Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi -Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri ve Cevapları

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri ve Cevapları

1) Köktürk hükümdarı Kapgan kağan, Çin’den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday ile üç bin adet tarım aleti almıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Türkler hayvancılıkla uğraşmıştır
B) Türkler tarımsal hayatla uğraşmışlardır
C) Türkler Çin’in ekonomik baskısı altına girmiştir
D) Türkler savaşçı bir toplum olmuşlardır
E) Türkler toplumu göçebe hayatı terk etmişlerdir

2) Türklerle Çinliler arasında aşağıdaki ticaret yollarından hangini kontrol etmek için uzun yıllar mücadele etmiştir.
A) Süveyş Kanal yolu
B) Baharat Ticaret yolu
C) İpek Ticaret yolu
D) Samur-Kürt ticaret yolu
E) Tuna-Nehri Ticaret yolu

3) I.Ribat
II. Darüşşifa
III.Medrese
Yukarıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemi ticareti geliştirmek için yapılan kurumlardan biridir.
A) Yalnız 1
B) B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E)2 ve 3

4) Turfan Uygurları yerleştikleri bölgenin özelliği gereği tarım ve ticaretle uğraşmış. Çin ve batı ülkeleriyle ticaret ilişkileri geliştirmişlerdir.
Buna durumda Orta Asya Türklerinde görülen,
1. Altı göçebe kültüre göre yaşama
2. Çadırlarda yaşayarak tarımla uğraşma
3. Bağımsızlığa ve vatan sevgisine önem verme
Özelliklerinden hangilerinin Uygurlarda değişime uğradığı gösterilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

5) Hunlarla ilgili yapılan kazılarda bulunan,
1. Sulama kanalları
2. Saban demirleri ve oraklar
3. Tahıl saklama kapları
Kalıntılardan hangileri Hunlarda ekonominin tamamen hayvancılığa dayalı olmadığına en açık kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalınız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

6) Osmanlı vergi sistemiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Ağıl v ergisi: Koyun ve keçilerden alınan vergi
B) İhtisap v ergisi: Şehir ve kasabaların Pazar ve panayırlarından alınan vergi
C) Haraç vergisi: Müslüman halktan toprak geliri karşılı alınan vergi
D) Avarız vergisi: Olağan üstü durumlarda alınan vergi
E) İltizam vergisi: devlete ait bazı gelirlerin tahsili yetkisinin verilmesi karşılında alınan vergi

7) Osmanlı Devleti’ndeki ilk bakır para Osman Bey, ilk gümüş para Orhan bey ve ilk altın para ise Fatih döneminde basılmıştır. Zamanla kapitülasyonlar ve Sanayi inkılabı gibi olumsuz etkenler sebebi ile paranın istikrarı bozulmuştur.
Bu bilgilere bakarak Osmanlı parası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orhan Bey döneminin ekonomisi Orhan Bey ekonomisin döneminden iyidir.
B) Yükselme dönemi Osmanlı ekonomisin en iyi olduğu dönemdir.
C) Bazı Osmanlı padişahları kendi adlarına para bastırmışlardır.
D) Sanayi inkılabı Osmanlı ülkesindeki üretimi olumsuz etkilemiştir.
E) Osmanlı Devleti ekonomide devletçi ekonomi izlemiştir.

8) Osmanlı Devleti’nde halkın yararına olan camii, medrese, hastane, gibi kurumlar ve vakıflar kanalı ile yapılmış ve idare edilmiştir. Vakıflar ise kendilerine ayrılan toprakların gelirleri ve hayırsever zenginlerin yardımları ile ayakta durmuşlardır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi vakıfların sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Soysal yardımlaşmayı artırmıştır.
B) Halkın ihtiyaçları karşılanmıştır
C) Devlete önemli bir gelir sağlanıştır
D) Dini ve eğitim hizmetleri verilmiştir.
E) Vakıf gelirlerinin bir kısmı topraktan sağlanmıştır

9) Osmanlı Devleti, topraklarında yaşayan göçebeleri, ısrarla yerleşik hayata geçirmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin bu uygulama ile ulaşmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli vergi toplama
B) Tarımsal üretimi artırma
C) Gerektiğinde orduya asker sağlama
D) Kırsal alanda iç çatışmaları önleme
E) Ekonomide dışa bağımlılığı önleme

10)Osmanlı devleti XVI. Yüzyılın ikinci yarısından sonra ekonomide nakit ihtiyacını karşılanması için tımar sistemiyle beraber salyaneli ayetlerde uygulanan sistemi yaygınlaştırdı.
Bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam
B) Malikane
C) İkta
D) Yeniçeri
E) Pençik

11)……………………………………..,XVI. Yüzyılı ortasında XVI: yüzyılın sonlarına kadar Batı Avrupa’da etkili olmuş bir ekonomik anlayıştır. Bu anlayışa göre bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla ölçüle bilir.Ayrıca yönetim ekonomide korumacı bir rol üstlenmeli dıi alımı sınırlandırılmalıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse tanım doğrulanmış olur?
A) Dirlik
B) B)Kübizm
C) Merkentalizm
D) Liberalizm
E) Sosyalizm

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri ve Cevapları
1-B
2-C
3-A
4-C
5-C
6-C
7-E
8-C
9-E
10-A
11-C

Leave a Reply