Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Wilson İlkeleri 13 Soruluk Test ve Cevapları

Wilson İlkeleri 13 Soruluk Test ve Cevapları

ABD başkanı Wilson tarafından yayınlanan Wilson ilkeleri olarak bilinen bildiri ile ilgili 13 soruluk bu testi çözebilirsiniz. Tarih derslerinde Rahatlılla kullanılabilir. KPSS Tarih ile ilgili Quiz olarak çözülebilir.
1- Wilson İlkelerinde yer alan, “Hiçbir ulus bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktır” hükmü,
I. Demokratik yönetim özellikleriyle bağdaşır.
II. Sömürgecilik anlayışı reddedilmektedir.
III. Çok uluslu devletlerin yapılarını zedeleyecek özellikler taşımaktadır.
belirlemelerinden hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Wilson İlkelerinde yer alan, “Hiçbir ulus bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktır” hükmü, Milletler Cemiyeti güdümünde Mandater sistemin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. İtilaf Devletlerinin Mandater sistemi ortaya atmaları ve uygulamalarında,
I. Wilson ilkelerine saygı duyma
II. Sömürgeciliğin devamlılığını sağlama
III. Ekonomik menfaatleri koruma
düşüncelerinden hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3. Wilson İlkelerinde, “Osmanlı Devletinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır” hükmü yer almıştır.
Bu durum,
I. Osmanlı Devletinin devamlılığı açısından olumlu, toprak bütünlüğü açısından ise olumsuz özellikler taşımaktadır.
II. Milliyetçilik ilkesine uygundur.
III. Osmanlı Devletinin itibarı artmıştır. yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Wilson ilkelerine göre;
İlke: Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere egemenlik hakkı tanınacaktır.
Durum: İtilâf Devletleri Anadolu’da yer yer işgallere başlamıştır.
Verilen ilke ve durum arasında İlişki kurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ermeniler Anadolu’daki emellerinden vazgeçmişlerdir.
B) İşgallerin haklılığı Wilson ilkeleriyle desteklenmiştir.
C) Wilson ilkelerine uygun hareket edilmemiştir.
D) İtalyanlar işgal bölgelerinde halka iyi muamele yapmıştır.
E) Adana ve Urfa bölgelerinde Türk nüfusu azınlıktadır.

5-
I. Yenenler, yenilenlerden savaş tazminatı almayacak.
II. Devletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacak.
III. Devletlerarası sorunları çözmek için, uluslararası bir cemiyet kurulacak.
IV. Ulusların “şelf determinasyon” hakkı olacak.
V. Osmanlı sınırları içinde, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklere; azınlıkların ço-ğunlukta olduğu bölgelerde azınlıklara kesin egemenlik hakkı tanınacak.
Wilson İlkelerinin hangi maddeleri, Kurtuluş Savaşı başlarında hem müdafaa-ı hukuk derneklerinin hem de azınlık derneklerinin yasal dayanağı olmuştur?
A) I. II. ile III
B) Yalnız IV.
C) II. III. ile V.
D) IV. ile V.
E) I. IV. ile V

6. Wilson Prensipleri’nin,
I. Osmanlı Devleti’nde Türklerin oturdukları bölgelerin bağımsızlığı sağlanacaktır.
II. Türk egemenliği altında yaşayan diğer uluslara da egemenlik tanınacaktır.
III. İtalya’nın sınırları ulusal esaslara göre belirlenecektir.
maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin esas alındığı söylenebilir?
A) Ulusçuluk
B) Emperyalizm
C) Mandacılık
D) Ümmetçilik
E) Halkçılık

7. ABD, I. Dünya Savaşı’nın uzamasını ekonomik çıkarlarına aykırı bulduğu için savaşı kısa sürede bitirmek ye kalıcı bir dünya barışı sağlamak amacıyla Wilson ilkeleri’ni ilan etti. İtilaf Devletleri de savaşın bir an önce bitmesini istedikleri için çıkarlarına aykırı olmasına rağmen bu ilkeleri kabul etmek zorunda kaldılar.
Buna göre;
I. İtilaf Devletleri savaşın uzamasına karşıdır.
II. ABD, ekonomik kaygılarla savaşa girmiştir.
III. ABD, sömürgeciliği destekleyen bir politika izlemiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III

8. ABD başkanı Wilson I. Dünya savaşının sonunda yapılacak barışın esaslarını belirlemek amacıyla 8 Ocak 1918’de Wilson ilkelerini yayınladı.
Bu ilkelerin aşağıdaki maddelerinden hangisi sömürgeciliğe karşı çıkıldığının bir kanıtıdır?
A) Uluslar arası anlaşmalar açık yapılacak
B) Ulusların gelişmesini önleyen ekonomik engeller ortadan kaldırılacak
C) Rusya’nın işgal edilen toprakları boşaltılacak
D) Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak
E) Milletler cemiyeti kurulacak

9. Wilson ilkeleri’ne göre;
I- Çoğunlukta oldukları bölgelerde Türklere egemenlik hakları tanınacaktır.
II- Türk egemenliğinde yaşayan diğer uluslara da kendi kendilerini yönetme hakkı verilecektir.
Bu maddeler, Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İmparatorluk özelliğinin kaybolacağının
B) Toprak bütünlüğünün korunacağının
C) Manda yönetimini benimseyeceğinin
D) Meşrutiyet yönetimine geçileceğinin
E) Saltanat hukukunda değişiklik yapılacağının

10. Aşağıdakilerden hangisi Wilson Prensiplerinin içinde yer almamıştır?
A) Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin Türklere ait olduğu
B) Savaştan sonra sınırların değişmeyeceği
C) Manda sisteminin yaygınlaştırılacağı
D) Uluslararası bir örgütün kurulacağı
E) Gizli antlaşmaların iptal edileceği

11. Wilson ilkelerinden “Osmanlı Yönetiminde Türklerin nüfus çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde Türklerin bağımsızlık hakları olmalıdır.” koşulu, aşağıdaki Mondros Ateşkes Anlaşması koşullarından hangisinin uygulanmasıyla çelişkilidir?
A) Osmanlı Orduları terhis edilecektir.
B) Silahları, Anlaşma Devletlerine teslim edilecektir.
C) Her türlü haberleşmesi ve ulaşımı anlaşma devletlerinin denetiminde olacaktır.
D) Anlaşma Devletleri, güvenliğin bozulması halinde gerekli gördükleri yerleri işgal ede-bileceklerdir.
E) Boğazlar Anlaşma Devletlerinin ortaklaşa denetiminde olacaktır.

12. Wilson ilkeleri göz önüne alınarak düşünülürse, aşağıdakilerden hangisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Birinci Dünya savaşı sonunda elde ettiği sonuçlardan biri olamaz?
A) Uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
B) Yenilen devletlerin güvenini kazanmıştır.
C) Savaş sonunda yapılan anlaşmalarda söz sahibi olmuştur.
D) Avrupa’da, kendi çıkarlarını koruma yolunda siyasal denge sağlanmıştır.
E) Topraklarını genişletmiştir.

13. Politik ve askeri açıdan düşünülürse, Yunanlıların İzmir’i işgali, aşağıdaki “Wilson Prensiplerinden hangisi ile çelişiyordu?
A) Uluslararası gizli antlaşmalar yasaktır.
B) Her ulusa tarihi çağlardan beri üzerinde yaşadığı topraklar vatan olarak verilecektir.
C) Savaş sonrasında sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir teşkilat kuru-lacaktır.D) Boğazlar her devlete açık olmalıdır.
E) Savaş sonunda katma – ilhak – yoluna başvurulmayacaktı.
CEVAPLAR: 1-E 2-E 3-D 4-C 5-D 6-A 7-C 8-B 9-A 10-C 11-D 12-E 13-E

Leave a Reply