Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Uluslararası İlişkiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Uluslararası İlişkiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×8=80 puan)
Soru 1: TBMM’nin ana görevleri nelerdir?
Soru 2: Ulusal kamuoyu nedir?
Soru 3: Ulusal güç unsurları başlıcaları nelerdir?
Soru 4: Uluslar arası çatışmalarının çözüm yolları nelerdir?
Soru 5: Ekonomik ve ticari ilişkilerin bir dış politika aracı olarak hangi yöntemlerle kullanılır?
Soru 6: İçtihat kararı nedir?
Soru 7: Teamül nedir?
Soru 8:Tarihsel deneyimlere bakıldığında uluslar arası siyasal sistemler nasıl oluşmuştur?

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
(         ) – Uluslar arası ilişkiler siyaset, iktisat, tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.
(         ) – Birleşmiş Milletler, uluslar arası aktör türlerinden devlet dışı organları temsil eder. (         )
(         ) – Bağımsız devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönlerini inceleyen bilim dalı uluslar arası   ekonomidir.
(         ) – Devletler arası sorunların genelde aklın yardımıyla çözülebileceğini savunan akım idealizmdir
(         ) – Bir devletin diğer devlet veya uluslar arası örgütlerle ilişkilerini düzenleyen kurallara iç hukuk, bir  devletin ülkesindeki vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ise dış hukuk denir.

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (5×2=10 puan)
1-Ekonomik alanda ulusların çıkarlarını korumak için düzenledikleri kuralların ve ilişkilerin tümüdür.Yukarıda tanımı verilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A-Uluslararası ilişkiler
B-Uluslararası hukuk
C-Uluslararası anlaşma
D-Uluslararası ekonomi
E-Uluslararası çıkar

2-Bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya öteki devletlerin karar vericilerine iletme sürecidir.
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ültimatom
b) Nota
c) Diplomasi
d) Genelge
e) Anlaşma

3- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hükümetler arası kuruluşlardan biri değildir?
A-Birleşmiş Milletler
B-Dünya Bankası
C-Amerika Adalet Divanı
D-Avrupa Adalet Divanı
E-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

4- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslararası ambargo uygulanan ülkelerden biridir?
a) ABD
b) Fransa
c) Şili
d) İran
e) Rusya
5- Uluslararası İlişkiler disiplininin doğmasında ve gelişmesinde en çok etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)II. Dünya Savaşı
B)I. Dünya Savaşı
C)Fransız Devrimi
D)Sanayi Devrimi
E)Sömürgecilik

CEVAPLAR

Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×8=80 puan)
Soru 1: TBMM’nin ana görevleri nelerdir?
Savaş ilanına karar vermek
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek
Uluslar arası antlaşmaların yürürlüğe konulmasına karar vermek
TBMM, hükümeti güvensizlik (gensoruyla) düşürebilir. Ayrıca kurulan her hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekir.

Soru 2: Ulusal kamuoyu nedir?
Kamuoyu genel olarak bir ülkede yaşayan halkın kanaatlerini ifade eder. Ancak çoğu zaman kamuoyunun halkın görüşü olmaktan ziyade sınırlı sayıda ki kanaat önderlerinin görüşleri olduğunu görmekteyiz. Bunlar sırayla:
Ekonomik seçkinler
Siyasal ve hükümetsel zenginler
Kitle haberleşme seçkinleri
Yerel kanaat önderleri
Halk yığını

Soru 3: Ulusal güç unsurları başlıcaları nelerdir?
Askeri Güç
Coğrafi Güç
Nüfus

Soru 4: Uluslar arası çatışmalarının çözüm yolları nelerdir?
Diplomatik yöntemler
Hukuki yöntemler
Askeri yöntemler

Soru 5: Ekonomik ve ticari ilişkilerin bir dış politika aracı olarak hangi yöntemlerle kullanılır?
Ödüllendirme ve Cezalandırma
Doğal kaynakları ele geçirmek
Nüfus alanı oluşturmak

Soru 6: İçtihat kararı nedir?
Aynı konuda daha önceki mahkeme kararlarıdır.

Soru 7: Teamül nedir?
Belli bir konuda teamül haline gelmiş uygulamalardır.

Soru 8:Tarihsel deneyimlere bakıldığında uluslar arası siyasal sistemler nasıl oluşmuştur?
Tek Kutuplu Sistem
Güç Dengesi sistemi
İki Kutuplu Sistem
Çok Kutuplu Sistem

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
(   D   ) – Uluslar arası ilişkiler siyaset, iktisat, tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek  çok farklı disiplinden faydalanır.
(   Y   ) – Birleşmiş Milletler, uluslar arası aktör türlerinden devlet dışı organları temsil eder.
(   D   ) – Bağımsız devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönlerini inceleyen bilim dalı uluslar arası ekonomidir.
(   D   ) – Devletler arası sorunların genelde aklın yardımıyla çözülebileceğini savunan akım idealizmdir
(   Y   ) – Bir devletin diğer devlet veya uluslar arası örgütlerle ilişkilerini düzenleyen kurallara iç hukuk, bir  devletin ülkesindeki vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ise dış hukuk   denir.

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (5×2=10 puan)
2-B   3-C   4-D   5- A

Leave a Reply