Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Yeniçağ Avrupa Tarihi Test Soruları KPSS

Yeniçağ Avrupa Tarihi Test Soruları KPSS

1. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalılar sömürge haline getirdikleri yerlerin ekonomik zenginliklerini Avrupa’ya taşırken, buralardaki halkı da Hristiyanlaştırmışlardır.
Avrupalılar’ın sömürgeleştirdikleri halkları Hristiyanlaştırmalarında aşağıdaki alanlardan hangisindeki üstünlüklerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Teknolojik
B) Kültürel
C) Askeri
D) Hukuki
E) Siyasi

2. Coğrafi keşifler, dünya tarihinde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda önemli değişikliklere neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu söylenemez?
A) Burjuva sınıfının güçlenmesi
B) Kolonicilik faaliyetlerinin başlaması
C) Baharat ve İpek Yolu’nun önem kaybetmesi
D) Keşfedilen yerlere yapılan göçlerle Avrupa kültürünün yayılması
E) Kiliseye olan güvenin sarsılması

3. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalı devletler, sömürge haline getirdikleri yerlerde Afirka’dan getirdikleri köleleri
çalıştırmışlardır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Hristiyanlığı yaymak
B) Avrupa’ya göçü engellemek
C) İş gücü ihtiyacını karşılamak
D) Bilimsel çalışmaları hızlandırmak
E) Kültürler arası kaynaşmayı sağlamak

4. Aydınlanma Çağı’nın düşünce sistemi, akla, doğaya aykırı tüm peşin yargılara karşı çıkmıştır. Savunduğu
ilkeler, bütün insanların mutluluğunu amaç edinmiştir. İnsanın, özü gereği başlıbaşına bir değer olduğu temel
ilke olarak kabul edilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı düşünce sisteminin sonuçları arasında gösterilemez?
A) Milli devletlerin kurulması
B) Pozitif düşüncenin yaygınlaşması
C) Avrupa’da kültür seviyesinin yükselmesi
D) Toplumsal yapıda değişmelerin görülmesi
E) Adalet ve eşitlik kavramlarının yaygınlaşması

5. Aydınlanma akımı, XVIII. yüzyılda ortaya çıkmış olup her türlü düşünce sisteminde akıl ve bilimin rehberliğini
kabul etmiştir.
Buna göre, Avrupa’da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin aydınlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenemez?
A) Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesi
B) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkması
C) Siyasal gelişmelerde inançların ön planda tutulması
D) Eşitlik, özgürlük, adalet anlayışlarının yaygınlaşmaya başlaması
E) Monarşik devlet düzeninin değiştirilmesine yönelik hareketlerin ortaya çıkması

6. Reform Hareketleri sonucu imzalanan Ogsburg Antlaşması’na göre; Almanya’daki prensler istedikleri mezhebi seçme ve halklarına kabul ettirebilme hakkına sahip olmuşlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasi birlik sağlanmıştır.
B) Güçlü prenslikler kurulmuştur.
C) Papa’nın siyasi etkinliği azalmıştır.
D) Almanya’da merkezi otorite sarsılmıştır.
E) Halka mezhep özgürlüğü tanınmamıştır.

7. Rönesans ve Reform’u gerçekleştiren Avrupalılar, eski Grek-Roma eserlerini inceleyerek Antik Çağın devlet,
hukuk ve insan kavramlarını, felsefe ve diğer alanlardaki bilgileri öğrendiler. Bunun sonucunda Katolik kilisesinin
mutlak otoritesi yıkılırken bilimin ve insan aklının özgürlük mücadelesi başarıya ulaştı.
Buna göre, Avrupa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kilise baskısının sona erdiğine
B) Sınıf farklılıklarının sona erdiğine
C) Bilimin önündeki engellerin kalktığına
D) Özgür düşünce ortamının oluştuğuna
E) Dünya görüşünde değişim yaşandığına

8. Yeniçağ Avrupası’nda görülen;
– Hümanizm akımının ortaya çıkması
– Yeni mezheplerin ortaya çıkması
– Yeni yerlerin keşfedilmesi
– Merkezi krallık anlayışının güçlenmesi
gibi gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez?
A) Ulusal devletler kurulmuştur.
B) Feodalite rejimi zayıflamıştır.
C) Mezhep savaşları başlamışır.
D) Sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
E) Sosyal yapı tartışılmaya başlanmıştır.

9. Rönesans ve Reform hareketleri ile Avrupa’nın gelişmesini engelleyici etkenler ortadan kalkmıştır. Coğrafi
Keşifler’le de ekonomik kalkınma sağlanmıştır. Osmanlı Devleti ise Avupa’daki bu gelişmeleri takip edememiş
böylece duraklama dönemine girmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Duraklama dönemine girmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Doğal sınırlara ulaşılmasının
B) Güç dengelerinin değişmesinin
C) Askeri başarısızlıkların artmasının
D) Islahatların başarılı olamamasının
E) Toplumsal karışıklıkların ortaya çıkmasının

10. Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçağ Avrupa’sında kağıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan değildir?
A) Fikir hayatının gelişmesi
B) Mutlak monarşilerin zayıflaması
C) Bilim ve edebiyatın gelişmesi
D) Hümanizmin yayılması
E) Rönesansın ortaya çıkması

11. —– sonucunda zenginleşen Avrupa’da, bilim adamı ve sanatçıları koruyan —– ortaya çıkmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Reform – Skolastik düşünce
B) Coğrafi Keşifler – Mesen sınıfı
C) Rönesans – Hümanizm akımı
D) Coğrafi Keşifler – Burjuva sınıfı
E) Rönesans – Aristokrat sınıfı

12. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilen olay II. Ye neden olmamıştır?
I II
A) İslam kültürüne ait eserlerin Avrupada okunması Rönesansın başlaması
B) Amerika’nın keşfi Yeni yerlere göçler yapılması
C) Reformun gerçek leşmesi – Osmanlıların Avrupa’daki ilerleyişinin kolaylaşması
D) Süveyş Kanalı’nın açılması Osmanlı’nın stratejik öneminin artması
E) Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması Haçlı Seferleri’nin başlaması
CEVAPLAR: 1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B 11.B 12.E

Leave a Reply