Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi Testleri ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Türkiye Tarihi Testleri ve Cevapları
Soru 1.  Moğollar Cengiz Han’dan önce ve onun döneminde Şamanizm, Putperestlik, Budizm ve Hıristiyanlık gibi değişik inançlara sahipti. Cengiz Han’ın ölümünden sonra İslâmiyet’in etkisinde kaldılar ve aynı zamanda gittikleri yerlere İslâm dinini yaydılar.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)      Moğollar’ın dini inançları zayıftır.
B)      Moğollar öz kültürlerini yitirmişlerdir.
C)      Karşılaştıkları toplumun dininden etkilenmişler-dir.
D)      Moğollar siyasi açıdan zayıflamıştır.
E)      Moğollar dine önem vermemiştir

Soru 2.  Moğol İmparatorluğu’nun Türkleri yönetimi altında toplamasının ardından Moğollar ile Türkler bir arada yaşamaya başlamışlardır. Moğollar Türkler üzerinde egemenlik kurmalarına rağmen kısa sürede Türkleşmişler-dir. Bu durum;
I.  Türkler, Moğollardan nüfus olarak daha fazladır.
II. Türkler, Moğollardan daha ileri bir kültüre sahiptir.
III.  Moğollar Türklere orduda görev vermişlerdir.
IV.  Moğollar Türklerin yerleşik hayat geçmelerini sağlamışlardır.
Yargılarından  hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız IV
D)  I ve III
E)  III ve IV

Soru 3.  Aşağıda verilen devletlerden hangisinin Cengiz’in ölümünden sonra Moğol Devleti’nin parçalanması ile kurulan devletlerden birisi olduğu söylenemez?
A)  Kubilay Hanlığı
B)  Çağatay Hanlığı
C)  Altın Orda Devleti
D)  Kazan Hanlığı
E)  İlhanlılar

Soru 4.
I.  Merkezi Tebriz kentidir.
II. Gazan Mahmut Han döneminde İslâmiyeti tamamen kabul etmişlerdir.
III.  1336 yılında siyasi hayatları sona ermiştir.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İlhanlılar
B)  Babürler
C)  Kazan Hanlığı
D)  Altın Orda Devleti
E)  Çağatay Hanlığı

Soru 5.  Moğollar kültür ve medeniyet alanında dönemlerindeki diğer Türk-İslâm devletlerinden geri kalmışlardır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)  Yöneticilerin tecrübesiz olması
B)  Yağmacı ve istilacı bir politika izlemeleri
C)  Devletin hanedanın ortak malı sayılması
D)  Devlet teşkilatlarında Türklere yer vermemeleri
E)  Orduda onlu sistemi uygulamaları

Soru 6.  Altın Orda Hanlığı güçlü siyasi yapısı sayesinde bulunduğu coğrafyanın tek hakimi olmuş ve Karadeniz’in kuzeyinde önemli bir siyasi hakimiyet kurmuştur. Bu devletin yıkılması aşağıdaki gelişmelerin hangisine neden olmuştur?
A)      Osmanlı Devleti’nin güçlenmesine
B)      Lehistan’ın büyüyüp gelişmesine
C)      Kafkasya’da Türk birliğinin kurulmasına
D)      İpek Yolu ticaretinin Safeviler’in eline geçmesine
E)      Rusya’nın güçlenmesine ve güneye inmesine

Soru 7.  Altın Orda Devleti’nin yıkılmasına ve böylece Rusların güçlenmesine ortam hazırlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Çağatay Hanlığı
B)  Kırım Hanlığı
C)  Timur İmparatorluğu
D)  Selçuklu Devleti
E)Safevi Devleti

Soru 8.  Moğol istilasının Türk tarihi açısından olumlu sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)      Anadolu ticareti canlanmıştır.
B)      Türk mimarisi ve sanatı gelişmiştir.
C)      Türklerin İslâmiyet’e geçmeleri hızlanmıştır.
D)      Göçler yoluyla Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır.
E)      Türk Devletleri’nde saltanat kavgaları sona ermiştir?

Soru 9.
Bizans İmparatorluğu’nun ömrünün uzaması
Anadolu Türk birliğinin bozulması
Rusya’nın büyümesi ve Türkler aleyhine   topraklarını genişletmesi
Yaptığı sefer ve savaşlarda yukarıda belirtilen olaylara neden olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cengiz Han
B)  Celâleddin Harzemşah
C)  Selahaddin Eyyübi
D)  Atilla
E)  Timur

Soru 10.
—    Eyyübi komutanlarından Aybey tarafından kurulmuştur.
—        Moğolları Ayn-ı Calut ve Elbistan savaşlarında yenmişlerdir.
—        Haçlılar’dan Yafa ve Antakya’yı geri almışlardır.
—        Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Gazneliler
B)  Memlükler
C)  Babürler
D)  Harzemşahlar
E)  Karahanlılar

Soru 11.  Memlükler’le ilgili olarak; Türk-İslâm dünyasını olumlu yönde etkileyen, bu kültüre ait eserlerin korunmasına yardımcı olan, böylece siyasi alanda da önemli bir başarının elde edilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Mısır’da kurulmuş olması
B)      Abbasi halifelerini himaye etmesi
C)      Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmesi
D)      Moğol ilerleyişini durdurması
E)      Sultanlarının çoğunluğunun Türk olması

Soru 12.
— Hindistan’da İslâmiyet’in yerleşmesini   sağlamıştır.
—   Hindistan’da ilk kez siyasi birliği   sağlamıştır.
—   Ekberşah zamanında en parlak dönemini yaşamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Babürler
B)  Samanoğulları
C)  Selçuklular
D)  Harzemşahlar
E)  Memlükler

Soru 13.  Türk-İslâm devletlerinde devlet başkanının belirlenmesi konusunda değişik uygulamalar olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Mevcut şartların zorlanması
B)      Başkanın belirlenme şekline ait ortak kuralların olmaması
C)      Değişen şartlara ayak uydurulmak istenmesi
D)      Devlet liderlerinin şahsi istekleri
E)      Komşu devletlerden olan etkileşim

Soru 14.  İlim adamı Uluğ Bey ve şair olan Hüseyin Baykara’nın hükümdarlık yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Babürler
B)  Kubilay hanlığı
C)  Akkoyunlular
D)  Altın Orda Devleti
E)  Timur Devleti

Soru 15.  Moğollarda, Han’ın sarayında bulunan ve “Yargu” adı verilen yüksek devlet mahkemesi, Moğol ileri gelenleri ile Moğol olmayan yüksek memurların aralarındaki anlaşmazlık davalarına bakardı. Yargu’daki yargıçlar çoğunlukla Moğol prens ve beyleri arasından seçilirdi.
Buna göre;
I.  Yargu’nun ülke genelindeki tüm davalara bakmadığı
II.  Halkın yüksek mahkemeye itiraz edebildiği
III.  Yargıçların Moğol toplumu dışından seçildiği  Yargılarından hangilerine varılabilir?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I ve II
E)  II ve III

CEVAPLAR
C
B
D
A
B
E
C
D
E
B
D
A
B
E
A

Leave a Reply