Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Yakın Çağda Avrupa Tarihi Test

KPSS Tarih Yakın Çağda Avrupa Tarihi Test

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalini başlatan nedenlerden biri değildir?
A) Krallık yönetiminin halka baskı yapması
B) Fransa’nın Rusya’ya savaş açması
C) Halkın sosyal sınıflara ayrılması
D) Fikir adamlarının halkı etkilemesi
E) Halkın ekonomik durumunun bozuk olması

Soru 2. Yeniçağda Fransa’da soylular ve papazlar devleti yönetirler ama vergi bile vermezlerdi.Oysa, ekonomik hayatı ellerinde tutan Burjuvalar bütün vergi yükünü çeker ama yönetimde söz hakları yoktu.
Fransa’daki bu durum,
I.Sınıfların farklı haklara sahip olduğunun
II.Devlet yönetiminde adaletin sağlanamadığının
III.Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirildiğinin
sonuçlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ikinci olay, ilk olayın bir sonucu değildir?
A) Barutun ateşli silahlarda kullanılması – Derebeyliğin yıkılması
B) Fransız İhtilali – Reform Hareketleri
C) Coğrafi Keşifler – Sömürge İmparatorlukların kurulması
D) Rönesans Hareketleri – Reform Hareketleri
E) İstanbul’un Fethi – Merkezi Krallıkların güçlenmesi

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi, Yakınçağın başlangıcı sayılan Fransız İhtilalinin getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli olduğunun göstergesidir?
A) Getirdiği ilkelerin birçok ulusu etkilemesi
B) Kısa sürede gerçekleştirilmiş olması
C) Amerikan İhtilalinden etkilenmiş olması
D) Fransa’nın deniz aşarı sömürgelere sahip ………..olması
E) Fransa’nın güçlü bir Avrupa devleti olması

Soru 5. Yeni ve Yakın Çağda gelişen olaylardan bazıları şunlardır;
I.Yeni ticaret yollarının bulunması
II.Rönesans ve Reform Hareketleri
III.Fransız İhtilali
IV.Mutlak krallıkların güçlenmesi
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğunu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Hammadde arama ihtiyacının artması
B) Ticaretin gelişmesi
C) İşçi sınıfının ortaya çıkması
D) Mutlak krallıların kurulması
E) Pazar bulma İhtiyacının artması

Soru 7. I.Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması
II.Birinci Dünya Savaşının çıkması
III.Büyük şehirlerin kurulması
Bunlardan hangileri, Endüstri İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan Hammadde ve Pazar ihtiyacındaki artışın sonuçları arasında yer alır?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 8. XIX.yy da, Osmanlı Devleti girdiği savaşları genellikle kaybetmiştir. Osmanlı ülkesinde ticaret azınlıkların elindedir. Hammadde Avrupa ülkelerine satılmakta ;dışardan bol miktarda, ucuz ve bol çeşitli mallar gelmektedir.
Buna göre Osmanlı Devleti için,
I.Küçük sanayi atölyeleri azalmıştır.
II.Yeni fabrikalar kurulmuştur.
III.İşsizlik artmıştır.
IV.Dış ticarette denge bozulmuştur.
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

Soru 9. Sanayi inkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, önce buhar güçüyle çalışan sonrada elektrikle çalışan makine gücünün hakim olduğu üretim tarzına geçiştir. Sanayi inkılabı’yla birlikte ülkeler arasında ticari faaliyetler artmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Küçük atölyelerin sayısı artmıştır.
B) Üretimin şekli değişmiştir.
C) Ticaret gelişmiştir.
D) Uluslararası ilişkiler artmıştır.
E) Üretim artmıştır.

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz?
A) Özgürlük ve eşitlik düşüncelerinin yaygınlaşması
B) Ulusçu devlet anlayışının yaygınlaşması
C) İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi’nin yayınlan¬ması
D) İmparatorlukların parçalanması
E) Mutlak Monarşilerin güçlenmesi

Soru 11. Fransız İhtilalinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin ulusal devletlerin kurulmasındaki en önemli etken olduğu savunulabilir?
A) Milliyetçilik akımı
B) Mülkiyet Hakkı
C) Adalet ilkesi
D) Demokrasi Kavramı
E) Laiklik ilkesi

Soru 12. Fransız İhtilali’nin Aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletini olumlu etkilediği söylenebilir?
A) Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkması
B) Demokrasi düşüncesinin yaygınlaşması
C) Azınlıkların eşitlik isteği
D) Yunan Devleti’nin kurulması
E) Yabancı okulların açılması

Soru 13. Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlardan hangisi imparatorlukların dağılmasında daha az etkili olmuştur?
A) Parlamenter yönetime geçişin hızlanması
B) Eşitlik kavramı
C) Mülkiyet kavramı
D) Ulusçuluk akımı
E) Adalet kavramının yaygınlaşması

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devriminin sonuçlarından biri olduğu söylenemez?
A) Sömürgelerin el değiştirmesi
B) Rekabetin artması
C) Pazar ihtiyacının artması
D) Laik eğitim sisteminin yaygınlaşması
E) Ekonomik refahın artması

Soru 15. Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki devletler -den hangisinde görülmüştür?
A) ABD
B) Almanya
C) Fransa
D) Rusya
E) İngiltere

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisinin,Sanayi Devriminin oluşmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Bilimde deneme metodunun yaygınlaşması
B) İşçi sınıfının ortaya çıkması
C) Yeterli sermaye birikiminin oluşması
D) Bilim Rönesansı’nın doğması ve gelişmesi
E) Buhar gücünün kullanılmaya başlanması

Soru 17. Magna Carta (büyük şart) hangi ülke tarafın- dan kabul edilmiştir?
A) Yunanistan
B) Fransa
C) İngiltere
D) İtalya
E) İspanya

Soru 18. Almanya’nın Sömürgecilikte gecikmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri gücünün zayıflığı
B) Ekonomisinin zayıflığı
C) Siyasi Birliğini geç tamamlaması
D) Sömürgeci zihniyette olmaması
E) Donanmasının zayıflığı

Soru 19. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Amerika Birleşik Devletlerinin kurulduğu kabul edilir?
A) Filedelfiya Kogresi
B) Berlin Kongresi
C) İspanyollarla savaş
D) Kuzey-Güney savaşı
E) Amerikanın keşfi

Soru 20. Ülke yönetiminin bir tek kişinin elinde olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligarşi
B) Aristokrasi
C) Demokrasi
D) Teokrasi
E) Monarşi
CEVAP ANAHTARI
1-B
2-C
3-B
4-A
5-C
6-D
7-C
8-B
9-A
10-E
11-A
12-B
13-C
14-D
15-E
16-B
17-C
18-C
19-A
20E

3 Comments

eren için bir cevap yazın Cevabı iptal et