Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Test Soruları

KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Test Soruları

1. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu içindeki Katolik ve Protestan prensliklerin birbirleriyle olan mücadelelerine
Otuz Yıl Savaşları adı verilmiştir. (1618-1648)
Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Otuz Yıl Savaşları sona ermiştir?
A) Ogsburg Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Vestfalya Antlaşması
D) Versay Antlaşması
E) Nant Antlaşması

2. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Feodalitenin yıkılması Din birliğinin sağlanması
B) Coğrafi Keşifler Ekonomik refahın artması
C) Rönesans Özgür düşünce ortamının doğması
D) Reform Katolik kilisesinin güç kaybetmesi
E) Fransız ihtilali Demokratik yönetimlerin artması

3. Reform, XVI.yüzyılda önce Almanya’da başlayan, daha sonra öteki Avrupa ülkelerinde yayılan Katolik Kilisesi’nin
yapısını düzenlemeye yönelik harekettir.
Reform hareketleri,
I. Katolik kilisesinin güçlenmesi,
II. mezhep savaşlarının yaşanması,
III. Avrupa’da laik eğitimin başlaması
gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. XVI. yüzyıl başlarında yaşanan Reform hareketleri Avrupa’yı etkilemiş ve yeni mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur, ancak bu olaylardan Ortodoks Hristiyanlar etkilenmemiştir.
Bu durumun görülmesinde;
I. Ortodoksların hoşgörülü bir yönetimde inançlarını rahatça yaşayabilmesi,
II. Ortodoksların dini lideri olan patriğin toplumu ve siyaseti yönlendirme gücünün olmaması,
III. Osmanlı Devleti’nin Ortodoksları istismarlara karşı koruması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5. Yeniçağ Avrupasında Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda skolastik düşünce yıkılmış, akıl ve aydınlanma
çağı başlamıştır.
Akıl ve Aydınlanma çağında yönetim ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Fransız İhtilali’nin yaşanması
B) Kapitalizm, liberalizm gibi kavramların ortaya çıkması
C) Skolastik düşüncenin güç kazanması
D) Eğitimin kilise kontrolünden çıkması
E) Demokrasi ve laiklik kavramlarının öne çıkması

6. – Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar paralar değerli madenlerden yapılmıştır.
– Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa’ya taşınan bol miktardaki altın ve gümüş, Osmanlı pazarlarında kullanılmaya başlamıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu ileri sürülemez?
A) Ürün fiyatlarının artmasına
B) Enflasyonun görülmesine
C) Paranın değer kaybetmesine
D) Ekonominin zarar görmesine
E) Toprakların tımarlara ayrılmasına

7. Yeni Çağ’da Avrupayı derinden etkileyen Rönesans İtalya’da, Reform ise ilk olarak Almanya’da ortaya çıkmıştır.
Rönesans’ın İtalya, Reform’un ise Almanya’da ortaya çıkması bu iki ülkenin hangi ortak özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Denize kıyısı olmaları
B) Sömürgecilik yarışında geç kalmaları
C) Siyasi birlikten yoksun olmaları
D) Haçlı seferlerine katılmaları
E) Mezhep çatışmaları yaşamaları

8. Coğrafi Keşifler sonrasında XVII.yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik model baş göstermiştir. Gelirlerini daha çok arttırabilmek için Avrupalı devletlerin geliştirdiği bu anlayışa göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahip ise o kadar zengin sayılıyordu. Zengin devlet statüsünde yer almak isteyen Avrupalı devletler iç ve dış ticarete önem verdiler. Bu durum Avrupa’da yeni yollar bulma ve yeni sömürgeler elde etme arzusunu doğurdu.
Yukarıda özellikleri verilen bu yeni ekonomik model hangisidir?
A) Sosyalizm
B) Liberalizm
C) Merkantilizm
D) Makyavelizm
E) Kapitalizm

9. İstanbul’un fethiyle büyük ve güçlü surların ağır toplarla yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalılar da kendi ülkelerinde bu topları kullanarak derebeylerin şatolarını yıkmaya başlamışlardır.
Bu durum Avrupa’da daha çok hangi alanda büyük değişimlere yol açmıştır?
A) İktisadi
B) Siyasi
C) Askeri
D) Sosyal
E) Kültürel

10. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth: “İpek ve Baharat Yolu Osmanlı’nın eline geçmişti. Yeni ticaret yolları bulmak bizim için şart olmuştu. Denizcilik alanındaki gelişmeler ve gelişen pusula ile yeni yerlere gidebildik. Bulduğumuz yeni yerlerin kaynaklarını ele geçirebildik. Şimdi rakiplerimize karşı limanlarımızı korumak için savaşmalıyız.” demiştir.
Buna göre Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dünya ticaret yollarının Osmanlı’nın eline geçmesi
B) Yeni ticaret yolları bulmak
C) Denizcilik alanındaki ilerlemeler
D) Misyonerlik düşüncesi
E) Pusulanın geliştirilmesi

11. Almanya’da Papalık ve Katolik Kilisesi’ne karşı Martin Luther tarafından yürütülen Reform hareketleri başarıyla
sonuçlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Almanya’nın Katolik öğretiden uzaklaştığının
B) Katolik Kilisesi’nin Reform hareketlerinden etkilenmediğinin
C) Hristiyanlığın inanış esaslarının farklı yorumlarının ortaya çıktığının
D) Papalığın Hristiyan toplumlar üzerindeki nüfuzunun sarsıldığının
E) Martin Luther’in Hristiyanlıkta yenileşmeyi savunduğunun

12. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’nde görülen etkileri arasında gösterilemez?
A) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesiyle ekonominin zarara uğraması
B) Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne olan ekonomik bağımlılığının azalması
C) Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizlilerle mücadele edilmesi
D) Ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durumun zayıflaması
E) Sanayi devriminin yapılması

13. Reform hareketleri XVI. yüzyılda Almanya’da başlamış ve zamanla tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
Reform’un Almanya’da ortaya çıkmasında;
I. Almanya’da siyasi birliğin olmaması,
II. matbaanın fikirlerin yayılmasında etkili olması,
III. coğrafi keşiflerin ekonomiyi canlandırması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
CEVAPLAR: 1.C 2.A 3.E 4.E 5.C 6.E 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.E 13.B

Leave a Reply