Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

1- 1018 yılında TUS’ta doğdum iyi bir eğitimden sonra GAZNE devletine bağlı HOROSAN vali’si emrinde idarecilik yaptım. Daha sonra Selçukluların hizmetine gerdim. 1064 yılında sultan Alparslan tarafından vezirliğe girdim. Malazgirt savaşı hariç bütün savaşlara katıldım. Sultan Melik Şah’ın vazifesiyle yaşadığım dönemi anlatan önemli bir siyaset kitabı yazdım. Eğitime önem vererek nizamiye medreselerini kurdum.
Yukarıda kendi hayatından bir kesit anlatan meşhur devlet adamının kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Siyasetname
C )Nizamname
D )Şehname
E) Turan taktiği
Cevap=B
2- Osmanlı devlet’inin hakimiyetini kabul ederlerdi
Vergi verirler ve gerektiğinde sefere asker gönderirlerdi.
İç işlerinde serbest, özel statülü birimlerdi
Yukarıda özellikleri verilen ve taşra idaresinde yer alan birim aşağıdakilerden hangisidir
A)Salyaneli eyaletler
B)Salyanesiz eyaletler
C)İmtiyazlı hükümetler
D)Yurtluk bölgeler
E)Ocaklık bölgeler
Cevap=C

3- Osmanlı Sultanlarının kullandığı Unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur.
A) Padişah
B) Hüdavendigar
C) Sultan
D) Kağan
E)Han
Cevap=D

4- Osmanlı taşra teşkilatının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaza-sancak-köy-eyalet
B) Eyalet-sancak-kaza-köy
C) Sancak-köy-eyalet-kaza
D) Köy-sancak-kaza-eyalet
E)Eyalet-kaza-sancak-köy
Cevap=B

5- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devleti taşra teşkilatında yer alan yöneticilerden değildir?
A) Sancak beyi
B) Beylerbeyi
C) Kadı
D) Kaptan-ı derya
E)Subaşı
Cevap=D

6- Osmanlı devlet hukuku gerçek anlamda düzen koyan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Murat
B) Yıldırım bayezit
C) Çelebi Mehmet
D) II. Mehmet (fatih)
E) Orhan gazi Cevap=D

7- Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu devlet’inde bulunan ata beylerin görevi doğru olarak verilmiştir?
A) Ekonomik işleri düzenlemek
B) Adalet işlerini düzenlemek
C) Şehzadeleri yetiştirmek
D) Hükümdar adına tuğra çekmek
E) Askeri işleri düzenlemek
Cevap=C

8-Divanda alınan kararların uygulanması ve kayıtların tutulmasını sağlayan görevliler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur.
1-Tevhit 2-Ruus 3-Kadı 4-Beylikçi 5-Amedi
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
Cevap=C

9- Osmanlı devletinde divanda idari mali ve askeri konuların görülmesi yanında divana yapılan doğrudan şikayetler incelenerek karara bağlandı
Buna göre,
1- Divan yargı oranı gibi çalışmaktadır.
2- Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
3- Divan haftanın belli günlerinde toplanmaktadır.
Yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1ve2
D) 1ve3
E) 1,2ve3
Cevap=A

10- Osmanlı devletinde alınan kararların dine uygunluğu konusunda fetva veren görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadıasker
B) Şeyhülislan
C) Nişancı
D) Sadrazam
E)Vezir Cevap=B

11- Osmanlı devletinde taşra yöneticilerinin yönettikleri idari birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kadı-sancakbeyi-beylerbeyi
B)Kadı-beylerbeyi-sancakbeyi-
C)Sancakbeyi-kadı-beylerbeyi
D)Sancakbeyi-beylerbeyi-kadı
E)Beylerbeyi-sancakbeyi-kadı
Cevap=A

blank

12- Osmanlı devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah döneminde kurulmuştur?
A) Orhan bey
B) Osman bey
C) 1. Murat
D) 2. Murat
E) Çelebi Mehmet
Cevap=A

13- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yaşama yetenekleri arasında yer almaz?
A) Ferman
B) Kanunname
C) Adaletname
D) Berat
E) Kulluk ahlakı
Cevap=E

Leave a Reply