Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi- Türklerde Eğitim Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi- Türklerde Eğitim Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

1. Uygurlara ait turfanda bulunan bir mecburen ada
Bilgi insanı beline
Taş kuşansa kaş olur
Bilgisiz yanına
Altın koysa taş olur
Sözü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanırsa anlam kazanmış olur?
A)      Bilgi ve bilgiye önem verilmesi
B)      Sanatın en önemli erden olması
C)      Kağanların kurultaya katılması
D)      Medreselerin açılması
E)      Kitap basım tekniğinin geliştirme

 

2. 1. Soğd alfabesi
2.Köktürk alfabesi
3. kril alfabesi
4. Latin alfabesi
5. Arap alfabesi
Yukarıda verilen alfabelerden hangisi Türklerin kullandığı ilk alfabedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D)4
E) 5

 

3.1. yaşam tarzı olarak diğer Türk devletlerinden ayrılır
2. ilk kez örgün eğitim kurumları oluşturmuşlardır
3. kâğıt ve matbaayı ilk kullanılan Türk devletidir.
Yukarıdaki özelliklerden aşağıda verilen hangi Türk devletidir.
A)      Hunlar
B)      1. Köktürkler
C)      Uygurlar
D)      Kutluklar
E)      Eftaliler

 

4.Eski Uygurlar metinlerinde “eğer göz puslansa, gözden çok fazla soğuk yaşlar aksa sığır ödü üzerinde sürülse göz tekrar berraklaşır”. Denilmiştir.
Buna göre Uygurlar aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilenmiştir.
A)      Tıp
B)      Astronomi
C)      Bostanik
D)      Sosyoloji
E)      Edebiyat

5. Atlı göçebe yaşam tarzı benimseyen Türkler sürekli savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduklarından her an hazırlıklı olmak durumundaydı. Toplumun her ferdi gerektiğinde nerede ve nasıl hareket edeceğini bilmeliydi.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A)      Askeri eğitim zorunluluklar olmuştur
B)      Yerleşik hayata geçilmiştir
C)      Avcılık ve hayvancılıkla uğraşılmıştır
D)      Paralı askerlik sistemi kurulmuştur
E)      Mesleki eğitim gelmiştir

6.
1. Göç
2. Ergenekon
3.GIlgamış
Yukarıdaki destanlardan hangileri İslam önce si Türk destanlarından değildir?
A)      Yalnız 1
B)      Yalnız 2
C)      Yalnız 3
D)      1 ve 2
E)      2 ve 3

7.
1. Tıp
2. Riyaziye
3. Sarf
4. kelam
5. müsellesat
Yukarıdaki derslerden hangisi Türk İslam devletlerinde medreselerde okutulan din ile ilgili derslerdendir?
A)      1
B)       2
C)      3
D)      4
E)      5

 

8. Karatanlılarda medresenin yöneticisine “ fakih “ öğretmenlerine “Mühendis “ denirdi.  Medrese yöneticisi ve müderrislerini seçimini Semerkant takı üst kurul niteliğindeki ilim adamları yapardı. Böyle bir uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Merkezi otoritenin güçlendirilmek istenmesi
B)      Eğitimde akademik özerlik ve özgürlüğün sağlanması
C)      Medreselerin politize olmasının sağlamak istenmesi
D)      Medreselerde sadece dini ilimlerin yapılmak istenmesi
E)      Öğretim elemanlarına ekonomik özerklik elde edilmek istenmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu devletlerindeki nizamiye medreselerinin kuruluş amaçlarından değildir?
A)  Yıkıcı- bölücü faaliyetleri önlemek için bilim adamı yetiştirmek
B)  Devlet kademeleri için memur yetiştirmek
C)  Din adamı ihtiyacını karşılamak
D)  Bilim insanı yetiştirmek
E)  Üst seviyede komutan ve sultan yetiştirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolu da kurulan medreselerden değildir?
A) Süleyman pervane medresesi
B) Caca Bey medresesi
C) gök menderese
D) bey tül hikme
E) Karatay medresesi

11. klasik dönem Osmanlı örgün eğitim;
1. Enderun
2. harem
3. Ocak –kışla
Gibi kurumlardan hangilerinde verilmiştir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D)1 ve 2
E) 1,2 ve 3

11. Osmanlı klasik döneminde genel medreselerin dereceleri aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilip ayrılmıştır?
A) müderrislerin aldığı yevmi yelere göre
B) medreselerin başkente olmasına göre
C) ahi teşkilatıyla ilişkilerine göre
D) medreselerde verilen dersin çeşidine göre
E) mimari yapısına göre

5 Comments

Leave a Reply