Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti’nde bir “Köle Çiftçi Sınıfı”nın ortaya çıkmamasında;
I. üretim vergisinin peşin alınması,
II. toprağın mülkiyetinin devlete ait olması,
III. köleliğin İslâm dinince yasaklanması
durumlarından hangisi etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. Osmanlı Devleti topraklarının genişlemeye başlamasıyla farklı ekonomik yapı ve kültürlere sahip toplulukları
idare etmek durumunda kaldı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
B) Topluluklar arasında dengeyi sağlamak
C) Teşkilatlanmaya gitmek
D) İdari uygulamalarda farklılıklara gitmek
E) Alınan vergilerin miktarını artırmak

3. I. Darülacaze –Yoksullarevi
II. Hilali Ahmer – Kızılay Cemiyeti
III. Darüleytam – Yetimler Yurdu
IV. Hamidiye Etfal Hastanesi – Çocuk Hastanesi
V. Donanma Cemiyeti – Askeri işleri düzenleyen kurum
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halklardan biri değildir?
A) Karadağlılar
B) Nasturiler
C) Keldaniler
D) Acemler
E) Süryaniler

5. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren nüfus yapısında değişiklikler oldu. Savaşlara bağlı
olarak Kırım ve Kafkasya’dan Anadolu’ya göçler yoğunlaştı. 1860’ta “Muhacirin Komisyonu” kurularak göçmenlerin nakli, iskanı ve yer yurt sahibi olmaları sağlandı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus yapısında değişikliklere sebep olmuştur.
B) Osmanlı genel nüfusu azalmıştır.
C) Sınırlar içindeki Müslüman nüfus oranı artmıştır.
D) Dikey hareketlilik yaşanmıştır.
E) Göçmenlerin sorunları ile ilgilenilmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi külliyeyi oluşturan bölümlerden biri değildir?
A) Cami
B) Kervansaray
C) Aşevi
D) Hastane
E) Bedesten

7. Osmanlı Devleti’nde vakıflar çok çeşitli alanlarda hizmet vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi vakıfların hizmet alanlarından biri değildir?
A) Yerleşim yerlerinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanması
B) Yolların, han, kervansaray gibi binaların yapım ve işletimi
C) Halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçları
D) Osmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskan faaliyetleri
E) Tımarlı Sipahilerin ihtiyaçların karşılanması

8. Osmanlı Devleti’nin sınırları XVI. yüzyılın ikinci yarısında; Basra’dan Viyana’ya, Kafkasya’dan Fas’a ve Kırım’dan
Yemen’e kadar genişledi. Bu bölge halklarının da katılımıyla Osmanlı toplumu değişik dinlere mensup çok milletli bir devlet haline geldi. Bu milletler Osmanlı idaresinde uzun yıllar barış içinde yaşadı.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı Devleti bulunduğu dönemin güçlü devletlerinden biridir.
B) Karadeniz ve Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde hoşgörülü bir siyaset izlenmiştir.
D) Osmanlı Devleti azınlıklara da yönetim hakkı tanımıştır.
E) Sınırların genişlemesi toplumsal yapıyı da etkilemiştir.

9. Osmanlı toplumunda ayrı fonksiyonlara sahip zümrelerin bulundukları görevlerden ayrılmamaları arzu edilmekle
birlikte sınıflar arasında geçişler için bir engel yoktu. Yönetenler sınıfına geçebilmek içini devlete ve İslam dinine hizmet ile görevinde başarılı olmak gerekiyordu.
Yalnız bu görüşe dayanarak;
I. Sınıfsız bir toplumsal yapı vardır.
II. Toplumsal hayatta istikrar hedeflenmiştir.
III. Gayri Müslimlere hiçbir hak tanınmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. İlk Türk Devletlerinde yönetenler ile yönetilenler arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yer aldığı yazılı olmayan antlaşmaya ne denir?
A) Töre
B) Tüz
C) Bodun
D) Ülüş
E) Oguş

11. Osmanlı Devleti’nde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye göçerek yerleşme; bulunduğu bölgenin
sosyo-ekonomik yapısını bozmamak şartıyla serbestti.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak;
I. Osmanlı Devleti’nde yatay hareketliliğe izin verilmiştir.
II. Göçlerde toplumsal kargaşa çıkması önlenmeye çalışılmıştır.
III. Göçler ekonomik hayatı canlandırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

12. Cumhuriyet döneminde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için;
I. Radyonun kurulması
II. Şehir tiyatrolarının kurulması
III. Opera cemiyetinin kurulması
gelişmelerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
1.B 2.E 3.E 4.D 5.D 6.E 7.E 8.D 9.D 10.B 11.C 12.E

2 Comments

Leave a Reply