Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi-Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Testleri ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi-Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Testleri ve Cevapları
1. ABD ve Sovyetler Birliği arasında 18 Haziran 1979’da imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden sonra uygulanamamıştır?
A) ABD başkanı Nixon’un Watergate skandalı yüzünden istifa etmesi
B) 1973 Arap – İsrail Savaşı’nın çıkması
C) ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi
D) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
E) Sovyet birliklerinin Çekoslovakya’yı işgal etmesi.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Batılı devletlerin OAPEC ve OPEC ülkelerinin petrol politikalarından fazla etkilenmemelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Batılı devletlerin petrol üreten ülkelerin petrol gelirlerini yatırım olarak kendi ülkelerine çekebilmeleri
B) Batılı devletlerin katma değeri yüksek teknolojik ürünler satmaları
C) Petrol üreten ülkelere karşı, ortak hareket yapabilmeleri
D) Batılı devletlerin dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olmaları
E) Petrolden başka farklı enerji kaynakları geliştirme (nükleer) teknolojisine sahip olmaları.

 

3. Irak’ın 1980’de İran’a karşı savaş açmasında,
I.   İran’da şii İslami bir devlet kurulması,
II.  Irak’ın mezhep yapısı,
III. Şat tül Arap su yolu sorununun tırmanması,
IV. Irak’taki Sovyet yanlısı Baas iktidarının kendi rejimini İran’a taşımak istemesi. gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

 

4. Aşağıdakilerden hangisiyle, Türkiye, Kıbrıs Sorunu’na ilk kez müdahil olmuştur?
A) Yunanistan’ın Kıbrıs Sorunu’nu Birleşmiş Milletler’e getirmesiyle
B) Radclif Raporu’nun hazırlanmasıyla
C) NATO’nun Kıbrıs Sorunu’na müdahil olmasıyla
D) 1959 Garanti Antlaşması’nın yapılmasıyla
E) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla.

 

5. Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı uluslar arası antlaşmaların kendisine verdiği hakka dayanarak yapmıştır.
Buna göre Türkiye’nin tutumu ile ilgili,
I.  müdahale kararının uluslar arası hukuka uygun olduğu,
II.  Akdeniz’de yayılmacı bir politika izlediği,
III. müttefiklerle birlikte hareket ettiği
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

6. 1960-1980 döneminde Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyen temel unsur Kıbrıs sorunu olmuştur. Bu sorunun seyrine göre iki ülke arasındaki ilişkiler de inişli çıkışlı bir çizgide gitmiştir.
Buna göre Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili,
I.   Kıbrıs Sorunu’nun belirleyici faktörlerden biri olduğu,
II.  sürekli gelişen ve yakınlaşan bir nitelikte olduğu,
III. Türk halkının Amerikan politikalarına karşı güvensizlik duyduğu
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

7. – 1945-1964 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkileri gergin ve mesafeli bir dönem geçirmiş,
– 1964’te ABD Başkanı Johnson’un, mektubundan sonra Türk-Sovyet ilişkileri yumuşamaya başlamıştır.
Buna göre Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgili,
I.   Kıbrıs Sorunu’nun belirleyici bir etkisi olduğu,
II.  zamanla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği,
III. ekonomik alanda işbirliğinin öne çıktığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

8. Türkiye ile Yunanistan arasında karasuları sorunu halen devam etmektedir. Karasuları devletlerin kendi kara sahilleri ile açık deniz arasında kalan ve ona ait olan deniz parçasıdır. Yunanistan 6 millik karasuları genişliğini 12 mile çıkarmaya çalışmakta, Türkiye ise bunu kabul etmemektedir.
Türkiye’nin Ege’deki karasuları konusundaki bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ege adalarını geri alma isteğiyle
B) Akdeniz’in Türk gölü olmasını sağlamayla
C) Ege ve Akdeniz’e çıkışımızın engellenmek istemesini önlemeyle
D) Balkanlar bölgesinde nüfuz kurma politikasıyla
E) İslam dünyasının liderliğini kazanma düşüncesiyle.

 

9. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, ABD ve Japonya’da toplumların refah düzeyi hızla yükselmiş ve tüketim çok hızlı olarak artmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dünyada “ Bolluk Yılları “ diye anılan dönemdir?
A) 1940-1970
B) 1945-1975
C) 1950-1965
D) 1960-1965
E) 1970-1980

 

10. Sovyetler Birliği Batı Avrupa ülkeleriyle yakınlaşmaya başlamış ve ABD ile SALT – I Anlaşması imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerde etkili olduğu savunulabilir?
A) ABD, Çin ilişkilerinin düzelmesi
B) Keşmir sorununun başlaması
C) Küba krizinin sona ermesi
D) Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından ayrılması
E) Çin’de kültür devriminin başlaması.

 

11. Bağlantısızlar Hareketi, ABD ve Sovyetler Birliği eksenindeki iki kutuplu dünya dışında kalan ve bağımsızlıklarını genelde XX. yüzyılın ikinci yarısında kazanan ülkeler tarafından kurulmuştur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağlantısızlar Hareketi içerisinde yer almaz?
A) Hindistan
B) Libya
C) Batı Almanya
D) Mısır
E) Endonezya

 

12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi SALT II Antlaşması’nın uygulamaya konmasını engellemiştir?
A) OPEC’in kurulması
B) Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali
C) Vietnam Savaşı’nın çıkması
D) Irak’ın İran’a saldırması
E) Küba krizinin sona ermesi.

13. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren batı blokundaki yerini korumakla beraber diğer taraftan da İslam ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda 1969’dan itibaren İslam Konferansı örgütüne katılmaya ve zamanla bu örgütte önemli görevler almaya başlamıştır.
Buna göre Türk dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çok yönlü bir dış siyaset izlendiği
B) Devletler arasındaki işbirliğine önem verildiği
C) Diğer devletler üzerindeki baskıcı bir politika takip edildiği
D) Dış ilişkilerde etkin bir politikanın izlendiği
E) İslam dünyası ile yeniden yakınlaşıldığı.

 

14. 1973 yılında başlayan Arap – İsrail Savaşı’nda Sovyet Rusya, Mısır ve Suriye’yi; Amerika ise İsrail’i desteklemiştir.
Bu durum,
I.   Ortadoğu’da yaşanan sıcak savaşa iki farklı kutbun destek verdiği,
II.  Karşılıklı güç dengesinin oluşturulmaya çalışıldığı,
III. Ortadoğu’nun çıkar çatışması alanı haline geldiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

15. Araplar, 1973 Arap – İsrail savaşlarını kaybedince petrolü batıya karşı siyasi bir silah olarak kullanmak amacıyla petrol fiyatlarını yükseltme yoluna gitmişlerdir. Bunun üzerine Batılı ülkeler satın aldıkları petroldeki fiyat artışı nedeniyle ürettikleri sanayi ürünlerini daha da pahalıya mal edip satmaya başlamışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Devletler arası rekabetin Türk ekonomisine zarar vermesine
B) Uluslar arası ticaretin canlılık kazanmasına
C) Arapların izledikleri petrol politikasında kesin başarı sağlamasına
D) Türkiye’nin ihracat gelirlerinin artmasına
E) Doğu ülkelerinin batı ile olan ticari faaliyetlerinin durmasına.

 

16. Türkiye’nin AB’ye ısrarla girmek isteme nedenleri arasında,
I.   ekonomik gücü geliştirme,
II.  uluslar arası ilişkilerdeki etkinliğini artırma
III. BM’de veto hakkı elde etme
amaçlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

17. İsrail Devleti 14 Mayıs 1948 günü kurulunca bazı Arap devletleri hemen ertesi gün işgali yok etmek için savaş başlatmışlardır.
Aşağıda verilenlerden hangisi İsrail’le savaşan devletler arasında yer almaz?
A) Mısır
B) Ürdün
C) Suriye
D) Lübnan
E) İran

18. OPEC, petrol üreten ülkelerin çıkarlarını korumak için oluşturulan uluslar arası bir örgüttür.
Aşağıdakilerden hangisi OPEC’e üye devletlerden biri değildir?
A) İran
B) Irak
C) Venezuela
D) Japonya
E) Kuveyt

19. Arap İsrail sorunu 1948’de İsrail’in kurulmasıyla başlamış ve farklı gelişmelerle büyüyerek günümüze kadar gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Arap – İsrail sorunu içerisinde yer alan bir gelişme değildir?
A) Kudüs Sorunu
B) Golan Tepeleri
C) Filistin Sorunu
D) Gazze Sorunu
E) Yahudi Soykırımı

 

20. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde,
I.    Kıbrıs sorunu,
II.  Yunanistan’ın tutumu,
III. Azınlık hakları
durumlarından hangilerinin olumsuz neticeler meydana getirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
1. D    2. D    3. D   4. A    5. A    6. D    7. C    8. C   9. B    10. A    11. C    12. B    13. C    14. E    15. A    16. D    17. E    18. D    19. E    20. D

Leave a Reply