Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

Türklerde Devlet teşkilatı Test Soruları ve Cevapları

1-Bir Çin elçisi Uygurlar hakkında şunları yazmaktadır. Onların devletinin içinde hiçbir fakir insan yoktur: yiyeceği olmayanlara devlet hesabından yardım edilir.
Bu bilgiler ışığında Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
B) Matbaayı kullanmışlardır.
C) Sosyal devlet anlayışı hâkimdir.
D) Farklı bir dine inanmışlardır.
E) Ticaret ve sanatta ilerlemişlerdir.

2-Büyük bir şölenden sonra oğuz kağan oğullarına seslendi:
Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı sevindirdim. Gök tanrıya borcumu ödedim. Şimdi size ülkeyi paylaştırıyorum. Bundan sonrası size aittir.
Bu durumun bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A) Sosyal devlet anlayışı hâkimdir
B) taht kavgaları devletin uzun ömürlü olmasını engellemiştir.
C) Ekber – erşed sistemi uygulanmıştır.
D)Fetihler yön değiştirmiştir.
E) oligarşik devlet anlayışı hakim olmuştur.

3-Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet teşkilatında yer alan unsurlardan biri değildir
A)Din
B)bağımsızlık
C)halk (millet)
D)ülke
E)teşkilatlanma

4-İslamiyetten önceki Türk toplulukları göç etkileri yerlerde yeni devletler kurmuşlar ve ayrıca Türk kültürünün gelişmesini sağlamışlardır.
Bu durum Türklerin
1.Teşkilatçı
2.Askeri
3.ulusçu
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D)I VE III
E)I ,II VE III

5-Köktürkler Çin hâkimiyeti altına girince bazı Türk beyleri bağımsızlık için ayaklanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Çine karşı ayaklanan Türk beylerindedir.
A) Tonyukuk
B)Teoman
C)Mete han
D)Kürşat
E)Kutlu bilge kül han

6-M.Ö 36 ölen Hun hükümdarı çi-çi bir çin hücumunu beklerken şunları söyler. Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Hunlar kuvveti takdir, Tabi olmayı hakir görürler.
Bu metne göre Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri söylenebilir.
A)Sosyal devlet anlayışı
B)teşkilatlanma
C)bağımsızlık
D)ordu _ millet anlayışı
E)birlikte yaşama

7. 1. Yay sadığı
2. kılıç kını
3. tuğra
4. mızrak uçları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türk ordusuna ait araç- gerçeklerden biri değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 1,2 ve 4
E) 3 ve 4

8.
1. Otağ
2. taht
3.tuğ
4. hutbe
5. kotuz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ilk Türk devletleri hükümdarlık sembollerinden değildir?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 4 ve 5
D) Yalnız 3
E) Yalnız 4

9. – Türk ordusu onlara, binlerce ve on binlerce ayrılmıştır.
– Bunların başına on başı gibi komutanlar atanmıştır?
10’ lu sistem adı verdiğimiz yukarıda uygulama aşağıdaki Türk devletlerinden ilk defa başlatmıştır?
A) Asya hun
B) Avarlar
C) Batı hunlar
D) Kutluklar
E) Kara hanlılar

10. “yerinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin ağlar”
Yukarıdaki Türkmen atasözü aşağıdakilerden hangisinin önemini değinmektedir?
A) Ülke
B) Millet
C) Aile
D) Teşkilatlanma
E) Bağımsızlık

blank

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özelliklerinden değildir?
A) daima ordular vardır.
B) genellikle süvarilerden oluşur.
C) savaşlarda genellikle hilal taktiği uygulanır.
D) az da olsa yaya birlikler vardır.
E) ücretli asker ordunun önemli bir bölümünü oluşturur.

12. 1. At
2. bağımsızlık
3. ferd
4. ülke
5. teşkilat
Yukarıdakilerden hangisi Türk devlet teşkilatının unsurları arasında yer almaz?
A)1 – 2
B)2 – 4
C)1 – 3
D)1 – 4
E)4 – 5

CEVAPLAR
1-C
2-B
3-A
4-D
5-D
6-C
7-B
8-E
9-A
10-A
11-E
12-C

Leave a Reply