Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Hukuk Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Türklerde Hukuk Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sisteminden birisi olan şeri hukukun temelini oluşturan unsurlardan biri değildir?
a)kuranı kerim
b)hadisi şerifler
c)kıyas
d)ıcma
e)padişah fermanları

2-Sultan 2 mahmut
”Ben tebamın müslümanını camide hristiyanını kilisede musevisinide havrada fark ederim. Aralarında başka her türlü bir fark yoktur cümlesi hakkında muhabbetim ve adaletim sağlamdır. Hepsi hakiki evladımdır” demiştir
Buna göre 2 mahmut aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır
a)halkın hukuk ve kanunlar önünde eşit olmasını
b)her etnik grubun kendi siyasal devletini oluşturmasını
c)devletler arası eşitliğin sağlanmasını
d)deokratik eşitliğin sağlanmasını
e)Müslümanların etkin hale getirilmesini

3-2.mahmut avrupada yaygınlaşan ve geniş kitleler tarafından benimsenen eşit vatandaşlık anlayışının egemen olmesı için aşağıdakilerden hangisini kaldırmıştır
a)yeniçeri ocağı
b)musadere usulu
c)ekber ve erşad sistemi
d)tahta çıkma usulu
e)culuş bahşişi

4-Hasan efendi: Bre Dimitri nasılsın neden bu kadar heyecanlısın
Dimitri hasan efendi: duymadınmı Tanzimat fermanı ilan edildi
Yukarıdaki diyologda Dimitrini sevinmesini nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)nezareti deavini kurulması
b)eşit vatandaşlık hakkını kanun hale getirilmesi
c)şeri hukukun herkese uygulanması
d)yönetenler lehine hukukun oluşturulması
e)Mustafa reşit paşanın sadrazam olması

5-yukarıdaki diyalogda aşahıdakilerden hangisini yayınlanması ile ilgili veriler konuşulmaktadır
a)sened ittifakın imzalanması
b)Tanzimat fermanını ilanı
c)ısalahat fermanının ilanı
d)kanuniesasın ilanı
e)teşkilatıesasiyenin yayınlanması

6-Aşağıdakilerden hangisidir ıslahat fremanı ile gayrı müslimlee verilen haklardan değildir?
a)Tanzimat fermanındaki ilkeler her din ve mezhepteki vatandaşlara uygulanacaktır.
b)zimmiler tanınmış eski haklar aynen devam edecektir
c)Zımmilere tanınmış eskş haklar aynen devam edecektir.
d)zımmiler zımmiler kendi işlerini görebilmek için kendi cemat kurullarını oluştura bilecektir
e) Gayri Müslimler siyasi parti kuracak seçimlere girip Millet vekili olabileceklerdir.

7-Müslümanlar arasındaki bütün davalara gayrı Müslimlerin sadece kamu hukuku alanıda anlaşmazlıklarına bakan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a)şeri mahkemeler
b)cemat mahkemeleri
c)nizamiye mahkemeleri
d)ticaret mahkemeleri
e)konsolosluk mahkemeleri

8-1856 ıslahat fermanı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yayınlanmıştır
a)1 abdulhamit
b)2 abdulhamit
c)1 mustafa
d)sultan abdul mecit
e)5 mehmet Reşat

9-
1 )osmanlı devletinin dagılmasını önlemek
2 )osmanlı vatandaşlık bilincini oluşturmak
3 )yenileşme ve modernleşme çabalarını devam ettirmak
Yukarıdakilerden hangileri meşrutiyetin ilanı ilan edilmesinin nedenleri arasında yer alır?
a)yalnız1
b)yalnız 2
c)yalnız 3
d)1 ve 2
e)1.2 ve 3

10-Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır
a)nişancı divan üyesi olan antlaşma berat name ve fermanlara tuğra çeken görevli
b)zımmi Osmanlı toplumunda Müslümanları oluşturan halk
c)mühime defteri divanı hümayun toplantılarında alınan kararların kaydedildiği defter
d)tebaa Osmanlı devletinde yönetilenlere verilen isim daha çok gasyrı Müslim halka denirdi
e)naib kadının vekili

11-aşagıdaki maddelerden hangisi hem 1 meşrutiyet hen de 2 meşrutiyet anayasasında yer almıştır
a)kanun dışı tutuklama yapılmayacaktır
b)mektuplar mahkeme kararı olmadan açılamayacaktır
c)isteyen dernek kurma hakkına sahiptir
d)öğretimde eşitlik uygulaması olacaktır
e)toplantı ve gösteri yürüyüşüözgürlüğü olacaktır

12-Aşağıdaki hangisi yeni türk devletinin yasama yetkisianin anayasa ile bırakıldığı kurumdur
a)anayasa mahkemesi
b)Bakanlar kurulu
c)TBMM
d)Yüksek askeri şura
e)Mebusan meclisi

13-
I) kadı II) kadızasker III) mecelle IV) kapan emini V) kanunname
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili değildir
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V

1-E
2-A
3-B
4-B
5-C
6-E
7-A
8-D
9-E
10-B
11-D
12-C
13-D

2 Comments

Leave a Reply