Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Hukuk Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Hukuk Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

1. I. Göktürk, Uygur ve Akhun geleneklerine dayanması
II. Oğuzların kabile geleneklerinden faydalanması
III. Abbasilerden alınan uygulamalar
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Selçukluların hukuk sisteminin dayanaklarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Mezalimin görevleri arasında yer almaz?
A) İdareciler ve memurlar hakkındaki şikayetlerin incelenmesi
B) Divan katipleri ile vakıfların denetlenmesi
C) Kadı ve sancak beylerine hitaben yazılan adaletnamelerin halka duyurulması
D) Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması
E) Muhtesibin yerine getiremedği kararların uygulanması

3. I. Konsolosluk Mahkemesi
II. Cemaat Mahkemesi
III. Nizamiye Mahkemesi
IV. Ticaret Mahkemesi
Yukarıda verilen Osmanlı Mahkemelerinden hangisi ya da hangileri Tanzimattan sonra açılmıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) Yalnız III
D) III ve IV
E) I ve III

4. – Osmanlı mahkemelerinde kadıların tuttuğu “kadı sicilleri” içerisinde yer alır.
– Ailenin çocuk sayısı, mirasçıların durumuna bakılır.
– Osmanlı aile yapısının tespitinde kullanılır.
Yukarıda belirtilen dökümanlara ne ad verilir?
A) Tereke defterleri
B) Vakıf defterleri
C) Tapu defterleri
D) Müderris defteri
E) Vekalet defteri

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da açılan mahkemelerden birisi değildir?
A) Şeri Mahkemeler
B) Konsolosluk Mahkemeleri
C) Nizamiye Mahkemeleri
D) Cemaat Mahkemeleri
E) Kapitülasyon Mahkemeleri

6. Osmanlı Devleti’nde hukuk, şeri ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi şeri hukukun dayandığı bir İslam ilkesi değildir?
A) Kuran
B) Hadis
C) İcma
D) Kıyas
E) Hutbe

7. Kanuniesasi’nin bazı maddeleri şöyledir;
Madde 3 – Osmanlı hükümdarlığı, halifeliği de kapsayacak şekilde Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesine aittir.
Madde 5- Padişahın kişiliği kutsaldır ve padişah yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildir.
Madde 12 – Neşriyat, kanun dairesinde serbesttir.
Yukarıda verilen maddelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümdarın otoritesi devam etmektedir.
B) Ekber ve Erşed sisteminin uygulanacağı anlaşılmaktadır.
C) Yayınların izni belli kurallara göre olacaktır.
D) Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması önlenmiştir.
E) Osmanlı hükümdarı aynı zamanda bütün İslam aleminin de lideridir.

8. Osmanlı Devleti’nde hazırlanmış olan ilk medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun-i Esasi
B) Mecelle
C) Mühimme
D) Kanunname-i Ali Osman
E) Teşkilat- ı Esasiye

9. Osmanlı Devleti duraklama döneminden itibaren azınlıklara ve Avrupalı devletlere bazı haklar vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Azınlıklara okul açma hakkı verilmesi
B) Mahkemelerde kendi dinlerine göre yemin etmeleri
C) Herkese ekip biçmeleri için toprak vermesi
D) Azınlıkların da kapitülasyonlardan faydalanması
E) Eğitim alanında ikiliklerin artması

10. Osmanlı Devletinde var olan kanunlar XIX. yüzyıla gelindiğinde, değişen şartlar karşısında yetersiz kaldı. Yürürlükteki kanunların bıraktığı boşluklar bir yanda mevcut kanunların ıslahıyla diğer yandan da Batı’dan esinlenerek oluşturulan yeni kanunlarla doldurulmaya çalışılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan kanunlardan biri değildir?
A) Tanzimat Fermanı
B) I. Meşrutiyetin ilanı
C) II. Meşrutiyetin ilanı
D) Islahat Fermanı
E) Medeni Kanun’un kabulü

11. Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin açılışına yönelik genelgesinde; “Tanrının lütfuyla 23 Nisan Cuma günü TBMM açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askeri ve sivil kurumlarla bütün milletin tek merciinin
TBMM olacağı bilgilerinize sunulur.” demiştir.
Bu durumun ileride;
I. 1921 Anayasası’nın hazırlanması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12. Medeni Kanun ile;
I. evlenme,
II. boşanma,
III. miras
konularından hangileri ile ilgili eşitsizlikler giderilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
1.E 2.C 3.D 4.A 5.E 6.E 7.D 8.B 9.C 10.E 11.E 12.E

Leave a Reply