Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Toplumsal Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Testler ve Cevapları

Türklerde Toplumsal Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Testler ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi tarihte önemli devletler kuran Oğuzların 24 boyundan biri değildir?
A) Bayat
B) Yazır
C) Çepni
D) Dodurga
E) Kaçar

2. Orta Asya Türklerinde tabiatın yeniden canlandığı ve yeni yılın yeni günü olarak adlandırılan gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zemheri
B) Mihrican
C) Hıdrellez
D) Nevruz
E) Cemre
3. Siyasal birliğin olmadığı eski Yunanda olimpiyatlar toplumsal kaynaşmayı sağlamıştır.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen;
I. Yuğ törenleri,
II. Kurultay,
III. Nevruz şölenleri
faaliyetlerinden hangilerinin toplumsal kaynaşmayı sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. Uygurların yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olması;
I. din,
II. sanat,
III. ticaret
alanlarından hangisinde, diğer Türk topluluklarından farklı gelişmeler göstermesine neden olmuştur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Darüşşifa adı verilen hastaneler kurulmuştur.
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde Darüşşifa kurulmamıştır?
A) Edirne
B) Çankırı
C) Tokat
D) Kayseri
E) Sivas

6. Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sadrazam – Seyfiye
B) Müftü – İlmiye
C) Kadı – Kalemiye
D) Yeniçeri – Seyfiye
E) Defterdar – Kalemiye

7. Osmanlı Devleti’nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ne ad verilir?
A) Öşür
B) Çiftbozan
C) Avarız
D) Cizye
E) Haraç

8.
I. 93 Harbi
II. Balkan Savaşları
III. Yunan İsyanı
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinden sonra Anadolu’ya çok sayıda göç yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler için kullanılan genel addır?
A) Reaya
B) Cemaat
C) Azınlık
D) Mültezim
E) Millet

10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin sosyal alanda yaptığı en önemli çağdaşlaşma hareketi olarak sayılabilir?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
E) Birinci Beş Yıllık kalkınma planının uygulanması

11.
I. Hür bakış açısı
II. Çağa uygun toplumsal davranışlar
III. Kalkınma yolunda birlikte çalışma
IV. Geleneksel aile yapısına bağlı kalma
Yukarıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin vatandaş olgusunda temel değerler olarak savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, II ve III

12. Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 1927’de kurularak yapılan inkılapların halka duyurulması sağlanmıştır?
A) Radyo
B) Televizyon
C) Halkevleri
D) Şehir Tiyatroları
E) İradeimilliye Gazetesi

1.E 2.D 3.D 4.A 5.A 6.C 7.C 8.C 9.A 10.A 11.E 12.A

Leave a Reply