Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Eğitim ve Türklerde Sanat Testleri

Türklerde Eğitim ve Türklerde Sanat Testleri

1-)Anadolu’nun ilk medresesi Tokat Niksar’da Danişmentliler tarafından açılan …………………. Medresesi’dir. Yukarıdaki cümlenin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Karatay
B) Yağıbasan*
C) Süleymaniye
D) Yakutiye
E) Cacabey

2-)Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı mensuplarına aşağıdakilerin hangisinde eğitim verilmektedir?
A) Tekke ve zaviyelerde
B) Enderun Mektebi’nde
C) Medreselerde*
D) Humbarahanelerde
E) Camilerde

 

3-)“Atatürk’ün eğitimde en önemli hedefi, büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmeyen halkımızı okuryazar hale getirmekti.” Atatürk’ün bu ön koşulun gerçekleşmesi için öncelikle yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM’ nin açılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Harf İnkılabını gerçekleştirmesi*

4-)“iyi bir komutan olmasının yanında iyi bir eğitimci olan ………………. disipline, ciddiyete, bedenigüce ve ilerlemeye dayanan bir eğitim anlayışını savunmuştur. Eğitim alanında küçük tiyatro oyunlarından oluşan bir kitap hazırlamanın yanında, doğuda savaşların yetim bıraktığı çok sayıda çocuk için çeşitli meslekler öğrenmelerini sağlayan okullar açmıştır.” Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki devlet adamlarından hangisi getirilirse doğru olur?
A) İsmet İnönü
B) Kazım Karabekir*
C) Rauf Orbay
D) Kazım Özalp
E) Adnan Adıvar

 

5-)Mısır’ın bir bilim merkezi haline gelmesinde aşağıdaki hangi devletlerin etkisi fazladır?
A) Büyük Selçuklular-Anadolu Selçukluları
B) Harzemşahlar – Eyyubiler
C) Tolunoğulları – İhşidoğulları*
D) Samanoğulları – Karahanlılar
E) Gazneliler – Harzemşahlar

6-)Bulundukları cağın gerisinde kalıp kendilerini yenileyemeyen medreselerin ıslahı mümkün olmayınca padişah ….. ………… Avrupa usulü eğitim sisteminin kurulmasına teşebbüs etti. Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki padişahlardan hangisi getirilmelidir?
A) III. Selim
B) IV. Murat
C) I. Mahmut
D) II. Mahmut*
E) II. Abdülhamit

7-)Osmanlı Devleti’nde eğitim faaliyetleri genel olarak, askeri ve ilmiye sınıfına insan yetiştirmek amacına yönelikti. Askeri ve ilmiye sınıfına insan yetiştiren eğitim kurumlan, günümüzdeki “örgün eğitim kurumlan” idi. Bu arada yaygın eğitim  kurumlan içinde, tüccarlar, zanaatkarlar ve köylülerde eğitim faaliyetlerinden yararlanırdı.  Buna göre Osmanlı Devleti’nin eğitim anlayışı ile ilgili;
I. Temel amacı devlet adamı yetiştirmektir.
II. Halkın her kesiminin eğitim hakkı vardır.
III. Devletin kuruluşundan itibaren Avrupa etkisiyle şekillenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II*
D) II ve III
E) I, II ve III

8-)Türkiye Cumhuriyeti’nde düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısının en çok olduğu savunulabilir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B) Harf İnkılabının yapılması
C) Millet Mekteplerinin açılması
D) Eğitmen kurslarının açılması
E) Tüm öğretim kurumlarının bir merkezden Yönetilmesi*

ÖSS – 2005

9-)İlk barok özellikli cami hangisidir?
A)Bostancı
B)Dolmabahçe
C)Konya Aziziye
D)Nuru Osmaniye*
E)Laleli Cami

10-)Türk-İslam mimarisinde kullanılan yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışa açılan uzunlamasına mekana ne isim verilir?
A)Eyvan
B)Revak *
C)Avlu
D)Portal
E)Fresko

11-)I. Bursa Ulu Cami
II. Edirne Üç Şerefeli Cami
III. İznik Hacı Özbek Cami
Osmanlı Dönemi’ne ait yukarıdaki camilerden hangisi çok kubbeli camiler sınıflandırılmasının dışında kalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III*
D) I ve II
E) II ve III

12-)I. Yıldız Sarayı
II. Topkapı Sarayı
III. Dolmabahçe Sarayı
IV. Çırağan Sarayı
V. Beylerbeyi Sarayı
Yukarıdaki sarayların hangisinde Avrupa sanat akımlarının etkisi görülmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II*
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) Yalnız V

 

13-)1550 – 1557 yılları arasında yapılmıştır. Türk mimarisinin en önemli eserlerindendir. Mimar Sinan’ın “Kalfalık eserim” diye nitelendirdiği bu eserde ilk kez iki yarım kubbeli plan denenmiştir.
Yukarıdaki paragrafta bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleymaniye Camii*
B) Edirne Selimiye Camii
C) Şehzade Camii
D) Edirne Üç Şerefeli Camii
E) Sultanahmet Camii

 

14-)Osmanlı Devleti’nin ilk ısıtma sistemine  sahip olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topkapı Sarayı
B) Süleymaniye Camii
C) Gevher Nesibe Hastanesi
D) İshak Paşa Sarayı*
E) Koza han

 

15-)Sanatta her şeyi yerli yerinde kullanan Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi mimari yapıyı sanatın merkezine koymuştur?
A) Medrese
B) Minare
C) Cami*
D) Kervansaray
E) Anıt mezar

 

16-)Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yaşamış en önemli minyatür ustası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matrakçı Nasuh
B) Hattat Osman
C) Itri
D) Levni*
E) Naima

 

17-)Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki eski Türk mezarlarına verilen isimdir?
A) Kurgan*
B) Balbal
C)Yuğ
D) Stupa
E) Kümbet

 

18-)Aşağıdakilerden hangisi minareyi meydana getiren unsurlardan değildir?
A) Portal*
B) Alem
C) Şerefe
D) Külah
E) Kaide

 

19-)Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar’da kubbeli tapınaklara verilen isimdir?
A) Kümbet
B) Stupa*
C) Yiv
D) Çadır
E) Balbal

 

20-)İlk Osmanlı Matbaası ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) III. Ahmet Döneminde kurulmuştur.
B) İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur
C) Basımı yapılan ilk kitap Vankulu Lügatidir.
D) Tanzimat dönemi yeniliklerindendir*
E) Dini kitapların basımına izin verilmemiştir.

21-)Türk resim sanatının temeli aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde atılmıştır?
A) Köktürkler
B)Kırgızlar
C) Avarlar
D) Hunlar
E)Uygurlar*

22-)Türk mimarisinin en eski kervansarayları (ribat) aşağıdaki Türk-İslam devletlerinin hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Karahanlılar*
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Anadolu Selçukluları
E) Harzemşahlar

23-)İlk Türk devletlerinde halı, kilim, kumaş dokumacılığı çok gelişmiştir. Hunlar ve Kök Türkler süsleme olarak hayvan figürlerini kullanırken, Uygurlar çiçek motiflerini kullanmışlardır.
Bu farklılığın oluşmasında,
I. ekonomik faaliyetleri
II. yaşam biçimleri
III. etnik yapıları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II*
D) II ve İli
E) I, II ve III

 

24-)Türk topluluklarında, Uygurlara kadar en önemli mimari unsur çadırdır. Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Orta Asya’da mimarinin gelişmesini sağlayacak taşların bulunmaması
B) Orta Asya’nın deprem bölgesi olması
C) Teknik gelişmenin sağlanamaması
D)Türk boylarının kültürel yapılarından taviz vermemesi
E) Göçebe bir yaşam tarzının görülmesi*

 

25-)Türk – İslam devletlerinde hastaların bakıldığı ve tıp eğitiminin verildiği mimari eserler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kervansaray
B) Külliye
C) Kümbet
D) Medrese
E) Darüşşifa*

One Response

Leave a Reply