Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı 14 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı 14 Soruluk Test ve Cevapları

1. – Karahanlılarda ordu tamamen Türklerden oluşmuştur.
– Gazneli ve Büyük Selçuklularda ordu farklı milletlerden oluşmuştur.
Bu bilgilere bakılarak Türk-İslâm Devletleri’ndeki Ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Devlet yöneticilerinin farklı milletlerden olmasına
B) Kuruldukları bölgelerden etkilendiklerine
C) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak istemelerine
D) Ordularını paralı askerden oluşturmalarına
E) Orduya önem vermediklerine
2. Mikes Kelemen; “Başka hiçbir memlekette sığıntıya bu kadar yardım edilmez. Hiçbir yerde buradaki gibi sakin ve rahat olamayız. Türklere nerede rastlasak bizi hep iyilikle karşıladılar.” diyor.
Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden bahsedilmiştir?
A) Merkeziyetçi yapısından
B) İskan politikasından
C) İstimalat politikasından
D) Eğitim sisteminden
E) Devşirme sisteminden

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde yasama ile ilgili doğru bir bilgi sayılamaz?
A) Yasama yetkisi Meclise geçmiştir.
B) Yasa teklifi Padişah iznine bağlıdır.
C) Yasaların yapılması parlamentonun kontrolündedir.
D) Anlaşmaların akdi parlamentonun kontrolündedir.
E) Kabinenin sadece parlamento önünde sorumluluğu esası benimsenmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm devletlerinde kale kuşatmalarında tünel kazarak kaleye girmekle görevli askeri birliktir?
A) Neftçiler
B) Humbaracılar
C) Akıncılar
D) Lağımcılar
E) Mancınıkçılar

5. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli ordusunun genel özelliklerinden biri değildir?
A) Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
B) Gulamlar tamamen Türklerden oluşur.
C) Ordunun büyük kısmı süvaridir.
D) Savaşlarda fil kullanmışlardır.
E) Askerler zırh giymişlerdir.

6. Osmanlı Devleti, bir bölgenin yönetilmesi için, hükümdarın yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey ile sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadıyı birlikte atamıştır.
Yalnız bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Güçler ayrılığı uygulanmıştır.
B) Yönetime önem verilmemiştir.
C) Merkezi otorite zayıflatılmıştır.
D) Adil yönetim sağlanamamıştır.
E) Güçler birliği uygulanmıştır.

7. Eyaletlerde görev alan beylerbeyi sancakbeyi ve vezir rütbesindeki devşirmeler haremde eğitim alan cariyelerle evlendirilirdi. Eyaletlerdeki yerli büyük ailelerin kızlarıyla evlenmeleri engellenirdi.
Osmanlı Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Feodal yapı oluşturmayı
B) Eyaletlerde eğitimi geliştirmeyi
C) Merkezi otoriteyi güçlü tutmayı
D) Türklere yönetimde ayrıcalık vermeyi
E) Fetihleri hızlandırmayı

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eyalet askerlerinden biri değildir?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Akıncılar
C) Yeniçeriler
D) Gönüllüler
E) Müsellemler

9. Türkler devlet teşkilatlanması yönüyle aşağıdaki milletlerden hangisine örnek olmamışlardır?
A) Çin
B) Belucistan
C) Rusya
D) Macaristan
E) Japonya

10. Tanrı’nın kut verdiğine inanılan ve kurultayda seçilen kişi, ülkenin hakanı olurdu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Taht kavgalarının yaşanmasına
B) Mutlak yönetim sisteminin oluşmasına
C) Halkın devlete bağlılığının artmasına
D) Devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına
E) Halkın boylar halinde yaşanmasına

11. İlk Türk devletlerindeki yöneticilerin eşleştirmelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Tudun – Vergi memuru
B) Tutuk – Askeri vali
C) Sübaşı – Ordu komutanı
D) Tamgaçı – Hazinedar
E) Bitikçi – Katip

12. Türk devletlerinde Kurultay’ın;
– Üyelerinin temsil niteliğinin olması
– Hakan’ı seçmesi
özelliklerine sahip olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Demokratik nitelik taşıdığı
B) Laik anlayışa sahip olduğu
C) Mutlak yönetimin varlığı
D) Veraset sisteminin bozulduğu
E) Danışma organı olduğu

13. İlk Türk devletlerinde Kurultay’ın üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ayukı üyeleri
B) Boy beyleri
C) Devlete tabi beyler
D) Halkın ileri gelenleri
E) Halk

14. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren dirliklerin usulsüz olarak dağıtılması tımar sisteminin bozulmasına sebep olmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bozulmasına neden olduğu söylenemez?
A) Toprak yönetiminin
B) Zirai üretiminin
C) Eyalet ordularının
D) İç güvenliğin
E) Yönetim şeklinin

15. Türk devletlerinde aynı görevleri yapan farklı adlar taşıyan meclisler faaliyet göstermiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Avrupa Hunları – Seçkinler Meclisi
B) Tabgaçlar – Nazırlar Meclisi
C) Hazarlar – İhtiyarlar Meclisi
D) Macarlar – Millet Meclisi
E) Peçenek – Komenton

16. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem Osmanlı divan üyeleri arasında sayılamaz?
A) Nişancı
B) Defterdar
C) Subaşı
D) Kazasker
E) Kaptanıderya
1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.A 7.C 8.C 9.E 10.C 11.D 12.A 13.E 14.E 15.D 16.C

2 Comments

Leave a Reply