Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

1) Bizans tarihçesi priskos, Avrupa hun devletine giden doğu roma elçisinin Atilla nın huzuruna çıkmasından önce karısı arıkan tarafından karşılanıp ağırlandığı söylenmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi yönetimde hakanla birlikte etkili olduğu söylenebilir.
A) Hatun
B) Şad
C) Tigin
D) Tudun
E)Bitigçi
2) İlk türk devletleriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Devlet yönetiminde ikili teşkilat uygulanmıştır.
B) Hakan devlet yönetiminde sorumlu kişidir.
C) Hükümdarlar aynı zamanda halife ünvanını kullanmıştır.
D) Yanyukuk Köktürkler döneminde ünlü vezirlerindendir.
E) Kurultay adı verilen meclisleri vardır.

3) Karahanlılarda:
-mali işlerle ilgilenir.
-devletin gelir ve giderleri tutulur
-başındaki görevliye agıcı denirdi
Yukarıdaki bazı özellikleri verilen divan aşağıdakilerden hangisidir.
A) Divan-ı tura
B) Divan-ı ali
C) Divan-ı istifa
D) Divan-ı işraf
E) Divan-ı arız

Divan İsmi Başındaki Görevli
Divan-ı Nezaret Vezir
Divan-ı Tuğra ?
? Müstevfi
Divan-ı İşraf Müşrif
4) Yukarıdaki tabloda ? işareti bulunan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
A) Divan-arız-agacı
B) Divan-ı istifa-tuğrai
C) Divan-ı vezaret –vekil-i has
D) Divan-ı ali –sahib-i divan-ı isalet
E) Tuğra-i divan-i istifa

5) Türk- İslam devletlerinde görülen,
1. ikta sistemini uygulanması
2. ülkenin yönetimin bir birlerine ayrılması
3. devlet meselelerinin divan adı verilen meclislerde görüşülmesi
Uygulamalardan hangisi yönetimi kolaylaştırmaya yönelik olduğu savunula bilir ?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve3
D) 1 ve 4
E) 2 ve 4

6) Suçlular başta olmak üzere tük İslam devletleri dil din ve ırk yarımı gözetmeden halka toprak dağıtılarak boş arazileri değerlendirmeleri aşağıdakiler den hangisi gerçekleştirmeye yönelik bir uygulamadır ?
A) Sosyal hayatı düzenleme
B) Hazine gelirlerini artırma
C) Gayrimüslimlerden asker alma
D) Üretimde artırımı sağlama
E) Düzenli bir ordu kurma

7) Aşağıdakilerden hangisi türk İslam devletlerinde ordudaki sınıflardan birir değildir.
A) Top arabacıları ocağı
B) Mancınıkcılar
C) Nefçiler
D) Lağımcılar
E) Gürzcüler

8) Selçuklular bölge veya eyaletlerinin başında idareci olarak tayin ettikleri——— adı verilen şehzadelerin yanında ——- ünvanlı kimseleri de verirler.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse en uygun olur.
A) Lonca-lale
B) Emir- atabey
C) Melik- atabey
D) Şad- lala
E) Amid-muhtesip

9) Fatih sultan Mehmet Bizans imparatorluğuna son verdiği halde İstanbul daki ortadoks kilisesine dokunmamıştır.
1. Hiristiyan birliğini parçalamak
2. Osmanlı hoşgörüsünü göstermek
3. Kotoliklere karşı güç birliği oluşturmak
Amaçlarında hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 4
E) 1,2ve 3

10) Osmanlı hakimiyet anlaşmasına göre
1. Kuruluştan 1. Murat a kadar ülke hanedanın
2. 1. Murat birlikte ülke padişah ve çocuklarının,
3. Fatih ile birlikte ülke padişahının malı sayılmıştır.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylene bilir?
A) Yönetim şekli değiştirme
B) Ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır.
C) Hanedan üyeleri arasında taht kavgası yaşanmıştır.
D) Merkezi otoriden giderek güçlenmiştir.
E) Sancağa çıkma uygulaması başlamıştır.

11) İstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in dini ne olursa olsun herkesin can ve mal güvenliği sağlanacağı duyurması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılmaz?
A) Sosyal devlet anlayışının sağlanacağı
B) Hoş görülü bir yönetim sergileneceği
C) Azınlıkların yönetime katılacağı
D) Dini serbestliğin tanınacağı
E) Şehirde huzur ve güvenliğin sağlanacağı

blank

12) Aşağıdaki verilen meclislerden hangisi Avrupa hun devletine aittir
A) Nazırlar meclisi
B) İhtiyarlar meclisi
C) Milli meclisi
D) Seçkinler meclisi
E) Komenton

1-A
2-C
3-C
4-E
5-E
6-D
7-A
8-C
9-E
10-D
11-C
12-D

Leave a Reply