Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

1. Türk devletlerinde yönetme yetkisini Göktanrıdan alan Kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil, yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmıştır. Bu doğrultuda kağan, dünyayı hakimiyeti altına alarak yönetim ile huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul etmiştir.
İlk Türk devletlerinden itibaren başlayarak devam eden görev anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk cihan hakimiyeti
B) Sosyal devlet anlayışı
C) Kut anlayışı
D) Çifte hükümdarlık
E) Bağımsızlık anlayışı

2. İlk Türk devletlerinde bağımsızlığa önem verilmiş, süvari birlikleri oluşturulmuş, ordu-millet anlayışı benimsenmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Atın evcilleştirildiğine
B) İstiklale önem verildiğine
C) Askeri düzenin varlığına
D) Boylar federasyonu şeklinde yönetildiğine
E) Vatani görevin kutsal sayıldığına

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin askeri sistemiyle ilgili doğru bir bilgi sayılamaz?
A) Ordu – millet anlayışı vardır.
B) İlk düzenli ordu Mete tarafından kurulmuştur.
C) Hazar Hanlığı’ndaki yabancı askerler istisnai olmak üzere ücretli askeri sınıf yoktur.
D) Hakanın eşi Hatun savaşa katılmaz.
E) En önemli savaş taktiği Hilal (Turan) taktiğidir.

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İnal – tigin eğitmeni
B) Tudun – vergi memuru
C) Sübaşı – ordu komutanı
D) Tamgaçı – mühürdar
E) Ayukı – yargıç

5. “Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, uzun saçlarımızı kestiremem, halkıma Çin elbiseleri giydiremem. Adetlerinizi, kanunlarınızı almama imkan yoktur. Çünkü bu bakımdan bütün milletim hassasiyetle çarpan tek kalptir…”
İşbara Kağan’ın Çin imparatoruna gönderdiği mektupta korumak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal kimlik
B) Siyasi birlik
C) Sosyal adalet
D) Cihan hakimiyeti
E) Türk töresi

6. Osmanlı Devleti’nin yürütme organı olan ……. sarayın ……. denilen kısmında toplanırdı.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Divan-ı Hümayun – Nişancı
B) Hükümet – Babüssaade
C) Mebusan Meclisi – Babüssaade
D) Mebusan Meclisi – Birun
E) Hükümet – Defterdar

7. I. Tahrir defterini tutar.
II. Gerektiğinde örfi hukuk hakkında bilgi verir.
III. İlmiye sınıfının tayin ve terfi işlemleri ile ilgilenir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Nişancının görevleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8. I. Nişancı – Tahrir defterlerini tutar.
II. Defterdar – Mali işlerle ilgilenir.
III. Kadıasker – Divana gelen büyük davalara bakar.
IV. Kaptanı Derya – Donanmaya komutanlık eder.
V. Yeniçeri Ağası – Devlet işlerinde sadrazama yardımcı olur.
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, yanlış verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletleri’nde kağanın kullandığı unvanlardan değildir?
A) İdikut
B) İlteber
C) Şanyü
D) Han
E) Şah

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kağanın görevleri arasında yer almaz?
A) Türk topluluklarını bir devlet çatısı altında toplamak
B) Töreyi uygulamak
C) Elçiler göndermek ve kabul etmek
D) Kendisinden sonraki kağanı belirlemek
E) Dünya hâkimiyetini sağlamak

11. Osmanlı Devleti’nde; XVI. yüzyıl sonlarından itibaren dirliklerin usulsüz olarak verilmesi tımar sisteminin bozulmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak toprak yönetimi, zirai üretim, eyalet orduları ve iç güvenlikte aksaklıklar görüldü.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde hangi alanda aksaklıklara neden olmamıştır?
A) Askeri
B) Veraset
C) Ticari
D) Tarım
E) Ekonomi

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarlık alametlerinden biri değildir?
A) Otağ
B) Davul
C) Hutbe
D) Kılıç
E) Tuğ

13. – MÖ 68’de Hun Kağanı Çin ile barış yapmak için devletin ileri gelenlerini bir araya getirdi.
– MÖ 58’de Hun Kağanı Hohanyeh Çin’e bağlanmak için kurultayı topladı.
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kağanın yetkileri sınırlandırılmıştır.
B) Türk kağanı demokratik bir tutum içindedir.
C) Kağanlar mutlak hâkimiyete sahiptirler.
D) Halk kağanın yanında yönetime katılmıştır.
E) Kurultay tek karar alma organı olmuştur.
CEVAP: 1.A 2.D 3.D 4.E 5.A 6.B 7.C 8.E 9.E 10.D 11.B 12.C 13.B

Leave a Reply