Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Test soruları ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Test soruları ve Cevapları

1.    Aşağıdakilerden hangisi ilk türk devletlerinde hatunun işler arasında gösterilemez?
A)   Kurultaya katılarak alınan kararlarda oy kullanılması
B)   Yabancı elçileri kabul etmesi
C)   Sarayı ve askerleri bulunan hatunların eşleri yanında savaşa katılması
D)   Töreye uygun olarak hatunluk tahtına oturması
E)    İstediği zaman savaşa karar vermesi

 

2.    I. Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır.
Iı. Toplumsal sınıflaşma ve kölelik yoktur.
Iıı.ülke doğu ve batı şeklinde yönetilmektedir.
Iv.  Devletin halkla ilişkisi baba-evlat anlayışı şeklindedir.
v. hakanlar töreye uymak zorunda değildir.
Yukarıdakilerden hanğileri ilk türk devletlerinin özellikleri içinde yer almaz?
A)   Yalnız ı
B)   II ve ııı
C)   Iıı ve ıv
D)   I ııı ve v
E)    Yalnız v

 

3.   Türklerle ilgili
1-savaş hevesi azalır diye barış zamanlarıda büyük avlar tertip ederlerdi. 2- şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse edişemezdi. 3-haykırmaları aslanların kükremesini andırırdı. 4- tehlikede olduklarınu sezerlerse rüzgar gibi koşarlar,şimşek gibi kaybolurlardı.
yukarıda verilen bilgiler Türklerin hangi yönüne vurgu yapmaktadır
A)  sosyal
B) Askeri
C) eğitim
D) sanat
E) hukuk

4.  Türklerin boy sistemi içerisinde kısa sürede devlet kurmaları, Romen ve balkan uluslarının tarih sahnesine çıkmalarına ön ayak olmaları ve cemiyetin en küçük birliği olan aileden hun imparatorluğuna varıncaya kadar bir nizam içinde olmaları Türklerin hangi yönünün ön plana çıktığını göstermektedir?
A) teşkilatlanma
 B) sosyal
C) ekonomik
D) göçebe
E) sanat

5.İlk Türk devletlerinde,
ı. Hükümdarlık görevinin tanrı tarafından verildiğine inanılması,
ıı. Kadın- erkek her türkün asker sayılması,
ııı. Devletin doğu batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi,
ıv. Halkın zenginleştirilmesinin hakana ait bir sorumluluk olması
anlayışlarından hangilerinin, halkın hakana olan bağlılığını artırdığı ileri sürülebilir?
A)   Yalnız ı
B)   I ve ıı
C)   I,ıı, ve ııı
D)   Iıı ve ıv
E)    I,ıı ve ıv

 

6.  ilk türk devletlerinde devleti meydana getiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) bağımsızlık
B) halk
C)  yaylak- kışlak
D) Ülke
E ) teşkilat

 

7. ilk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde ı. De verilenin ıı.ye ortam  hazırladığı söylenemez?
A)    Hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkına sahip olması          taht kavgalarının artması
B)   Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi                           halkın savaşçılık ruhunu kaybetmesi
C)   Hakanın kenidini halka karşı sorumlu tutması        halkın ihtiyaçlarını karşılaması
D)   Hatunun elçileri kabul etmesi                                         Türklerde kadına değer verilmesi
E)    Onlu sistemin benimsenmesi                                         orduda disiplin ve düzenin sağlanması

 

8.  ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisinin olduğu söylenemez
A)  ülke hanedan üyelerinin ortak malı olması
B) Kurultay kararlarına önem verilmesi
C) Türk boylarının birbiriyle mücadele etmesi
D) Türk yöneticilerinin çinli prenseslerle evlenmeleri
E)ülkelerin ikili sistemle yönetilmesi

 

9. İlk Türk devletlerinden başlayarak süreklilik arzeden milli bir ülke haline gelen tük cihan hakimiyeti kavramı kaynağını aşağıdaki hangi anlayıştan almıştır?
A) kut anlayışı
B) millet sistemi
C) ana vatan
D) Turan taktiği
E) doğu- batı sistemi

 

10. Türk hükümdarlarının başlıca görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) adaletli olmak
B) halkın sosyal refahını artırmak
C) töreye ve birliğe bağlı hareket etmek
D )Ülkenin güvenliğini sağlamak
E)toplumda sınıfsal farklılıklar oluşturmak

11) aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerinden değildir ?
A) ordunun temeli süvarilerden oluşmaktadır.
B) azda olsa yaya birlikler görülmektedir.
C) ücretli askerlerden oluşmaktadır.
D) ordu süreklidir.
 E) onlu sisteme göre teşkilatlandırılmıştır.

 

12. ilk Türk devletlerinde askeri, ekonomik ve siyasi kararların alındığı kurultay denilen bir meclis  vardı. Hakanın önerilerini tartışan bir kurultayın varlığı, Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)   Nüfusun kalabalık olmasının
B)   Yönetimin teokrasiye dayandığının
C)   Hükümdarların yetersiz olduğunun
D)   Demokrasiye yatkınlığın
E)    Tek söz sahibi hakan olmasının

CEVAPLAR
1-E
2-E
3-B
4-A
5-E
6-C
7-B
8-B
9-A
10-E
11-C
12-D

 

 

 

Leave a Reply