Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

Türklerde Devlet teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

1.Osmanlı diplomasisinde tercümanlık görevi yapan Fenerli Rumlara karşı devletin itimadı aşağıdaki hangi olay ile ilk kez sarsılmış ve bu konuda II. Mahmut, Bab-ı Ali’de “tercüme odası” açtırarak tercümanlık görevine Müslümanların alınmasını sağlamıştır?
A) 1821 Mora İsyanı
B) Sırp İsyanı
C) Bulgar İsyanı
D) Karadağ İsyanı
E) Mehmet Ali Paşa İsyanı

2.Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi gelişmelerinden değildir?
A) Müsadere usulü kaldırılarak memurlar güvence altına alındı.
B) Rumeli ve Anadolu’daki vilayetler merkeze bağlandı.
C) Valilere maaş bağlanarak memur statüsüne getirdi.
D) Tımar sistemi kaldırılarak valiler “redif” adı verilen modern bir yöntem ile asker yetiştirmekle görevlendirildi.
E) Avrupa başkentlerine geçici elçilikler açıldı.

Görev alanları Adları
Askerlik  Dar-ı Şura-yı Askeri
Adalet  Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
Yönetim  Dar-ı Şura-yı Babıâli
3.19. yüzyılda hükümet işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla meclisler ve komisyonlar meydana getirildi.
Yukarıdaki tabloda adları ve görev alanları verilen meclisler aşağıdaki hangi padişah döneminde kurulmuştur?
A) I. Mahmut
B) III. Selim
C) II. Mahmut
D) Abdülmecit
E) I. Abdulhamit

4.13 Mart 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası ve eniştesi Ali Paşa (eski sadrazam) ‘ nın devlet kademelerinde üst düzey memur olmalarından dolayı devlet bürokrasisinde hızla yükseldi. Bir çok antlaşmanın kâtipliğini yaptı. 1839’ da İstanbul’da Gülhane Hatt-ı Humayunun’un ilan edilmesi konusunda etkili oldu. Devlet adamlığı sürecinde İngiliz yanlısı politikaları gözlendi.
Yukarıda bazı özellikleri verilmiş devlet adamı kimdir?
A) Ali Paşa
B) Cevdet Paşa
C) Mustafa Reşit Paşa
D) Ferit Paşa
E) Mithat Paşa

5.Tanzimat fermanının ilan edilmesinden sonra Avrupalı devletler, fermanın hükümlerinin genişleterek uygulanması için baskılarını arttırdılar
Bu durum karşısında Osmanlı Devletinin uygulamaya koyarak gayrimüslimlere geniş haklar tanıdığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Senediittifak
D) I. Meşrutiyet’in ilanı
E) Kanuni Esasi’nin ilanı

6.– Karma ticaret mahkemelerinin oluşması
_ Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması
_ Hazine-i Evrak dairesinin kurulması
_ Encümen-i Daniş ve Şirket-i Hayriye’nin kurulması
_ İşkencenin önlenmesi
_ Esir ticaretinin yasaklanması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Gayrimüslimler Müslümanlar
A) Askerlik Eşitlik
B) Ekonomi Güvenlik
C) Sağlık Yönetim
D) Adalet Sosyal
E) Eşitlik Askerlik

7. Islahat fermanında yukarıdaki hangi konuda gayrimüslim ve Müslümanlar hoşnut kalmamıştır?
GayriMüslimler Müslümanlar
A)Askerlik             Eşitlik
B)Ekonomi           Güvenlik
C)Sağlık                  Yönetim
D)Adalet                Sosyal
E)Eşitlik             Askerlik

8. II. Mahmut Döneminde merkez teşkilatında yapılan düzenlemeler tazminatla birlikte geliştirilerek bazı gelişmeler yapıldı. Başvekâlete çevrilen sadrazamlık eski durumuna getirildi. Şeyhülislamlık kurumunun siyasi danışmanlık niteliği azalarak sürdürüldü.
Yukarıdaki paragrafta dile getirilen gelişmeler aşağıdaki hangi sisteme gelişte bir adım olmuştur?
A) Laik sistem
B) Askeri sistem
C) Ekonomik sistem
D) Lonca sistemi
E) Tımar sistemi

9-
1) Şurayı devlet
2) Divan ı ahkâm adiliye
Yukarıdaki Tanzimat döneminde oluşturulan kurumlar bugün ki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adliye Anayasa mahkemesi
B) Yargıtay Danıştay
C) Danıştay Yargıtay
D) Sulh ceza mahkemesi Sayıştay
E) Yüce divan Yüksek seçim kurulu

10-Islahat fermanı dan sonra ülke içinde ortaya çıkan bazı tepkisel hareketleri önlemek ve daha merkezi bir yönetim kurmak için taşra yönetiminde yeni düzenlemelere gidildi.
Aşağıdakilerden hangisi taşra yönetiminde yapılan değişikler içinde yer almaz?
A) Eyaletler vilayet adını aldı.
B) Kazaların yöntemi kadılara bırakıldı
C) Her vilayet sancak kaza ve köylere ayrıldı
D) Vilayet idare meclisi liva idare meclisi ve köylerde ihtiyar heyetleri oluşturuldu
E) Vilayet umum meclisleri kuruldu

11-Osmanlı devletinde vali ve mutasarrıfın bulunduğu her merkezde bir belediye örgütünün kurulması kararı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle gündeme gelmiştir?
A) Encümeni Danış
B) Şurayı devlet
C) 1913 vilayet kanunu
D) 1871 Nizamnamesi
E) 2 meşrutiyet

1-D
2-E
3-C
4-C
5-B
6-C
7-A
8-A
9-C
10-B
11-D

Leave a Reply