliklerinden söz edilen Osmanlı Devleti’ndeki camilerin isimlerini yazınız.
İsminin kullanılan tuğladan alan eser :
Minberinin yapımında yalnızca ahşap kullanılan mimari eser:
Mimar Sinan’ın çıraklık eseri olarak kabul edilen cami:
İsmini kullanılan çinilerin renginden alan mimari eser:
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı
Türklerin binalarda gösteriş ve konfordan kaçınmaları dikkate değer bir durumdur. Çünkü bu ve buna benzer eşyalara önem vermek büyüklük ve gurur belirtisidir.
Bir yolcu için han ne ise Osmanlı insanı için de ev odur. İnsanlar lüksü sevmez. Ev, insanları; yağmurdan, çamurdan, soğuk ve sıcaktan korusun yeter.”
Osmanlı şehirlerinde camiler taştan yapıldığı hâlde, evler daha çok ahşaptan yapılmıştır. İnsanların yaşadıkları mekân olan evler, niçin ahşaptan yapılmış olabilir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı
Fatih ve Edirne dârüşşifalarında sinir hastaları ve akıl hastalarının tedavisinde musiki kullanılmış, II. Bayezid Dönemi’nde (1486) Edirne Şifahanesi’nde özel olarak bestelenmiş olan musiki parçalarıyla birçok sinir hastası tedavi edilmiştir.
Musikinin Osmanlı Devleti’nde tedaviyi tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmasının sebebi nedir?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı
Aşağıda isimleri verilen sanatçıların hangi sanat dalında çalışma yaptıklarını adlarının karşısına yazınız.
Cevap:
Matrakçı Nasuh:
Hafız Osman:
Osman Hamdi:
Şeker Ahmet Paşa:
İbrahim Çallı:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı
Osmanlı Devleti’nde edebiyat neden üç ayrı kolda gelişmiştir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı
Osmanlı Sanatı ile Batı sanatının etkileşimini örneklerle açıklayınız.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı
1. En sevdiğiniz sanat dalı hangisidir? Neden?
Cevap:
2. Sanata önem vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden söz edilebilir mi?
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı
Cumhuriyet Dönemi sanat dallarının öne çıkan özelliklerini ve bu sanat dallarının önemli temsilcilerini yazınız.
Cevap:
Mimarlık:
Resim:
Heykel:
Müzik:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
Cevap:
1. İlk Türk devletlerinde, ölen kişinin mezarına, o kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısı
kadar dikilen taşa…………………………denilirdi.
2. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletleri arasında kültür aktarımı noktasında köprü
vazifesi gören devlet…………………………dır.
3. Osmanlı sanatı üslup yönünden………………………………, ………………………………….ve
…………………………olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
4. Osmanlı Devleti’nde askerî musikide…………………………ön plana çıkmıştır.
5. Cumhuriyet Dönemi’nde 1930’lu yıllara kadar mimarlık anlayışında…………………………
…………….akımı etkili olmuştur.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
6. İlk Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezarlara verilen isim nedir?
Cevap:
7. İlk Türk İslam devletlerinde şehirlerin kenarlarında ticaret yapılmak amacıyla kurulan yerlere ne ad verilirdi?
Cevap:
8. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin mimarı kimdir?
Cevap:
9. II. Mahmut Dönemi’nde açılan Mızıkayı Hümâyun’un Cumhuriyet Dönemi’ndeki ismi nedir?
Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Cevap:
10. İlk Türk devletlerindeki resim sanatı anlayışlarından olan hayvan üslubu ve bitki üslubu hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
11. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle mimari anlayışlarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.
Cevap:
12. Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini açıklayınız.
Cevap:
13. Osmanlı Devleti’nde günlük hayatın geçtiği evlerin işlevselliği hakkında bilgi veriniz.
Cevap:
14. Kültürel mirasın korunmasının önemini açıklayınız.
Cevap:

Ç) Aşağıdaki metni okuyarak 15, 16 ve 17. soruları cevaplandırınız.
“Türk milletinin tarihi vasıflarından biri de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Bir millet ki resim yapmaz, heykel yapmaz, bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Oysa bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle uygarlığa erişmeye layıktır. Uygarlığa erişecektir ve ilerleyecektir.”Mustafa Kemal Atatürk

15. Sanat faaliyetleri millî birlik ve beraberliğin oluşmasına nasıl katkı sağlar? Bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı
16. Atatürk’ün sanatla ilgili bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sanatçılar bilimsel çalışmalarda da bulunmalıdır.
B) Sanat, millî birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir.
C) Sanat toplumların ilerlemesinde önemli bir etkendir.
D) Türk milleti gerçek uygarlığa ulaşmaya layıktır.
E) Türk milleti, geçmişinde de sanata önem vermiştir.
Cevap:

17. Atatürk’e göre bir milletin ilerlemesi tam olarak neye bağlıdır?
A) Fıtri zekâsına
B) Bilim yolunda gelişmesine
C) Güzel sanatlar konusunda gelişmesine
D) Gelişmiş ülkelerin çalışmalarını takip etmesine
E) Güzel sanatlar ve bilim alanında çalışmasına
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
Cevap:

18. “İlk Türk devletlerinden olan Uygurlar, yerleşik medeniyetin en önemli örneklerini vermişlerdir. Budizm ve Manihaizm dinleri ile tanışan Uygurlar’da, özellikle tapınak mimarisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. İlk Türklerde gelişmiş mimari eserlere Uygurlarda rastlanmış, Hunlar ve Kök Türklerde de küçük şehir kalıntıları bulunmuştur.”
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnançlar mimariyi de etkilemektedir.
B) Hun ve Kök Türkler’de de yerleşik hayata geçenler vardır.
C) İlk gelişmiş mimariye Türklerde rastlanmıştır.
D) Yerleşik hayat mimarinin gelişmesinde önemli bir unsurdur.
E) Uygurlar mimaride önceki Türk devletlerinden daha ileridir.
Cevap:

19. İlk Türk devletleri için verilen
I. Balbalların yapımı Türklerde heykel sanatının gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir.
II. İlk Türklerde müzik aletleri telli, üflemeli ve vurmalı olmak üzere üç şekilde oluşmuştur.
III. İlk Türklerde ahiret inancı olduğu için ölen insan mezara eşyalarıyla birlikte gömülürdü.
IV. Minyatür sanatına yalnız ilk Türk devletlerinde rastlanmıştır. bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Cevap:

20. “İslam sanatında resimlerde insan figürü hoş karşılanmadığı için süsleme sanatında yazı ön plana çıkmıştır. Kitaba karşı duyulan derin sevgi ve saygı, kitapların korunmasını ve süslenmesini sağlamıştır. Kitaplardaki metinleri daha iyi açıklamak için bazen küçük boyutlu resimler de yapılmıştır.”
Yukarıda verilen metinde, hangi süsleme sanatından söz edilmemiştir?
A) Tezhip B) Hat C) Çini D) Minyatür E) Ciltçilik
Cevap:

21. Aşağıda verilenlerden hangisi cami mimarisinin unsurlarından biridir?
A) Külliye B) Ribat C) Minyatür D) İmaret E) Eyvan
Cevap:

22. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’yı en çok etkilediği sanat dalı hangisidir?
A) Mimari B) Müzik C) Minyatür D) Ebru E) Heykel
Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı

23. “Külliyeyi oluşturan okul, kütüphane, şifahane ve imarethane gibi yapılar özellikle caminin etrafında gelişmiştir. Süleymaniye Camisi de Kanuni’nin eşsiz azametinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Kanuni’nin cihan hükümdarı kimliği ve İslam’ın hamisi olma rolü, caminin ana taç kapısındaki kitabede de vurgulanmıştır.”
Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Külliyeler cami merkezli yapılardır.
B) Mimari eserler devletin gücünü yansıtır.
C) Külliyeler saray mimarisinin önemli yapılarıdır.
D) Kitabelerde bazen camiyi yaptıran kişi hakkında da bilgi verilebilir.
E) Külliyeler sosyal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir yere sahiptir.
Cevap:

24. “Osmanlı Devleti’nde hat sanatı oldukça gelişmiştir. Hatta denilir ki “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.”
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Hat sanatı Osmanlı Devleti ile başlamıştır.
B) Mısır’da bu sanat görülmemiştir.
C) Hat sanatı, Osmanlı Devleti Dönemi’nde zirveye ulaşmıştır.
D) Hat sanatı sadece Kur’an-ı Kerim’in yazımında kullanılmıştır.
E) Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyan kişiler İstanbul’da yetişmiştir.
Cevap:

25. “1538 yılında mimarbaşı olan Sinan, ülkenin birçok bölgesinde eserler yapmıştır. Aslen bir köprü ustası olan Sinan; birçok cami, medrese, türbe ve çeşme de yapmıştır. Avrupa’da sorun teşkil eden merkezî kubbeli yapı sorununu çözmüş, yabancı mimarların ifadesiyle kubbeyi havaya asmıştır. Her bir mimari eseri anıtsal bir özellik taşıyan Mimar Sinan, yapmış olduğu camilerde ışık ve ses düzenini de son derece mükemmel bir şekilde ayarlamıştır.”
Mimar Sinan hakkında yazılan bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Avrupa’da tanınmaktadır.
B) İlk ustalık çalışması dinî mimaridir.
C) Kubbeyi ilk defa Mimar Sinan yapmıştır.
D) Dinî mimariden çok köprü yapımıyla ün kazanmıştır.
E) Ayasofya’nın kubbesini Mimar Sinan yapmıştır.
Cevap:

26. “Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışı, cumhuriyet rejimine uygun olarak; çağdaş, ulusal ve bütün toplumun ulaşabileceği bir ortamın oluşturulmasına yönelik olarak gelişmiştir. Çağdaş sanat yöntemleri oluşturulurken millî ve geleneksel değerlerden de yararlanılmıştır.”
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce hangisidir?
A) Sanatsal çalışmalar Cumhuriyet’le birlikte başlamıştır.
B) Çağdaş sanat anlayışı yalnızca Avrupa’da gelişmiştir.
C) Geleneksel değerler, çağdaş sanatlardan önce gelmelidir.
D) Sanat, çağdaş, toplumcu ve millî değerlerle birlikte gelişmelidir.
E) Sanatın gelişimine toplumdan ziyade devlet öncülük etmelidir.

Cevap:

Leave a Reply