Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde devlet teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

11. Sınıflar Tarih Dersi Türklerde devlet teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

Kut Anlayışı: Devlet idaresinde güç, hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanma.

Tümen: On bin askerden oluşan birlik, beraberlik kudreti

Miğfer: Savaş için tasarlanmış özel bir kask (başlık) türüdür. Kişisel koruma teçhizatlarından en eskisidir.

Ri’cat: Çekilme, geri dönme, vazgeçme.

Şad: Türklerde şehzadelerin ordu komutanlığı unvanı.

İkili Teşkilat: Bu sistem ilk kez Büyük Hun Devleti’nde uygulanmıştır. Devletin yönetim olarak doğu-batı diye ikiye ayrılmasıdır.

Kurultay: İlk Türk Devletleri’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

Toy: Türk Devletleri’nde resmi bir görüşme gayesiyle toplanılan veya Türk boylarının, belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldikleri toplantı

Hacib: Sarayda divan üyeleri ile hükümdar arasındaki yazışmaları düzenleyen kişi.

Atabey: Türk – İslam Devletleri’nde şehzadeleri yetiştirmekle görevli kişi.

Gulam: Türk – İslam Devletleri’nde kölelerden oluşan, hükümdarı korumakla görevli olan askeri birliklerdir.

İkta: Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergi veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesidir.

Payitaht: Başkent, İstanbul’un Osmanlı Dönemi’nde kullanılan resmi adlarından biri.

Ekber-Erşed: Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde şehzade katlini engellemek için getirilen sistem. Buna göre padişahın ölümünden sonra hanedanın en yaşlı ve en akıllısı hükümdar olacaktı.

Reaya: Halk (yönetilenler)

Harem: Korunan, mukaddes ve muhterem yer. Osmanlı sarayında bir bölüm olup padişahın özel hayatının geçtiği yer.

Devşirme: Osmanlı Kapıkulu Ocakları’na asker ve saraya hizmetli yetiştirmek üzere Hristiyan gençlerin toplanması usulü.

Babıali: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sadrazamlık binasına veya daha geniş anlamıyla Osmanlı hükümetine verilen isim.

Nafia Nezareti: Bayındırlık Bakanlığı

Mütesellim: Osmanlı Devleti’nde taşra görevlerine beylerbeyi, sancakbeyi olarak tayin edilen vezir veya beylerin görevlerini teslim almak üzere, önceden gönderdikleri memur.

Ulufe: Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş.

Serdarıekrem: Osmanlı Devleti’nde padişahın vekili olarak savaşı yöneten kişiye verilen unvan.

Liva: İki alaydan oluşan askeri oluşuma ve bu oluşumun kumandanına verilen ad. Ayrıca mülkiye sınıfından olan mutasarrıfların idaresinde bulunan memleket parçası.

Kanunuesasi: 23 Aralık 1876’da ilân edilen Türk tarihi ve Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası

Mebus: Milletvekili

Hareket Ordusu: Merkezi Selânik olan ve 31 Mart İsyanı’nı bastıran ordu.

Teceddüd Fırkası: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İttihat ve Terakki Partisi 5 Kasım 1918’de yaptığı son kongresinde partiyi kapatarak Teceddüd Fırkası adını almışlardır.

Manda ve himaye: Mandater sistem. İtilaf Devletleri’nin Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek için icat ettiği farklı bir sömürgecilik anlayışı. Zayıf olan devletler güçlenene kadar bir başka devletin himayesi altında kalacaktır.

Güçler Birliği: Yasama, yürütme ve yargı’nın TBMM’nin bünyesinde toplanması.

Tarih 3 Dersi Sözlüğü Ünite Ünite Takip etmek için Aşağıdaki bağlantılatı kullanınız

1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

2. Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

3. Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

5. Ünite Türklerde Eğitim Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

6. Ünite Türklerde Sanat Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

One Response

Leave a Reply