Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi -Türklerde Hukuk Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi -Türklerde Hukuk Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1.    Türklerde ‘’…..?….’’ olarak adlandırılan hukuk kuralları yazılı olmamasına rağmen nesilden nesile aktarılarak toplum ve devlet içinde yerleşmiştir.
Yukarıdaki ? olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A)   İl
B)   Töre
C)   Toy
D)   Tengri
E)    Kurgan

2.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerde ‘’oğuş’’ ların özelliklerinden birisi değildir?
A)   Evlenmek denkler arasında yapılırdı.
B)   Aile yapılan törenle kurulurdu.
C)   Çocuklar babaların velayeti altındaydı.
D)   Boşanma genellikle kadın – erkek rızası dahilindeydi.
E)    Mirasta erkekler daha az gözetilirdi.

3.Türklerde kurultay’da,
1.    Kağan
2.    Halk
3.    Boy beyleri
Gibi kişi ve halkın beraber karar vermesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)   Demokratik özelliğin ortaya çıkması
B)   Hakan’ın tek yetkili olması
C)   Kurultay’ın danışma meclisi olması
D)   Halkın seçimlerle kağan’ı belirlemesi
E)    Halkın zenginleşmesi

 

4.    Türklerde, Dövme ve yaralama suçlarının cezası hayvanlarla tazminat ödeme, At ve madenden yapılmış eşyaların çalınması eşyanın değerinin on misli ceza ile karşılanması. Ordudan kaçma, vatana ihanet ve adam öldürmenin cezası idam, Hafif suçların cezası on gün hapis Gibi cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Cezalarda fidye usulü uygulanmıştır.
B)   Uzun süreli cezalar uygulanmamıştır.
C)   Cezalarda kısas esası daha çok uygulanmıştır.
D)   Bazı suçlara idam cezası verilmiştir.
E)    Hafif suçlar genellikle az cezalarla cezalandırılmıştır.

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi türk töresinin önemli hükümlerinden biri değildir?
A)   Adalet
B)   İyilik
C)   Eşitlik
D)   İnsanlık
E)    Çalışkanlık

 

6.    Türklerde,
mal edinme
satış sözleşmesi
malı ve eşyayı kiraya verme
gibi durumlar aşağıdaki türk devletlerinden hangisi döneminde ilk defa yazılı hale getirilmiştir?
A)   Uygurlar
B)   Karahanlılar
C)   Türgişler
D)   Harzemşahlar
E)    Hazarlar

 

7.    Türklerin islamiyeti kabulü ile,
1.    Hukuk sistemi
2.    Devlet’in kutsallığı
3.    Mimari
Gibi durumlardan hangisinde bir değişimden söz edilemez?
A)   Yalnız 1
B)   Yalnız 2
C)   Yalnız 3
D)   1 ve 2
E)    1,2 ve 3


8.    Aşağıdakilerden hangisi kaynağını Uygurlardan alan Cengiz yasalarına verilen isimdir?
A)   Senedittifak
B)   Şer’i şerif
C)   Yasaname-i büzürg
D)   İcma ve kıyas
E)    Örf’i adet

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklulara ait ‘’divan-ı mezalim’’ in konuları arasında yer almaz ?
A)   Zalimlerden mazlumların hakkını alma
B)   Mazlumların şikayetlerinin dinlenmesi
C)   Zalimlerin cezalandırılması
D)   Zulme uğrayanların dilekçelerinin incelenmesi
E)    Devlete karşı isyan edenlerin cezalandırılması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi divan-ı mezalim’in görev ve yetkileri arasında değildir?
A)   İdareci ve memurlar hakkında şikayetlerin dinlenmesi
B)   Divan katipleri ile vakıfların denetlenmesi
C)   Kadı mahkemelerinin verilen kararların uygulanması
D)   Askerlik işlerinin düzene konulması
E)    Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması

 

11. Osmanlı hukuk sisteminin oluşmasında
1.    Örf’i hukuk
2.    Şer’i hukuk
3.    Feth edilen yerlerin mevcut hukuku
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)   Yalnız 1
B)   Yalnız 2
C)   1 ve 2
D)   2 ve 3
E)    1,2 ve 3

 

12. Osmanlı devletinde kanunnamelerin hazırlanma aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A)   Şeyhülistamın fetvalarına dayandırılmak
B)   Divanda ele alınarak görüşülmek
C)   Nişancılar tarafından kaleme alınmak
D)   Yeniçeri ocağının görüşüne başvurmak
E)    Mühime defterine kaydedilen kanunu padişah tuğrası ile yayınlamak

 

13. Osmanlılar’da kadılar yetki açısından birbirine eşit olsalarda unvan bakımından aralarında derece sıralaması vardı. Buna göre Osmanlılarda en yüksek dereceli kadı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Taht kadısı
B)   Eyalet kadıları
C)   Kaza kadıları
D)   Nahiye kadıları
E)    Sancak kadıları


Cevap Anahtarı:
1-B
2-E
3-A
4-C
5-E
6-A
7-B
8-C
9-E
10-D
11-E
12-D
13-A

 

 

Leave a Reply