Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Testleri

KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Testleri

1. Rerform hareketinin İngiltere’de tepkiyle karşılanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere’nin reformdan etkilenmemesi
B) Almanya ile tüm sorunlarını çözmesi
C) Mezhep savaşlarına katılmaması
D) İngiltere’nin monarşiyle yönetilmesi
E) İngiltere kralının reform yanlısı olması

2. Avrupalıların gerçekleştirmiş olduğu aşağıdaki faaliyetlerden hangileri doğunun zenginliklerine ulaşma amacına yöneliktir?
A) Haçlı Seferleri – Rönesans
B) Rönesans – Reform
C) Sanayi inkılabı – Fransız İhtilali
D) Haçlı Seferleri – Coğrafi Keşifler
E) Fransız İhtilali – Sömürgecilik

3. I. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
II. Eğitim ve öğretimin laikleşmesi
III. Skolastik düşüncenin yıkılması
gelişmeleri Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reformla ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Coğrafi Keşifler Rönesans Reform
A) III II I
B) I II III
C) II III I
D) II I III
E) I III II

4. Avrupa’da din ve mezhep özgürlüğünün sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A) Westfalya Antlaşması
B) Nant Fermanı
C) Ogsburg Antlaşması
D) Haçlı Seferleri
E) Reform hareketleri

5. Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması, aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Şehir devletlerinin zenginleşmesi
B) Hristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması
C) Kralların yetkisinin artması
D) Toplumsal sınfların oluşması
E) Reform’un ortaya çıkması

6. Almanya’da Rönesans’ın etkisi daha çok hangi alanda görülmüştür?
A) Din
B) Bilim
C) Edebiyat
D) Resim
E) Mimari

7. Avrupa’da meydana gelen,
I. Haçlı Seferleri,
II. Rönesans,
III. Coğrafi Keşifler
gelişmelerinden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

8. Fransa’da reform hareketlerinin öncülüğünü Luther’in fikirlerini benimseyen Kalven yaptı. Onun taraftarlarının
oluşturduğu mezhebe de Kalvenizm dendi.
Kalvenizm mezhebine inanç serbestliği kim tarafından, hangi fermanla verilmiştir?
A) Luther – Ogsburg Antlaşması
B) Kral IV. Henri – Nant Fermanı
C) II. Ferdinand – Westfalya Antlaşması
D) Yurtsuz Jean – Magna Charta
E) Kral VIII. Henri – Ogsburg Antlaşması

9. Avrupa’daki,
I. Magna Charta,
II. Haçlı Seferleri,
III. Coğrafi Keşifler,
IV. Rönesans hareketleri
gelişmelerinden hangilerinin kilisenin otoritesinin sarsılmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) II, III ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında sayılamaz?
A) Skolastik düşüncenin yıkılması
B) Avrupa’da güzel sanatların gelişmesi
C) Pozitif ve özgür düşüncenin gelişmesi
D) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılması
E) Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının ortaya çıkması

blank

11. I. Michelangelo
II. Leonardo da Vinci
III. Shakespeare
IV. Kepler
Yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa’da Rönesansın gelişimine katkısı olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) II, III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisi Reform’un sonuçları arasında sayılamaz?
A) Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması
B) Din adamlarının saygınlığının azalması
C) Kilisenin, bir kısım topraklarını kaybetmesi
D) Laik eğitim sisteminin kurulması
E) Haçlı ittifaklarının kurulmasının kolaylaşması

13. Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketlerinin Avrupa’daki gelişiminin Osmanlı Devleti’nin Batı seferlerine etkileri arasında sayılabilir?
A) Orta Avrupa’ya yönelik seferlerin başarılı olması
B) Viyana kuşatmasının başarısız olması
C) İstanbul’un fethinin kolaylaşması
D) Mora’nın Osmanlı’ya bağlanması
E) II. Kosova Savaşı’nın kazanılması
CEVAPLAR: 1.E 2.D 3.E 4.D 5.E 6.A 7.E 8.B 9.E 10.E 11.C 12.E 13.A

Leave a Reply