Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları Ve İlk Türk Devletleri Testleri

ÜNİTE  III : TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ
(Başlangıçtan X. Yüzyıla Kadar
30.   Türklerin ana yurdu neresidir?
A) Sibirya
B) Anadolu
C) Orta Asya
D) Çin
E) İran

31. Diğer adı Sakalar’dır. Türk oldukları iddia edilir. Daha çok Kırım ve çevresine yerleşmişlerdir.  En çok Medler ve Persler ile mücadele eden bu devlet hangisidir?
A)  Kırgızlar
B) İskitler
C) Oğuzlar
D)  Hazarlar
E) Bulgarlar

32. “Alp Er Tunga” ve “Şu”  destanları hangi devlete aittir?
A)  Kırgızlar
B) İskitler
C) Oğuzlar
D)  Hazarlar
E) Bulgarlar

33. Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D)  Kutluk Devleti
E) Peçenekler

34. Asya Hun (Büyük Hun) Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin

35. Asya Hun (Büyük Hun) Devleti’nin en önemli hükümdarı hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin

36. Tarihte orduyu 10’luk sistem şeklinde teşkilatlandıran ilk hükümdar hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin

37. Çin’den başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan ticaret yoluna ne ad verilir?
A)  Kral Yolu
B)  İpek Yolu
C)  Baharat Yolu
D)  Kürk Yolu
E)  Deve Yolu

38. Hindistan’dan başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan ticaret yoluna ne ad verilir?
A)  Kral Yolu
B)  İpek Yolu
C)  Baharat Yolu
D)  Kürk Yolu
E)  Deve Yolu

39. Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp, Ural, Sibirya ve Altaylar üzerinden Çin’e uzanan ticaret yoluna ne ad verilirdi?
A)  Kral Yolu
B)  İpek Yolu
C)  Baharat Yolu
D)  Kürk Yolu
E)  Deve Yolu

40. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından değildir?
A)   Avrupa’da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.
B)   Avrupa’nın ETNİK yapısı değişti.
C)   Türkler Avrupa’da BATI HUN DEVLETİ’ni(AVRUPA HUN) kurdular.
D)   İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
E)    Ortaçağ bitti, Yeniçağ başladı.

41. Avrupa Hun Devleti’nin en ünlü hükümdarı kimdir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin

42. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti’nin Türk tarihindeki önemli rollerinden değildir?
A)   Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti’dir.
B)   Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
C)   Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek  seviyede yaşanmıştır.
D)   Asya Hun Devleti’nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı  başarmışlardır.
E)    Anadolu’da kurulan ilk Türk devletidir.

43. Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D)  Kutluk Devleti
E) Peçenekler

44. Aşağıdakilerden hangisi Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkilerinden değildir?
A)   Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
B)   Yerleşik hayata geçtiler.
C)   Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok  alanda geliştiler.
D)   Hayvancılığı bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmaya başladılar.
E)    Mani dinini benimsedikten sonra Türklüklerini kaybettiler.

45. Aşağıdakilerden hangisinde Uygurlar hakkında yanlış bilgi verilmiştir?
A)   Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
B)   Tahta harflerden MATBAA’yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
C)   Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar.
D)   Orhun Abidelerini diktiler.
E)    18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.

46.  “Manas Destanı” hangi Türk boyuna aittir?
A)  Kırgızlar
B) İskitler
C) Oğuzlar
D)  Hazarlar
E) Sümerler

47. Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Kıpçaklar
B) İskitler
C) Avarlar
D)  Hazarlar
E) Oğuzlar

48. Dini hoşgörü, ticarete verdikleri önem ve devlet teşkilatları ile tanınan Türk devleti hangisidir?
A)  Kıpçaklar
B) İskitler
C) Avarlar
D)  Hazarlar
E) Oğuzlar

49. Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek Balkan topluluklarının (Slavların) Germenleşmesini önleyen Türk topluluğu hangisidir?
A)  Macarlar
B) İskitler
C) Avarlar
D)  Hazarlar
E) Peçenekler

50. Dede Korkut Hikayeleri hangi Türk topluluklarının mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Oğuz – Kıpçak
B) Avar – Oğuz
C) Kuman – Avar
D) Kırgız – Hazar
E) Macar – Bulgar

51. Devlet kurma yetkisine sahip olan (“Kut” aldığına inanılan) Oğuz boyları hangileridir?
A) Salur – Avşar
B) Eymür – Bayat
C) Çepni – Kızık
D) Kayı – Kınık
E) Kayı – Avşar

52. Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarlarına verilen ünvanlardan değildir?
A) Şanyü
B) Tanhu
C)  İlteber
D) İdi-kut
E) Çar

53. Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarlarına verilen ünvanlardan değildir?
A) Hakan
B) Han
C) Yabgu
D) Kral
E) Erkin

54. Türklerde devlet yönetme yetkisinin hükümdarlara tanrı tarafından verildiğine olan inanca ne denir?
A) Kut
B) Toy
C) Kengeş
D) Budun
E) Oguş

55. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ne denirdi?
A) Kut
B) Kurultay
C) Aygucı
D) Budun
E) Şad

56. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun başlıca özelliklerinden değildir?
A)   Halk hürdü. Herkes aynı işi yaptığından(hayvancılık) aralarında kesin olarak SINIF’ların ortaya çıkması
imkansızdı.
B)   Yaşam biçimleri GÖÇEBE olduğundan savaşta elde ettikleri  esirleri çalıştırmaya elverişli değildi. Bu yüzden Türk
toplumunda KÖLE sınıfı yoktu.
C)   Din adamları diğer toplumlarda olduğu gibi imtiyazlı değillerdi.
D)   Uzun süre esaret altında yaşadıklarından başka toplumların kültürlerinden büyük ölçüde etkilenmişlerdir.
E)    Kadın erkek eşitliği egemendi. Toplumun temelini aile oluşturuyordu. Aile kutsal kabul edilirdi

57. Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun başlıca özelliklerindendir?
A)   Türk ordusu ücretli değildi.
B)   Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.)
C)   Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu.
D)   Ok, yay, kement, kılıç, kargı, süngü, kalkan vb. silahlar kullanmışlardır.
E)    Hepsi

58. Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilirdi?
A) Kut
B) Töre
C) Aygucı
D) Yargan
E) Yargu

59. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden değildir?
A) Uygur
B) Soğd
C) Brahmi
D)Süryani
E) Fenike

60. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden değildir?
A) Göktürk
B) Arap
C)  Kiril
D) Latin
E) Çin

61. Aşağıdakilerden hangisi başlıca Türk destanlarından değildir?
A)  Oğuz Kağan Destanı
B)  İlyada ve Odesa
C)  Ergenekon Destanı
D)  Manas Destanı
E)  Göç ve Türeyiş Destanları

62. İslamiyet öncesi Türklerde, yaşamında yiğitlik, kahramanlık gösteren kişilerin mezarlarına dikilen kabaca yontulmuş taş heykellere ne denir?
A) Balbal
B) Kurgan
C) Lahit
D) Sfenks
E) Pazırık

63. Toprağın 5-6 metre altında üzeri toprakla örtülü tepecik görünümündeki mezarlara ne denir?
A) Balbal
B) Kurgan
C) Lahit
D) Sfenks
E) Pazırık

64. Hun Türklerince yapılan dünyanın bilinen ilk halısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balbal
B) Kurgan
C) Lahit
D) Sfenks
E) Pazırık

3 Comments

Leave a Reply