Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilat Testleri ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilat Testleri ve Cevapları

Türklerde Devlet teşkilat ile ilgili test sorularını ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Diğer Ünitelere ait sorulara da ilgili menüden ulaşabilirsiniz. Tarih 3 Dersi testleri kopyala yapıştır yöntemi ile arşivinize kaydedebilirsiniz.
Türklerde Devlet Teşkilat Testleri ve Cevapları
2. Aşağıdakilerden hangisi ‘’ kurultay’’ın demokratik bir nitelik taşıdığının göstergesi olamaz?

A) kurultay üyelerinin temsili niteliğinin olması
B) kurultaya katılan boy beyinin halk tarafından belirlenmesi
C) kanun yapma hakan seçme hakanı denetleme yetkisinin olması
D) bazı devletlerde son kararı hakanın vermesi
E) kurultay’ın hakanı azletme gücünün olması

3. Aşağıdaki devletlerden hangisi din farklılığı nedeniyle az da olsa teşkilatı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Uygurlar
B) Asya hunları
C) Karahanlılar
D) Köktürler
E) Avrupa hunları

4. X. Yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi altındaki bölgelere yerleşmesiyle Türk ve İslam kültürleri etkileşim sürecine girdi. Uzun bir süreçte gerçekleşen bu etkileşim neticesinde her iki kültürün değerlerini de bünyesinde barındıran ‘’ Türk – İslam kültürü’’ ortaya çıktı.
Yukarıdaki paragrafta dile getirilen etkileşim sürecini başlatan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dandanakan savaşı
B)Talas savaşı
C)Yassıçimen savaşı
D)Aynıcalut savaşı
E)Pasinler savaşı

Karahanlılar >>>>>>> ? >>>>>>>>>?
5. Türk – İslam devlet yapısının oluşumunda ve olgunlaşmasında Karahanlılar’ı aşağıdaki hangi devletler takip etmiştir?
A) Harzemşahlar – memluklular
B) Samanoğulları – karahitaylar
C) Gazneliler – Selçuklular
D) Hazarlar – ihşidler
E) Tolunoğulları – eyyübiler

6. Türk – İslam devletlerinde ‘’ sultan’’ünvanın ilk kez kullanan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) sultan mesut
B) sultan melihşah
C) gazneli Mahmut
D) Alparslan
E) Tuğrul bey

7. Türklerin diğer Müslüman devletlerdeki uygulamalardan farklı olarak ortaya koyduğu ğelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
A) adaletli olmaları
B) savaşa ve barışa karar vermeleri
C) halkın sosyal refahını arttırmaya çalışmaları
D)’’ Hatun ‘’ ların devlet yönetiminde söz sahibi olması
E)savaşlarda hükümdarın orduya kumanda etmeleri

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk – İslam devletlerinde hükümdarın özellikleri arasında yer almaz?
A) akıllı cesur ve bilge olması
B) halkı refah içinde yaşatması
C) devleti emniyete alıp fetihler yapması
D)hukuk yoluyla halkı adil idare etmesi
E) devlet adamlarının fikirlerine önem vermesi

9. Müslüman Türk hükümdarları ilk Türk devletlerindeki hâkimiyet sembollerinin yanında yeni hâkimiyet ve hükümdarlık sembolleri kullandılar. Aşağıdakilerden hangisi yeni kullanılmaya başlayan hükümdarlık sembollerindendir?
A) Hakan çadırı – taht
B) Hutbe – hilat
C) Kılıç – kama
D) Tuğ – davul
E) Kemer – kamçı

10-Bir hükümdarda bulunması gereken özellikleri dile getirerek devlet adamlarına yol gösteren ‘’ Kutadgu Bilig” adlı eser aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Ahmet yesevi
C) Yusuf has hacip
D) Ahmet yükneki
E) Yunus emre

11.
1.mancınık
2. Neftçiler
3. lağımcılar
4. Okcu, Mızrakcı ve Gürzcüler
5. humbaracılar
Selçuklu ordusunda uzmanlaşmaya gidilerek çeşitli sınıflar oluşturulmuştur. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Selçuklularda bir askeri sınıf değildir?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 3 ve 4
D) Yalnız 5
E) 4 ve 5

12.
1. padişahın özel hanesi
2. kızlar bölümü
3. padişahın eşleri ve çocuklarının oturdukları yerler
Yukarıdakilerden hangileri harem ile ilgilidir?
A) Yalnız
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2 ve 3

2) D
3) C
4) B
5) C
6) C
7) D
8) E
9) B
10) C
11) C
12) E

Leave a Reply