Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Türklerin İslamı Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri Testleri

9. Sınıf Tarih Dersi Türklerin İslamı Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri Testleri
Soru 1.  Aşağıdakilerden hangisi Talas savaşı sonucunda Müslüman olan ilk Türk boyları arasında yer alır?
A)      Karahanlılar, Gazneliler ve Kurluklar
B)      Korluk, Yağma ve Çiğil
C)      İtil Bulgarları, Hazarlar ve Oğuzlar
D)      Kırgızlar, Türgeşler ve Selçuklular
E)      Karahanlılar, Selçuklular ve Oğuzlar

Soru 2.  Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri ve hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A)      Abbasi Halifeliğini Büveyhoğulları egemenliğinden kurtarmaları
B)      Bizans’a ve Haçlılara karşı İslam dünyasını savunmaları
C)      İslamiyeti geniş coğrafi alanlara yaymaları
D)      İslam dünyasının ilk medreselerini açmaları
E)      Askeri donanımlarını İslam Devletinin hizmetine sunmaları

 

Soru 3.  Mısır da kurulmuş Türk Devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)  Memluklar
B)  Tolunoğulları
C)  İhdişiler
D)  Fatimiler
E)  Eyyubiler

 

Soru 4.  Aşağıdakilerden hangisi yöneticisi Türk halkı Türk olmayan bir devlet örgütlenmesi olarak ortaya çıkmış bir Türk Devletidir? 
A)  Karahanlılar
B)  Gazneliler
C)  İhşidiler
D)  Selçuklular
E)  Harzemşahlar

 

Soru 5.  Tarihte kurulmuş Türk Devletleri arasında bir kısmı babadan oğla yönetim geçerek ya da aileden birine yönetim devrolunarak bir kurucu boy tarafından devlet örgütlenmesi gerçekleşmiştir. Bir kısmı da hükümdar otoritesinin azalması ile komutanların yönetimi ele geçirerek kurulmuş Türk Devletleri olarak yer alır.
Bu bilgilere göre birinci ve ikinci özellikleri anlatarak kurulan Türk Devletleri aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
A)      Göktürkler – Karahanlılar
B)      Karahanlılar – Selçuklular
C)      Tolunoğulları – Memluklar
D)      Gazneliler – Eyyubiler
E)      Musul Atabeyliği – Eyyubiler

Soru 6. I- Hindistan üzerine onyedi sefer düzenledi
II- Tarihte “sultan” unvanını ilk kez kullanan hükümdar olarak bilinir.
III- Bir taht mücadelesi sonucu başa geçmiştir.
Bu özellikleri anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Sultan Mesut
B)      Gazneli Mahmut
C)      Sultan Alparslan
D)      Tuğrul Bey
E)      Yusuf Kadır Han

Soru 7.  Karahanlılar ve Gazneliler Saman oğulları Devletini paylaşarak büyüdüler. Karahanlılar ve Gazneliler üzerinde egemenlik kurarak büyüyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Abbasiler
B)  Oğuzlar
C) Selçuklular
D)  Moğollar
E)  Harzemşahlar

Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi devletin kuruluşunu gerçekleştiren kurucu Türk hükümdarları arasında yer almaz?
A)      Tuğrul ve Çağrı Beyler
B)      Tolunoğu Ahmet
C)      Selahattin Eyyubi
D)      Timur Han
E)      Gazneli Mahmut

Soru 9.  Aşağıdaki olaylardan hangisi Selçuklu Devletinin kuruluşunda önemli bir aşama olarak yer almaz?
A)      Büveyhoğulları egemenliğine son vermesi
B)      Selçuk Bey’in cent şehri egemenliğini sağlaması
C)      Nesa ve Seraha savaşlarını kazanması
D)      Gaznelilerin Dandanakan savaşı ile yıkılma sürecine girmesi
E)      Nişaburda Tuğrul Bey’in bağımsızlık ilanı

Soru 10.
I- Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı   sayılması
II- Oğuzların ayaklanmaları
III- Haçlı seferleri
IV- Fatımilerin çalışmaları
V- Hasan Sabbah’ın Batınilik propagandası
VI- Abbasi halifelerinin çalışmaları
Büyük Selçuklu Devletinin parçalanmasında rol oynayan nedenler arasında sıralama yapıldığında aşağıdakilerden hangisi iç nedenler olarak yer alır?
A)      I ve II
B)      I, II – IV
C)      I – II – V – VI
D)      I – III – V
E)      I – IV – V – VI

Soru 11.  Tolunoğulları ve İhşidileri diğer Türk Devletlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde yer alır?  A)      Birbirlerinin devamı olarak kurulmaları
B)      Hanedanı Türk, halkı Arap olan bir coğrafyada kurulmaları
C)      Taht kavgaları sonucunda yıkılmaları
D)      Müslüman olmaları
E)      Abbasi egemenliğine karşı mücadele etmeler

Soru 12.  Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Hindistan’da Türk-İslam kültürünün yayılması
B)      Devletin en parlak dönemini yaşaması
C)      Selçuklu baskısından kurtularak ülkenin doğuya doğru yayılması
D)      Baharat yolunun Gaznelilerin kontrolüne geçmesi
E)      Türklerin Hindistan’da ilk egemenliklerinin kurulması

 

Soru 13.  Karahanlılar Devletini diğer Türk Devletlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Yönetici ve halkın Türk olması
B)      Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması
C)      Anayurtta kurulmuş olması
D)      İslam dinini ilk kabul eden Türk Devleti olması
E)      Oğuz olmayan boyların bu devleti kurması

 

Soru 14.  Türk – İslam Devletlerinde bilime önem verildiğini savunan bir araştırmacının bu görüşüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A)      Ömer Hayyam’un Selçuklu Devletine Takvim-i Celali hazırlaması
B)      İbni Sina’nın tıp kitabının Avrupa’da okutulması
C)      Hint tarihi eserinin Müslümanlar tarafından  yazılması
D)      Bağdat’ta Nizamiye medresesinin kurulması
E)      Devletin verdiği eğitimde dinin dört ekolünün esas alınması

Soru 15.
I- Kutadgu Bilig
II- Divan-ı Lügatit-Türk
III- Satuk Buğra Han Destanı
IV- Divan-ı Hikmet
V- Yenisey yazıtları
Bu eserlerden hangisi Türk – İslam uygarlığının ortaya çıkarmış olduğu bir yapıt değildir?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  IV
E)  V

Soru 16.  Mısır, Türk tarihinin ve kültürünün yaygın olduğu önemli coğrafyalarda biridir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi bu bölgede Türk kültürünün yayılmasında etkili olduğu söylenemez?
A)      Osmanlı Devleti
B)      Büyük Selçuklu Devleti
C)      Eyyubiler
D)      Tolunoğulları
E)      Memluklar

Soru 17.  İlk Müslüman Türk Devletlerinden Karahanlılar dili, devlet teşkilatı ve toplumsal yapısıyla eski Türk Devletlerine benzemektedir?
Bu bilgilere göre
I. Devletin ikili teşkilatla yönetilmesi
II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
III. Dini anlayışlarının farklı olması
IV. Yazılı eserlerin fazla olması
Durumlarından hangileriyle Karahanlılar eski Türk devletlerinden farklı bir özellik taşımaktadır?
A)  I ve II
B)  II ve III
C)  Yalnız II
D)  Yalnız III
E)  III ve IV

Soru 18.  Aşağıda yer alan Türk Devletlerinin hangisinde Türk İslam eseri verilmemiştir?
A)  Karahanlılar
B)  Gazneniler
C)  Uygurlar
D)  Selçuklular
E)  Babürler

Soru 19.
I- Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasını korumaları
II- Kavimler göçünü başlatmaları
III- Bizans’a karşı Abbasileri korumaları
IV- Afrika’da İslam’ın yayılmasını sağlamaları
V- Bir çok Türk İslam devletinin kurulması
VI- Sünni – İslam ekolünü temsil etmeleri
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkler’in İslam dünyasına sağladığı faydalar arasında yer alır?
A)  I ve III
B)  I-III-IV
C)  II-III-IV
D)  III-IV-V
E)  IV-V-VI

Soru 20.
Türk – İslam tarihinde
I- Haçlılarla savaşan ilk devlettir.
II- Mısır’da kurulan ilk devlettir.
III- Hittin savaşıyla bir haçlı savaşına neden olan devlettir.
IV- Moğolları yenen ilk devlettir.
Özellikleri verilen Türk İslam devletlerinden hangisi bunun dışında yer alır?
A)      Anadolu Selçuklu Devleti
B)      İhşidiler
C)      Memluklar
D)      Tolunoğulları
E)      Eyyubiler
CEVAP ANAHTARI
B
D
D
C
B
B
C
E
B
C
C
A
D
E
E
B
E
C
A
B

One Response

Leave a Reply