Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde HUKUK Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

11. Sınıflar Tarih Dersi Türklerde HUKUK Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar

Adaletname: Padişah veya halifelerin kanunları uygulamayan ve görevlerini kötüye kullanan devlet adamlarını uyarmak için yayınladıkları yazılı emir.

Anayasa: Bir devletin yönetim şeklini ve devletle millet arasındaki karşılıklı hak ve ödevleri tespit eden ana kanun.

Ayân: Osmanlıda bir bölgenin, bir kasabanın ve bir sınıfın ileri gelenleri için kullanılan ifade. 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Ahkâm: Hükümler.

Ahitname: Antlaşma belgesi.

Berat: Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkartılan padişah buyruğu.

Cerime: Suç

Cerideimahakim: Osmanlı Devleti’nde mahkemelere ait olan kanunları ve mahkeme kararlarını yayınlatmak amacıyla 1873’te çıkartılan gazete.

Çivi yazısı: M.Ö. 3500’li yıllarda Sümerler tarafından icat edilen yazı.

Ferman: Padişahın yazılı emri.

Hakkaniyet: Hak ve adalete uygun olan.

Islahat: Reform. Daha iyi bir duruma getirmek için yapılan değişiklik. Düzenleme.

İcma: Toplama. İslam bilginlerinin bir konu hakkında fikir birliği etmeleri

İstiklâl: Bağımsızlık

İttihat ve Terakki Partisi: 1889’da kurulan Osmanlının ilk siyâsi partisi.

Kadı: Osmanlı Devleti’nde yargı ve yönetme yetkisinde olan dini görevli.

Konsolosluk Mahkemesi: Kapitülasyon verilen ülkelerin kendi vatandaşları arasındaki davalara bakan mahkemeler.

Kısas: Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü kendisine aynı biçimde uygulanarak cezalandırma.

Kanunname: Osmanlı Devleti’nde kamu ve özel hukuka ait yayınlanan kanunlar.

Kapitülasyon: Bir devletin başka bir devlete kendi topraklarında tanıdığı siyâsi, adlî ve ticari ayrıcalıklar.

Mecelle: Fıkıh hükümleriyle, bu konudaki her türlü ictihadı bir araya getiren, Tanzimat’tan sonra hazırlanmış olan ve yasa yerine kullanılan eser.

Meşrutiyet: Padişah ile yönetilen ülkelerde padişahın yanında ayrıca birde meclisin bulunması.

Mutlakiyet: Egemenlik yetkisinin bir kişiye ait olduğu yönetim şekli.

Mezalim: Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar.

Metafizik: Fizik ötesi.

Mareşal: Askeri literatürde en üst rütbe.

Nizamiye mahkemesi: Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarına bakan mahkeme.

Reaya: Halk

Saltanat: Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi.

Şer’i: Dini

Teokratik: Dini hükümlerin etkili olduğu yönetim şekli. 

 

 

Tarih 3 Dersi Sözlüğü Ünite Ünite Takip etmek için Aşağıdaki bağlantılatı kullanınız

1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

2. Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

3. Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

4. Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

5. Ünite Türklerde Eğitim Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

6. Ünite Türklerde Sanat Ünitesi ile ilgili Kelimeler ve Kavramlar TIKLA>>

Leave a Reply