Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

Türklerde devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

1- Atalarımın kurduğu devlet 630’ da yıkıldı. Milletim Çin hakimiyetine girdi. Ben bu esaret yıllarında Çin’ de doğdum. Hayatımın ilk yılları esarette geçti. Çin esaretinden kurtulmak için kağanla birlikte kurtuluş savaşına idare ettim. Devleti kurduktan sonra devlet adamı ( aygucı ) ve danışman olarak kapgan ve bilge kağan zamanlarında devletime hizmete devam ettim. Milletimin Budizm’ e girmesine imkan vermedim.
1. Yukarıda kendi hayatından bir kesit anlattığı devlet adamı kimdir?
A)bilge kağan
B) vezir tonyukuk
C) bağa tarkan
D) kültigin
E) kutluk kağan

2-Osmanlılar bir bölgenin adil bir şekilde yönetilmesini temin edebilmek için ilk dönemden itibaren buralara iki farklı yetkili atamıştır. Bunlardan biri hükümdarın yürütme yetkisini temsil eden asker kökenli bey, diğeri isem sultanın yasama yetkisini temsil eden ulema kökenli kadı’ ydı. Bey “kadı” hükmü olmadan hiçbir ceza veremez “kadı” da hiçbir kararını kendi başına icra edemezdi. Kararlarını Bey’den bağımsız alan kadı emirleri doğrudan doğruya sultandan alırdı.
2. Yukarıdaki paragrafa göre Osmanlı devletin’ de aşağıdaki uygulamalardan hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Güçler birliği ilkesi
B) Güçler ayrılığı ilkesi
C) Kadı’nın Bey’ e bağlı olması
D) Kadı’nın kendi başına hareket etmesi
E) Bey’ in kendi başına hareket etmesi

_ divana gelen davalara bakar.
_ ilmiye sınıfının tayin ve terfi işleriyle ilgilenir.
_ Anadolu ve Rumeli olmak üzere sayıları ikidir.
3. Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)nişancı
B) yeniçeri ağası
C) kadı asker
C) defterdar
D) sadrazam

_ 1. Murat döneminde Rumeli’ deki topraklar sancak statüsüne getirildi.
_ yıldırım Bayezit zamanında Anadolu beylerbeyliği kuruldu.
_ 16. Yüzyıldan sonra eyalet terimi kullanılmaya başlandı.
4. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi gelişmenin bir sonucudur?
A) Tımar sisteminin
B) Devşirme sisteminin
C) Pençik sisteminin
D) Artan fetihler ve ihtiyaçların
E) İskan siyasetinin

Osmanlı devleti ’nde tımar sistemi uygulanırken Avrupa krallarında derebeylik sistemi bulunmaktaydı.
5. Aşağıdakilerden hangisi derebeylik sistemi ile tımar sistemi arasında farklı olmayan bir durumdur?
A) Toprakla uğraşmaları
B) Kralın derebeyleri azletme yetkisinin olması
C) Tımar sahibinin kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı konumunda olması
D) Derebeylerin halkı kendi malı gibi görmesi
E) Tımar sahibinin yetkilerinin devletin koyduğu kanunlarla sınırlandırılması

 

Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardı. Fakat uygulamanın hızlı ve kolay olması için görev dağılımına gitmişlerdir.
6. Yukarıdaki tabloda görev dağılımında kalemiye grubunun divandaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nişancı __ defterdar
B) Yeniçeri ağası__ kaptan_ı derya
C) Sadrazam __ vezirler
D) Şeyhülislam __ Kubbealtı vezirleri
E) Beyler beyi __ sancak beyi

Devşirme sistemine göre alınan çocuklar Türk aileleri yanında Türk İslam kültürüne göre yetiştirilmiştir. Daha sonra bir kısmı eğitilmek üzere küçük saraylara alınırdı.
7. Devşirmelerin eğitim gördüğü küçük saraylar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yıldız sarayı
B) Edirne sarayı
C) Galata sarayı
D) İbrahim paşa sarayı
E) Eski saray

Osmanlı şehzadeleri Selçuklularda olduğu gibi 12 yaşına geldiğinde yönetim ve askeri alanda tecrübe kazanmak için “ çelebi sultan” ünvanıyla sancak vali olarak gönderildi. Buralarda “ ——— “ adı verilen hocaların nezaretinde askeri ve yönetim alanında yetiştirilirdi.
8. yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Atabey
B) lala
C) vezir
D) kaptan
E) yeniçeri ağası

9. Osmanlı devleti’ ndeki devşirme sistemi Türk İslam devletlerindeki hangi uygulama ile benzerlik göstermektedir?
A) Turan taktiği
B) Atabeylik
C) Divan teşkilatı
D) Gulam
E) Saray teşkilatı

10. Kamu düzenini her şeyin üstünde gören Osmanlı sultanları nizamı alemin ( dünya düzeni) sürekliliği için aşağıdakilerden hangisini ön şart olarak görmüşlerdir?
A) Güçlü bir ordu
B) Dolu bir hazine
C) Adil yönetim ve memuriyetlerin ehline verilmesi
D) Merkezi yönetimi güçlendirme
E) Sürekli fetih hareketlerinde bulunma

11. Osmanlılar devlet teşkilatlanmasında kendinden önceki Türk devletlerinin tecrübelerinden faydalanmakla birlikte daha çok hangi iki devleti örnek almıştır?
A) Türkiye selçukluları __ ilhanlılar
B) Harzemşahlar _ Memlüklüler
C) Gazneliler _ Karahanlılar
D) Eyyubiler__ Samanoğulları
E) Tolunoğulları__ İhşidiler

1-B
2-B
3-C
4-D
5-A
6-A
7-A
8-B
9-D
10-C
11-A

Leave a Reply