Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

1.Osmanlı devletinde yönetime karşı ilk teşkilatlı muhalefet hareketi Genç Osmanlılar Cemiyeti ile başladı. Genç Osmanlılar cemiyetinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur??
A)Meşrutiyetin ilanı ve anayasanın hazırlanmasını geciktirmişlerdir.
B)cemiyetin sabit bir merkezi , şubeleri ve siyasi lideri olmamıştır.
C)Fikirlerinin temelinde Türk İslam ve batı kültürünün etkisi vardır.
D)Osmanlıda ilk demokratik fikirlerin oluşmasında etkili olmuşlardır.
E)Çalışmalarında izledikleri yol ikna ve telkin dir.

2.Osmanlı devleti aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle meşruti monarşiye geçmiştir?
A)Tanzimat fermanı
B)kanuni Esasinin kabul edilmesi
C)vilayet nizamnamesinin yayınlanması
D)senedi ittifak in imzalanması
E)Avrupa dan danışmanlar getirilmesi.

3.Aşağıdakilerden hangisi Ayan Meclisi nin özellikleri arasında yer almaz?
A)üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı
B)üye sayısı mebusan üyelerinin üçte birini aşamazlardı
C)çalışmalarını oturumlarda yürütürlerdi
D)çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürlerdi.
E)ayan meclisi ne seçilenler önemli bürokratlar ve birkaç ulema sınıfı üyesinden oluşmaktaydı.

4.Osmanlı devletinde ,
1.meşrutiyetin ilan edilmesi
2.kanuniesasi nin yürürlüğe girmesi
3.mebusan meclisinin açılması
4.azınıkların mecliste temsil edilmesi
Gelişmelerinde aşağıdakilerin hangisinin doğrudan neden olduğu söylenebilir?
A)İttihat terakkinin çalışmalarının
B)Trablusgarp savaşının çıkmasının
C)Osmanlıcılık fikrinin hayata geçirilmesinin istenmesi
D) Osmanlı Rus savaşının başlanmasının
E)2. Abdülhamit’in batıyı örnek alan çalışmalarının

5 -Kanuni esasinin,
1.Meclisi açma kapama padişaha aittir.
2.Hükümet meclise karşı deil padişaha karşı sorumlu olacaktır.
3.mebusan meclisinin üyelerini dört yıllığına halk seçecektir.
Maddelerinin hangileri tam bir demokrasi olmadığının kanıtı sayıla bilir?
A)yalnız 1
B)yalnız 2
C) yalnız 1 ve 3
D)1ve 3
E)1, 2 ve 3

6. 2. Meşrutiyet dönemi partileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A)Osmanlı demokrat fıkrası
B)Osmanlı ahrar fıkrası
C)cumhuriyet halk fıkrası
D)Fedakâran-ı millet cemiyeti
E)Hürriyet ve itilaf fıkrası

7.Kanuni esasiyle ilgili Batılı ulusların siyasal örgütlenmesini taklit etmek bizdeki siyasal bağlantıların özel niteliğini göz ardı etmek ve sonuç olarak da Osmanlı siyasal birliğin parçalamak demektir. Bir anayasanın gerçekleştireceği ilk şart o anayasayı kabul eden ulusun siyasal birliğini güçlendirip mükemmelleştirmesi olduğuna göre anayasamızın seçiminde çok aldandığımız itiraf etmek zorundayız..
Yukarıdaki paragrafta düşüncelerini dile getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)ziya paşa
B)sait halim paşa
C)Mustafa reşit paşa
D)Mithat paşa
E)Mustafa fazıl paşa

8. 1889 da gizli olarak İstanbul’da kuruldu .Özellikle Rumeli’de teşkilatlandı. İtalyan carbonari cemiyetinin gizlilik ve disiplini örnek aldı. Cemiyetin yayın organları Meşveret ve mican ı gazeteleri yurt dışında basılarak postaneler kanalıyla ülkeye sokulurdu. Merkezi Paris olan Cemiyet propaganda ve yayın sahası olarak Makedonya’yı seçmiştir. Amaçları meşrutiyeti tekrar ilan ettirip anayasayı yürürlüğe koymak istemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen ve Osmanlı devletinin 20. Yüzyıl başlarında politikasını belirleyen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)genç Osmanlılar devleti
B)Hürriyet ve itilaf devleti
C)Ahrar cemiyeti
D)İttihat ve terakki cemiyeti
E)Adem –i merkeziyet cemiyeti

9. 1 yasam yetkisi meclise geçmiştir
2.yetkiler padişahta toplanmıştır
3. kabinenin sadece parlamento önünde sorumluluğu esasi benimsenmiştir.
4.sansür ve sürgün kaldırılmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi 2. Meşrutiyetle sağlanan bir gelişme değildir?
A) Yalnız1
B) Yalnız 2
C) 2ve 3
D) 1, 2 ve 3
E) 1.2.3 – 4

10-2 Meşrutiyet döneminde kanuni Esasi de bir kısım değişikler yapılmıştır. Bu değişikler le kabinenin padişaha değil parlamentoya karşı sorumlu olma esası getirilmiş meclisin padişah tarafından kapatılmasını zorlaştıran kanunlar çıkarılmıştır.
Yapılan bu düzenlemelerde
1.monarşik yapının güçlendirilmesi
2.meclis üstünlüğünün sağlanması
3.halkın yönetime katılımının arttırılması, amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylene bilir?
A) Yalnız1
B) Yalnız 2
C)Yalnız 3
D)1 ve 2
E)1 ve 3

11.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde batı etkisi görülmez?
A)senedi ittifakın imzalanması
B)ıslahat fermanının ilanı
C)kanunuesasinin kabulü
D)2.meşrutiyetin ilanı
E)1.meşrutiyetin ilanı

1.A
2.b
3.C
4.D
5.C
6.C
7.B
8.D
9.B
10.B
11.A

Leave a Reply